Atstovaudami architektų ir visos visuomenės interesus architektūros srityje, Rūmai analizuoja šios srities teisinį reguliavimą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo, rengia teisės aktų projektus, dalyvauja įvairių teisėkūros institucijų sudarytose darbo grupėse.

Taip pat Rūmai valstybės ir savivaldybių institucijoms teikia pasiūlymus dėl teisės aktuose nustatytų reikalavimų taikymo, jiems pavestų funkcijų efektyvesnio įgyvendinimo.


Rūmų pateikti pasiūlymai ir pastabos:

2024 m. 

2024-07-15 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1061 ,,Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejų nustatymo“ pakeitimo projekto“
2024-06-26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl užsakovo informacijos reikalavimų rengimo tvarkos aprašo projekto“
2024-05-16 Lietuvos architektų rūmų nariams ,,Dėl regioninių architektūros tarybų išvadų teisinio statuso“
2024-04-26 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo projekto“
2024-04-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo pakeitimų“
2024-04-05 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl architekto profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo pakeitimų“
2024-04-05 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo pakeitimų“
2024-03-29 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ,, Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733  pakeitimo projekto pakartotinio derinimo (Reg. Nr. 23-14396(2))
2024-03-20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo pakeitimų“
2024-03-15 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,, Dėl  projekto konkurso organizavimo taisyklių pakeitimo projekto“ 
2024-03-06 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui skundas ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero 2024-02-12 potvarkio Nr. 955-208/24 „Dėl papildomų medžių apsaugos priemonių taikymo rekomendacijų tvirtinimo“
2024-03-04 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių pakeitimų“
2024-03-01 Valstybės įmonei Registrų centrui ,,Dėl pažymos apie gretimų sklypų savininkus“
2024-02-27 Lietuvos savivaldybių asociacijai ,,Dėl pretendentų į vyriausiojo architekto pareigas vertinimo komisijos sudarymo“
2024-02-27 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai Valstybės tarnybos politikos grupei ,, Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo papildymo (pretendentų į savivaldybės vyriausiojo architekto pareigas vertinimo komisijos sudėtis)“
2024-02-23 Viešųjų pirkimų tarnybai, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai ,,Dėl aplinkos apsaugos vadybos standartų (LST EN ISO 14001 IR EMAS) taikymo projektavimo paslaugoms“ 
2024-02-21 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo projekto“ 
2024-02-09 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje projektuojamų objektų, kurių architektūrinėms idėjoms įvertinti privaloma skelbti projektų konkursus projekto” 
2024-02-09 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ,,Dėl lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių projekto”
2024-01-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl architektūros kokybės vertinimo metodikos”
2024-01-08 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai” projekto”
2024-01-08 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas” patvirtinimo” pakeitimo projekto”
2024-01-08 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai „Dėl statybos techninio reglamento STR STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai” pakeitimo projekto”
2024-01-08 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai projekto” 
2024-01-08 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo projekto” 

2023 m.

2023-11-29 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos „Dėl statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių pakeitimo projekto”.
2023-11-21 Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komitetui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Pasiūlymai architektūros įstatymo Nr. XIII-425 7, 11, 13, 15, 17 IR 18 straipsnių pakeitimo projektui Nr. XIVP-3146
2023-11-21 Lietuvos Respublikos seimo Aplinkos apsaugos komitetui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Pasiūlymai dėl statybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11(1), 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27(1), 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 47, 49, 51, 52(1), 53, 55 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11(2), 27(2), 68 straipnsiais projekto Nr.  XIVP-3143
2023-11-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komitetui ,,Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIVP-3100 ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo projekto”
2023-10-26 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ,,Dėl medžių algoritmo”
2023-10-26 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ,,Dėl statinių (ar jų dalių) projekto idėjų, projektinių pasiūlymų, detalųjų, detaliųjų planų ir sprendimų dėl žemės sklypų pagrindinės  žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdų pakeitimo ir (ar) nustaymo viešinimo priemonių rekomendacijų projekto”
2023-10-19 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl IS ,,Infosatyba” nuostatų projekto” 
2023-10-18 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūtos paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 pakeitimo projekto (išdystymas nauja redakcija)
2023-10-02 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ,,Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 148.6 papunkčio pakeitimų projekto” 
2023-09-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros paveldo apsaugos skyriui ,,Dėl informacijos suteikimo apie architektūrinius konkursus Vilniaus senamiestyje”
2023-09-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo” 
2023-09-01 Lietuvos architektų rūmams ir suinteresuotiems asmenims ,,Dėl statinių (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius) esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje”
2023-08-16 LR Aplinkos ministerijai, Viešųjų pirkimų tarnybai, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijai ,,Dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių pakeitimo”
2023-08-02 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų projektų paketo”
2023-08-02 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų projektų paketo”
2023-07-26 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų projektų paketo pakartotinio derinimo”
2023-07-04 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai” pakeitimo projektas
2023-06-30 LR Aplinkos ministerijai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos statybos inžinierių sąjugai, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai ,,Dėl priedangų projektavimo ir įrengimo reikalavimų”
2023-06-27 Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus ir reikalų ministerrijos ,,Dėl administracinių nusižengimų registro nuostatų pakeitimo projekto”
2023-06-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ,,Dėl tarptautinės vertės sporto paskirties pastato – Irklavimo bazės statybos ir aplinkos įveiklinimo adresu, Žirmūnų g. 1P, Vilniuje atviro projekto konkurso
2023-06-05 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl medžių ir krūmų skelbiamų saugotinais želdiniais”
2023-05-31 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų projektų paketo derinimo”
2023-05-08 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių  įgyvendinimo programos derinimo” 
2023-05-05 Seimo Aplinkos apsaugos komitetui ,,Dėl Architektų rūmų 9 str. pakeitimų”
2023-04-25 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl STR Statinio projektavimas projekto ekspertizė pakeitimų”
2023-04-18 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl želdynų normų”
2023-04-17 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl architektų atestavimo aprašo”
2023-04-13 Kultūros infrastruktūros centrui, Kauno miesto savivaldybės administracijai, Dėl Kauno centrinio pašto rūmų priklausinių, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybai ,,Dėl Kauno centrinio pašto rūmų priklausinių ir sklypo projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo”  
2023-03-16 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl Kompleksinių TPD rengimo taisyklių”
2023-03-01 Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai ,,Dėl rekomendacijos gauti regioninės architektūros tarybos išvadą pateikimo momento”
2023-02-24 LR Aplinkos ministerijai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie LR VRM ,,Dėl gaisro apkrovos skaičiavimo reglamentavimo”. (Priedas Nr.1)
2023-02-21 LR valstybinei kultūros paveldo komisijai ,,Dėl architektūrinių konkursų”
2023-01-30 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų projektavimo ir įrengimo reikalavimų”
2023-01-09 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ,,Dėl architektūros ir kraštovaizdžio architektūros studijų krypčių aprašų projektų

2022 m.

2022-12-22 Lietuvos Respublikos seimui; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai; ,,Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 4, 8, 12,14, 17, 18, 22, 24, 27, 271, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 51, 55 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo projekto 
Nr. XIVP-2128(2)
2022-12-16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos derinimo” (dok. Priedai)
2022-12-12 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Regioninių parkų nuostatų derinimo” 
2022-10-21 Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir kitiems ,,Dėl Lietuvos architektų rūmų ir Europos architektų tarybos pozicijos”
2022-10-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės aktų projektų derinimo”. 
2022-09-08 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto derinimo”
2022-08-31 Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ,,Dėl teisės akto projekto derinimo”
2022-07-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos kodekso koncepcijos projekto derinimo”
2022-07-25 Kultūros paveldo departamentui prie kultūros ministerijos ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo”
2022-07-20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Pasiūlymas dėl statybos techninio reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” keitimo”
2022-07-05 Etninės kultūros globos tarybai ,,Dėl Lietuvos etnografinių regionų žemėlapio”
2022-06-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto derinimo”
2022-06-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupei ,,Dėl architektų rūmų įstatymo ir architektūros įstatymo pakeitimų projekto derinimo”
2022-05-25 LB Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentui, LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl draudimo”
2022-05-10 Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ,,Dėl Šiaulių televizorių gamyklos ,,Tauro” sporto salės pramonės g. 13, Šiauliuose”
2022-04-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos derinimo”
2022-04-06 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ,,Dėl architektų profesinio atestavimo komisijos nuostatų suderinimo”
2022-03-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ,,Dėl 2022-03-09 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1355 prieštaravimo teisės aktams”
2022-03-24 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ,,Dėl Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų koregavimo”
2022-02-28 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departmentui prie Vidaus reikalų ministerijos ,,Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų”
2022-02-22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ,,Dėl regioninių architektūros tarybų sudėties ir regioninės architektūros nuostatų derinimo”
2022-02-14 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos techninio reglamento pakeitimo”. Dokumento priedo nuoroda. 
2022-01-24 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės paskelbtų 10 taisyklių geresnei miesto architektūrai”
2022-01-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto”. 
2022-01-03 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai ,,Dėl Topografijos plano išdavimo tvarkos”

2021 m.

2021-12-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl BIM taikymo ribų apibrėžimo”
2021-12-16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo projekto”
2021-12-01 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-11-23 Vilniaus miesto savivaldybei ,,Dėl projektų vertinimo tvarkos (metodikos, lentelės) projekto”
2021-11-11 Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ,,Dėl galimų įstatymų projektų iniciatyvos”
2021-11-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-10-05 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-10-05 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-10-01 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-09-06 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-08-05 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai’, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei”
2021-08-04 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2021-07-28 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ,,Dėl kraštovaizdžio architektūros studijų aprašo projekto”
2021-07-19 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-07-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos keitimo’
2021-05-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2021-05-14 Lietuvos Respublikos aplikos ministerijai ,,Dėl STR 2.03.01:2019 ,,Statinių prieinamumas”
2021-05-13 Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių”
2021-05-11 Lietuvos Respublikos Seimui Kultūros komitetui ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2021-05-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos pateikimo projekto”
2021-05-05 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo nuostatų projektui”
2021-05 05 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2021-04-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2021-04-26 Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komitetui ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2021-04-12 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto’
2021-04 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ,,Dėl išvadų pateikimo įsakymo projektui”
2021-03-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl BIM projekto”
2021-03-29 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-03-24 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai ,,Dėl sklypo apželdinimo ir želdinių apsaugos sprendinių projektavimo reikalavimų nustatymo metodikos”
2021-03-04 Studijų kokybės vertinimo centrui ,,Dėl pastabų atnaujinimo architektūros studijų krypties aprašo projektui”
2021-02-09 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-02-01 Studijų kokybės vertinimo centrui ,,Dėl pastabų atnaujinimo kraštovaizdžio studijų krypties aprašo projektui”
2021-01-27 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-01-04 Studijų kokybės vertinimo centrui ,,Dėl pastabų atnaujinimo architektūros studijų krypties aprašo projektui”
2021-01-04 Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai ,,Dėl mažiausios kainos kriterijaus taikymo perkant Projektavimo paslaugas”

2020 m.

2020-12-10 Aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
2020-01-24 Aplinkos ministerijai ,,Dėl topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos” elektroninių vartų informacinės sistemos nuostatų ir topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
2020-01-20 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo projekto derinimo (STR 1.04.04:2017)”
2020-01-09 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Architektūros ir Architektų rūmų įstatymų pakeitimo”
2020-01-03 Aplinkos ministerija ,,Dėl išvadų patekimo teisės akto projektui Nr. 19-15710”

2019 m.

2019-12-13 Aplinkos ministerijai ,,Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių”
2019-12-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui Nr. 18-10329(3)”
2019-11-14 Aplinkos ministerijai ,,Dėl viešų erdvių reglamentavimo”
2019-10-24 Aplinkos ministerijai ,,Dėl IS „Infostatyba” techninio aprašymo (specifikacijos) derinimo”
2019-10-10 Aplinkos ministerijai ,,Dėl įsakymo projekto derinimo”
2019-08-08 Aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projektų paketo Nr. 19-8525”
2019-07-19 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo projekto derinimo”
2019-07-01 Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano
2019-06-27 Aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui Nr. 19-8127”
2019-06-17 Aplinkos ministerija ,,Dėl teisės akto projekto Nr. 19-2082(2)”
2019-06-17 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 51, 55, 56, 67 straipsnių, 1 priedo  pakeitimo projekto”
2019-06-05 Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui ,,Dėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo Nr. X-914 4 straipsnio pakeitimo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 12 straipsnio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 40 straipsnio pakeitimo įstatymų projektų”
2019-05-24 Aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2019-05-24 Aplinkos ministerijai ,,Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų projekto tikslinimo”
2019-05-17 Aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2019-05-07 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos miestų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų žemės sklypų perskirstymo-žemės konsolidacijos”
2019-03-18 Aplinkos ministerijai ,,Dėl STR 2.06.04 2014 keitimo projekto”
2019-03-04 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Aplinkos ir Žemės ūkio ministro įsakymo 2004-10-04 Nr. 3D-452/D1-513 pakeitimo projekto”
2019-02-22 Aplinkos ministerijai ,,Dėl skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestatų ir (ar) teisės pripažinimo dokumentų išdavimo ar neišdavimo arba galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo”
2019-02-22 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Sektoriniam profesiniam komitetui ,,Dėl architektūros sektoriaus profesinio standarto 1 etapo medžiagos”
2019-02-14 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Vyriausybės kanclerio pavedimo”
2019-02-04 Aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos techninio reglamento projekto”
2019-01-31 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Aplinkos ministro įsakymo reglamentuojančio architektų atestavimo klausimus keitimo”

2018 m.

2018-12-21 Žiniasklaidos priemonėms ,,Dėl pareigos nurodyti kūrinio autorių” 
2018-12-21 Visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms ,,Dėl pareigos nurodyti kūrinio autorių”
2018-12-18 Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai ir Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijai ,,Dėl pareigos nurodyti kūrinio autorių”
2018-10-12 Aplinkos ministerijai ,,Dėl dalinimo Regioninių architektūros tarybos veiklos finansavimo”
2018-09-10 Aplinkos ministerijai ,,Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų derinimo”
2018-08-10 Aplinkos ministerijai ,,Dėl aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo”
2018-08-07 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo”
2018-07-20 Aplinkos ministerijai ,,Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo”
2018-05-07 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo”
2018-02-28 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo”
2018-02-26 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo”
2018-02-09 Aplinkos mininsterijai ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo”
2018-02-09 Aplinkos ministerijai ,,Dėl pasiūlymų statinių projektavimo darbų kainų rekomendacijoms parengti”
2018-01-18 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo”

2017 m.

2017-12-22 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo (pakartotinis)”
2017-12-08 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo”
2017-11-30 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo”
2017-11-27 Viešųjų pirkimų tarnybai pasiūlymai ,,Dėl projektavimo paslaugų gairių projekto”
2017-09-11 Aplinkos ministerijai ,,Dėl dvibučių gyvenamosios paskirties statinių blokavimo ir sklypų dydžių”
2017-09-07 Viešųjų pirkimų tarnybai ,,Dėl projektavimo paslaugų pirkimų rekomendacijų”
2017-09-04 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos” modernizavimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1056 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”
2017-08-21 Aplinkos ministerijai ,,Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“ Nr. 17-323 (Įstatymo projektas), kuris numato 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 343 nuostatų perkėlimą į Įstatymą”
2017-08-18 Aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo”
2017-08-10 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo pakeitimo”
2017-08-07 Viešųjų pirkimų tarnybai ,,Dėl projektavimo paslaugų pirkimų rekomendacijų”
2017-07-28 Aplinkos ministerijai ,,Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo”
2017-02-14 Viešųjų pirkimų tarnybai ,,Dėl mažiausios kainos kriterijaus taikymo”
2017-02-10 Susisiekimo ministerijai ,,Dėl LAR dalyvavimo vykdant VIISP vystymo projektą”

2017-02-10 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ,,Dėl „Infostatybos” ir LAR informacinės sistemos integravimo”
2017-01-26 Aplinkos ministerijai ,,Dėl saugomų teritorijų planavimo vadovų atestavimo”
2017-01-23 Valstybinei mokesčių inspekcijai ,,Dėl nario mokesčio priskyrimo leidžiamiems atskaitymams”
2017-01-17 Seimui, Vyriausybei, Aplinkos ministerijai, Kultūros ministerijai ,,Dėl esminių problemų architektūros srityje sprendimo”

2016 m.

2016-12-23 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ,,Dėl sąsajų tarp Infostatybos ir LARIS”
2016-12-23 Nacionalinei žemės tarnybai ,,Dėl sąsajų tarp ŽPDRIS ir LARIS”
2016-12-23 Aplinkos ministerijai ,,Dėl sąsajų tarp TPDRIS ir LARIS”
2016-12-16 Aplinkos ministerijai ,,Dėl atestuojamų asmenų duomenų perdavimo”
2016-12-08 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo”

2016-11-29 Vilniaus miesto merui ,,Dėl architektų profesinės etikos vertinimo teisėtumo”
2016-11-14 Valstybinei kultūros paveldo komisijai ,,Dėl sovietinio paveldo išsaugojimo”
2016-09-07 Seimui ,,Dėl Architektų rūmų ir Architektūros įstatymų”
2016-08-31 Aplinkos ministerijai ,,Dėl kandidatų apdovanojimams”
2016-08-22 Kultūros ministerijai ,,Dėl kandidato Nacionalinei kultūros ir meno premijai”
2016-08-19 Aplinkos ministerijai ,,Dėl STR 1.XX.XX:2017 „Statinio projektavimas. Statinio projekto, Statinio ekspertizė“ projekto”
2016-08-19 Aplinkos ministerijai ,,Dėl STR 1.XX.XX:2017 „Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra“ projekto”
2016-08-18 Kultūros ministerijai ,,Dėl Rūmų dalyvavimo teisės aktų rengime”
2016-08-12 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo”

2016-07-27 Susisiekimo ministerijai ,,Dėl prisijungimo prie valdžios vartų”
2016-07-22 Aplinkos ministerijai ,,Dėl STR 1.X.XX:2016 „Statinių klasifikavimas“ projekto”

2016-05-27 Visoms suinteresuotoms institucijoms ,,Dėl visuotinės atestuotų architektų narystės Architektų rūmuose”
2016-05-22 Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidentei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Architektūros įstatymo ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimo”
2016-05-22 Vilniaus merui ,,Dėl Energetikos muziejaus rekonstravimo projekto”

2015 m.

2015-02-02 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Architektų rūmų įstatymo pakeitimo”
2015-02-02 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Statybos įstatymo pakeitimo”

2014 m.

2014-12-22 Pasiūlymai ,,Dėl Statybos įstatymo pakeitimo”
2014-12-22 Pasiūlymai ,,Dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo”
2014-10-23 Kreipimasis į atsakingas institucijas ,,Dėl architektūros kokybės užtikrinimo (konferencijos rezoliucijos perdavimas)”
2014-09-29 Pasiūlymai ,,Dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo

2014-09-09 Pasiūlymai LR Vyriausybės Teisės departamentui ,,Dėl parengtų įstatymų projektų neatitikimo teisės aktų reikalavimams”

2014-08-20 Kreipimasis į Aplinkos ministrą ,,Dėl architektų profesinės savivaldos veikimo ir architektūros kokybės užtikrinimo”

2014-07-07 Raginimas Kauno miesto savivaldybei nutraukti neteisėtai vykdomą Kongresų rūmų projekto pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir skelbti atvirą pastato projekto konkursą
 
2014-07-14 Pasiūlymai ,,Dėl architektų atestavimo ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimo”

2014-06-04 Pasiūlymai ,,Dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo nekilnojamojo kultūros paveldo srityje”

2014-06-03 Pastabos ,,Dėl vyriausiojo architekto statuso įtvirtinimo Teritorijų planavimo įstatyme”

2014-05-22 Pasiūlymų ,,Dėl projektuotojo CA privalomojo draudimo papildymas (su priedu)”
2014-04-09 Pasiūlymai ,,Dėl projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
 (su priedu)”
2014-02-28 Pasiūlymai ,,Dėl Architektų rūmų įstatymo pakeitimo”

2014-02-28 Pastabos ,,Dėl Statybos įstatymo pakeitimo”
2014-02-28 Pastabos ,,Dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo”
2014-01-28 Pasiūlymai ,,Dėl statinių kategorijų ir projektų etapiškumo”
2014-01-06 Pasiūlymai ,,Dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo”

2013 m.

2013-12-31 Pastabos ,,Dėl Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių”

2013-12-11 Pastabos ,,Dėl Kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos aprašo”
2013-12-10 Pastabos ,,Dėl Specialiųjų reikalavimų išdavimo tvarkos aprašo”
2013-11-29 Pastabos ,,Dėl Planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo”
2013-11-18 Pastabos ,,Dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (2) papildymas”
2013-11-07 Pastabos ,,Dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (1)”
2013-11-07 Pastabos ,,Dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (2)”
2013-11-07 Pastabos ,,Dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo projekto”
2013-10-21 Pasiūlymai ,,Dėl STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimo projekto”
2013-10-21 Pastabos ,,Dėl STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ pakeitimo projekto”
2013-10-02 Pastabos „Dėl STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ pakeitimo projekto”

2023 m.

2023-01-09 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ,,Dėl architektūros ir kraštovaizdžio architektūros studijų krypčių aprašų projektų
2023-01-30 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų projektavimo ir įrengimo reikalavimų”
2023-02-21 LR valstybinei kultūros paveldo komisijai ,,Dėl architektūrinių konkursų”
2023-02-24 LR Aplinkos ministerijai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie LR VRM ,,Dėl gaisro apkrovos skaičiavimo reglamentavimo”. (Priedas Nr.1)
2023-03-01 Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai ,,Dėl rekomendacijos gauti regioninės architektūros tarybos išvadą pateikimo momento”
2023-03-16 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl Kompleksinių TPD rengimo taisyklių”
2023-04-13 Kultūros infrastruktūros centrui, Kauno miesto savivaldybės administracijai, Dėl Kauno centrinio pašto rūmų priklausinių, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybai ,,Dėl Kauno centrinio pašto rūmų priklausinių ir sklypo projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo”  
2023-04-17 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl architektų atestavimo aprašo”
2023-04-18 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl želdynų normų”
2023-04-25 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl STR Statinio projektavimas projekto ekspertizė pakeitimų”
2023-05-05 Seimo Aplinkos apsaugos komitetui ,,Dėl Architektų rūmų 9 str. pakeitimų”
2023-05-08 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių  įgyvendinimo programos derinimo” 
2023-05-31 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų projektų paketo derinimo”
2023-06-05 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl medžių ir krūmų skelbiamų saugotinais želdiniais”
2023-06-15 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ,,Dėl tarptautinės vertės sporto paskirties pastato – Irklavimo bazės statybos ir aplinkos įveiklinimo adresu, Žirmūnų g. 1P, Vilniuje atviro projekto konkurso
2023-06-27 Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus ir reikalų ministerrijos ,,Dėl administracinių nusižengimų registro nuostatų pakeitimo projekto”
2023-06-30 LR Aplinkos ministerijai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos statybos inžinierių sąjugai, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai ,,Dėl priedangų projektavimo ir įrengimo reikalavimų”
2023-07-04 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai” pakeitimo projektas
2023-07-26 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų projektų paketo pakartotinio derinimo”
2023-08-02 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų projektų paketo”
2023-08-02 LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” pakeitimų projekto” 
2023-08-16 LR Aplinkos ministerijai, Viešųjų pirkimų tarnybai, Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijai ,,Dėl projekto konkurso organizavimo taisyklių pakeitimo”
2023-09-01 Lietuvos architektų rūmams ir suinteresuotiems asmenims ,,Dėl statinių (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius) esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje”
2023-09-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo” 
2023-09-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros paveldo apsaugos skyriui ,,Dėl informacijos suteikimo apie architektūrinius konkursus Vilniaus senamiestyje”
2023-10-02 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ,,Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 148.6 papunkčio pakeitimų projekto” 
2023-10-18 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūtos paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 pakeitimo projekto (išdystymas nauja redakcija)
2023-10-19 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl IS ,,Infosatyba” nuostatų projekto” 
2023-10-26 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ,,Dėl statinių (ar jų dalių) projekto idėjų, projektinių pasiūlymų, detalųjų, detaliųjų planų ir sprendimų dėl žemės sklypų pagrindinės  žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdų pakeitimo ir (ar) nustaymo viešinimo priemonių rekomendacijų projekto”
2023-10-26 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ,,Dėl medžių algoritmo”
2023-11-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komitetui ,,Dėl Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIVP-3100 ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo projekto”
2023-11-21 Lietuvos Respublikos seimo Aplinkos apsaugos komitetui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Pasiūlymai dėl statybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11(1), 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27(1), 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 47, 49, 51, 52(1), 53, 55 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11(2), 27(2), 68 straipnsiais projekto Nr.  XIVP-3143
2023-11-21 Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komitetui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Pasiūlymai architektūros įstatymo Nr. XIII-425 7, 11, 13, 15, 17 IR 18 straipsnių pakeitimo projektui Nr. XIVP-3146
2023-11-29 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos „Dėl statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių pakeitimo projekto”.

2022 m.

2022-12-22 Lietuvos Respublikos seimui; Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai; ,,Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 4, 8, 12,14, 17, 18, 22, 24, 27, 271, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 51, 55 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 111 straipsniu įstatymo projekto 
Nr. XIVP-2128(2)
2022-12-16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos derinimo” (dok. Priedai)
2022-12-12 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Regioninių parkų nuostatų derinimo” 
2022-10-21 Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir kitiems ,,Dėl Lietuvos architektų rūmų ir Europos architektų tarybos pozicijos”
2022-10-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės aktų projektų derinimo”. 
2022-09-08 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto derinimo”
2022-08-31 Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ,,Dėl teisės akto projekto derinimo”
2022-07-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos kodekso koncepcijos projekto derinimo”
2022-07-25 Kultūros paveldo departamentui prie kultūros ministerijos ,,Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo”
2022-07-20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Pasiūlymas dėl statybos techninio reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” keitimo”
2022-07-05 Etninės kultūros globos tarybai ,,Dėl Lietuvos etnografinių regionų žemėlapio”
2022-06-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto derinimo”
2022-06-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupei ,,Dėl architektų rūmų įstatymo ir architektūros įstatymo pakeitimų projekto derinimo”
2022-05-25 LB Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentui, LR Aplinkos ministerijai ,,Dėl draudimo”
2022-05-10 Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ,,Dėl Šiaulių televizorių gamyklos ,,Tauro” sporto salės pramonės g. 13, Šiauliuose”
2022-04-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos derinimo”
2022-04-06 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ,,Dėl architektų profesinio atestavimo komisijos nuostatų suderinimo”
2022-03-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ,,Dėl 2022-03-09 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1355 prieštaravimo teisės aktams”
2022-03-24 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ,,Dėl Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų koregavimo”
2022-02-28 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departmentui prie Vidaus reikalų ministerijos ,,Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų”
2022-02-22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ,,Dėl regioninių architektūros tarybų sudėties ir regioninės architektūros nuostatų derinimo”
2022-02-14 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos techninio reglamento pakeitimo”. Dokumento priedo nuoroda. 
2022-01-24 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės paskelbtų 10 taisyklių geresnei miesto architektūrai”
2022-01-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto”. 
2022-01-03 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai ,,Dėl Topografijos plano išdavimo tvarkos”

2021 m.

2021-12-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl BIM taikymo ribų apibrėžimo”
2021-12-16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo projekto”
2021-12-01 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-11-23 Vilniaus miesto savivaldybei ,,Dėl projektų vertinimo tvarkos (metodikos, lentelės) projekto”
2021-11-11 Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ,,Dėl galimų įstatymų projektų iniciatyvos”
2021-11-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-10-05 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-10-05 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-10-01 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-09-06 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-08-05 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai’, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei”
2021-08-04 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2021-07-28 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ,,Dėl kraštovaizdžio architektūros studijų aprašo projekto”
2021-07-19 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-07-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos keitimo’
2021-05-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2021-05-14 Lietuvos Respublikos aplikos ministerijai ,,Dėl STR 2.03.01:2019 ,,Statinių prieinamumas”
2021-05-13 Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių”
2021-05-11 Lietuvos Respublikos Seimui Kultūros komitetui ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2021-05-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos pateikimo projekto”
2021-05-05 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo nuostatų projektui”
2021-05 05 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2021-04-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2021-04-26 Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komitetui ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2021-04-12 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto’
2021-04 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ,,Dėl išvadų pateikimo įsakymo projektui”
2021-03-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl BIM projekto”
2021-03-29 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-03-24 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai ,,Dėl sklypo apželdinimo ir želdinių apsaugos sprendinių projektavimo reikalavimų nustatymo metodikos”
2021-03-04 Studijų kokybės vertinimo centrui ,,Dėl pastabų atnaujinimo architektūros studijų krypties aprašo projektui”
2021-02-09 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-02-01 Studijų kokybės vertinimo centrui ,,Dėl pastabų atnaujinimo kraštovaizdžio studijų krypties aprašo projektui”
2021-01-27 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projekto”
2021-01-04 Studijų kokybės vertinimo centrui ,,Dėl pastabų atnaujinimo architektūros studijų krypties aprašo projektui”
2021-01-04 Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai ,,Dėl mažiausios kainos kriterijaus taikymo perkant Projektavimo paslaugas”

2020 m.

2020-12-10 Aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
2020-01-24 Aplinkos ministerijai ,,Dėl topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos” elektroninių vartų informacinės sistemos nuostatų ir topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
2020-01-20 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo projekto derinimo (STR 1.04.04:2017)”
2020-01-09 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Architektūros ir Architektų rūmų įstatymų pakeitimo”
2020-01-03 Aplinkos ministerija ,,Dėl išvadų patekimo teisės akto projektui Nr. 19-15710”

2019 m.

2019-12-13 Aplinkos ministerijai ,,Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių”
2019-12-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui Nr. 18-10329(3)”
2019-11-14 Aplinkos ministerijai ,,Dėl viešų erdvių reglamentavimo”
2019-10-24 Aplinkos ministerijai ,,Dėl IS „Infostatyba” techninio aprašymo (specifikacijos) derinimo”
2019-10-10 Aplinkos ministerijai ,,Dėl įsakymo projekto derinimo”
2019-08-08 Aplinkos ministerijai ,,Dėl teisės akto projektų paketo Nr. 19-8525”
2019-07-19 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo projekto derinimo”
2019-07-01 Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano
2019-06-27 Aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui Nr. 19-8127”
2019-06-17 Aplinkos ministerija ,,Dėl teisės akto projekto Nr. 19-2082(2)”
2019-06-17 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 3, 6, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 51, 55, 56, 67 straipsnių, 1 priedo  pakeitimo projekto”
2019-06-05 Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui ,,Dėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo Nr. X-914 4 straipsnio pakeitimo, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 12 straipsnio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 40 straipsnio pakeitimo įstatymų projektų”
2019-05-24 Aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2019-05-24 Aplinkos ministerijai ,,Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų projekto tikslinimo”
2019-05-17 Aplinkos ministerijai ,,Dėl išvadų pateikimo teisės akto projektui”
2019-05-07 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos miestų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų žemės sklypų perskirstymo-žemės konsolidacijos”
2019-03-18 Aplinkos ministerijai ,,Dėl STR 2.06.04 2014 keitimo projekto”
2019-03-04 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Aplinkos ir Žemės ūkio ministro įsakymo 2004-10-04 Nr. 3D-452/D1-513 pakeitimo projekto”
2019-02-22 Aplinkos ministerijai ,,Dėl skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestatų ir (ar) teisės pripažinimo dokumentų išdavimo ar neišdavimo arba galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo”
2019-02-22 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Sektoriniam profesiniam komitetui ,,Dėl architektūros sektoriaus profesinio standarto 1 etapo medžiagos”
2019-02-14 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Vyriausybės kanclerio pavedimo”
2019-02-04 Aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos techninio reglamento projekto”
2019-01-31 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Aplinkos ministro įsakymo reglamentuojančio architektų atestavimo klausimus keitimo”

2018 m.

2018-12-21 Žiniasklaidos priemonėms ,,Dėl pareigos nurodyti kūrinio autorių” 
2018-12-21 Visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms ,,Dėl pareigos nurodyti kūrinio autorių”
2018-12-18 Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijai ir Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacijai ,,Dėl pareigos nurodyti kūrinio autorių”
2018-10-12 Aplinkos ministerijai ,,Dėl dalinimo Regioninių architektūros tarybos veiklos finansavimo”
2018-09-10 Aplinkos ministerijai ,,Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų derinimo”
2018-08-10 Aplinkos ministerijai ,,Dėl aplinkos ministerijos apdovanojimo už kūrybinius laimėjimus urbanistikos ir architektūros srityse skyrimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo”
2018-08-07 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo”
2018-07-20 Aplinkos ministerijai ,,Dėl projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo”
2018-05-07 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo”
2018-02-28 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo”
2018-02-26 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo”
2018-02-09 Aplinkos mininsterijai ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo”
2018-02-09 Aplinkos ministerijai ,,Dėl pasiūlymų statinių projektavimo darbų kainų rekomendacijoms parengti”
2018-01-18 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo”

2017 m.

2017-12-22 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo (pakartotinis)”
2017-12-08 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo”
2017-11-30 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo”
2017-11-27 Viešųjų pirkimų tarnybai pasiūlymai ,,Dėl projektavimo paslaugų gairių projekto”
2017-09-11 Aplinkos ministerijai ,,Dėl dvibučių gyvenamosios paskirties statinių blokavimo ir sklypų dydžių”
2017-09-07 Viešųjų pirkimų tarnybai ,,Dėl projektavimo paslaugų pirkimų rekomendacijų”
2017-09-04 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos” modernizavimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1056 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”
2017-08-21 Aplinkos ministerijai ,,Dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų“ Nr. 17-323 (Įstatymo projektas), kuris numato 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 343 nuostatų perkėlimą į Įstatymą”
2017-08-18 Aplinkos ministerijai ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“ pakeitimo”
2017-08-10 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo pakeitimo”
2017-08-07 Viešųjų pirkimų tarnybai ,,Dėl projektavimo paslaugų pirkimų rekomendacijų”
2017-07-28 Aplinkos ministerijai ,,Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo”
2017-02-14 Viešųjų pirkimų tarnybai ,,Dėl mažiausios kainos kriterijaus taikymo”
2017-02-10 Susisiekimo ministerijai ,,Dėl LAR dalyvavimo vykdant VIISP vystymo projektą”

2017-02-10 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ,,Dėl „Infostatybos” ir LAR informacinės sistemos integravimo”
2017-01-26 Aplinkos ministerijai ,,Dėl saugomų teritorijų planavimo vadovų atestavimo”
2017-01-23 Valstybinei mokesčių inspekcijai ,,Dėl nario mokesčio priskyrimo leidžiamiems atskaitymams”
2017-01-17 Seimui, Vyriausybei, Aplinkos ministerijai, Kultūros ministerijai ,,Dėl esminių problemų architektūros srityje sprendimo”

2016 m.

2016-12-23 Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ,,Dėl sąsajų tarp Infostatybos ir LARIS”
2016-12-23 Nacionalinei žemės tarnybai ,,Dėl sąsajų tarp ŽPDRIS ir LARIS”
2016-12-23 Aplinkos ministerijai ,,Dėl sąsajų tarp TPDRIS ir LARIS”
2016-12-16 Aplinkos ministerijai ,,Dėl atestuojamų asmenų duomenų perdavimo”
2016-12-08 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo”

2016-11-29 Vilniaus miesto merui ,,Dėl architektų profesinės etikos vertinimo teisėtumo”
2016-11-14 Valstybinei kultūros paveldo komisijai ,,Dėl sovietinio paveldo išsaugojimo”
2016-09-07 Seimui ,,Dėl Architektų rūmų ir Architektūros įstatymų”
2016-08-31 Aplinkos ministerijai ,,Dėl kandidatų apdovanojimams”
2016-08-22 Kultūros ministerijai ,,Dėl kandidato Nacionalinei kultūros ir meno premijai”
2016-08-19 Aplinkos ministerijai ,,Dėl STR 1.XX.XX:2017 „Statinio projektavimas. Statinio projekto, Statinio ekspertizė“ projekto”
2016-08-19 Aplinkos ministerijai ,,Dėl STR 1.XX.XX:2017 „Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra“ projekto”
2016-08-18 Kultūros ministerijai ,,Dėl Rūmų dalyvavimo teisės aktų rengime”
2016-08-12 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo”

2016-07-27 Susisiekimo ministerijai ,,Dėl prisijungimo prie valdžios vartų”
2016-07-22 Aplinkos ministerijai ,,Dėl STR 1.X.XX:2016 „Statinių klasifikavimas“ projekto”

2016-05-27 Visoms suinteresuotoms institucijoms ,,Dėl visuotinės atestuotų architektų narystės Architektų rūmuose”
2016-05-22 Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidentei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ,,Dėl Architektūros įstatymo ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimo”
2016-05-22 Vilniaus merui ,,Dėl Energetikos muziejaus rekonstravimo projekto”

2015 m.

2015-02-02 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Architektų rūmų įstatymo pakeitimo”
2015-02-02 Aplinkos ministerijai ,,Dėl Statybos įstatymo pakeitimo”

2014 m.

2014-12-22 Pasiūlymai ,,Dėl Statybos įstatymo pakeitimo”
2014-12-22 Pasiūlymai ,,Dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo”
2014-10-23 Kreipimasis į atsakingas institucijas ,,Dėl architektūros kokybės užtikrinimo (konferencijos rezoliucijos perdavimas)”
2014-09-29 Pasiūlymai ,,Dėl Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo

2014-09-09 Pasiūlymai LR Vyriausybės Teisės departamentui ,,Dėl parengtų įstatymų projektų neatitikimo teisės aktų reikalavimams”

2014-08-20 Kreipimasis į Aplinkos ministrą ,,Dėl architektų profesinės savivaldos veikimo ir architektūros kokybės užtikrinimo”

2014-07-07 Raginimas Kauno miesto savivaldybei nutraukti neteisėtai vykdomą Kongresų rūmų projekto pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir skelbti atvirą pastato projekto konkursą
 
2014-07-14 Pasiūlymai ,,Dėl architektų atestavimo ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimo”

2014-06-04 Pasiūlymai ,,Dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo nekilnojamojo kultūros paveldo srityje”

2014-06-03 Pastabos ,,Dėl vyriausiojo architekto statuso įtvirtinimo Teritorijų planavimo įstatyme”

2014-05-22 Pasiūlymų ,,Dėl projektuotojo CA privalomojo draudimo papildymas (su priedu)”
2014-04-09 Pasiūlymai ,,Dėl projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
 (su priedu)”
2014-02-28 Pasiūlymai ,,Dėl Architektų rūmų įstatymo pakeitimo”

2014-02-28 Pastabos ,,Dėl Statybos įstatymo pakeitimo”
2014-02-28 Pastabos ,,Dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo”
2014-01-28 Pasiūlymai ,,Dėl statinių kategorijų ir projektų etapiškumo”
2014-01-06 Pasiūlymai ,,Dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo”

2013 m.

2013-12-31 Pastabos ,,Dėl Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių”

2013-12-11 Pastabos ,,Dėl Kultūros paveldo objektų atkūrimo tvarkos aprašo”
2013-12-10 Pastabos ,,Dėl Specialiųjų reikalavimų išdavimo tvarkos aprašo”
2013-11-29 Pastabos ,,Dėl Planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo”
2013-11-18 Pastabos ,,Dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (2) papildymas”
2013-11-07 Pastabos ,,Dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (1)”
2013-11-07 Pastabos ,,Dėl Statybos įstatymo pakeitimo projekto (2)”
2013-11-07 Pastabos ,,Dėl Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo projekto”
2013-10-21 Pasiūlymai ,,Dėl STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ pakeitimo projekto”
2013-10-21 Pastabos ,,Dėl STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ pakeitimo projekto”
2013-10-02 Pastabos „Dėl STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ pakeitimo projekto”