Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad jeigu sprendimas yra priimtas profesinės savivaldos organo, tai nereiškia, kad tokio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo nesaisto bendrieji teisės principai. Lietuvos architektų rūmai taip pat savo veiklą vykdo vadovaudamiesi valstybės įgaliotų institucijų bei pačių profesinės savivaldos organų nustatytais reikalavimais, sprendimai priimami užtikrinant jų teisėtumą ir pagrįstumą. Rūmų organų priimami sprendimai gali būti skundžiami teismui teisės aktų nustatyta tvarka.


Pagrindiniai Rūmų veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas
Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas

Narystės Lietuvos architektų rūmuose pradžios, sustabdymo, atnaujinimo ir pasibaigimo tvarkos aprašas

– Lietuvos architektų rūmų statutas
Nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas
Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas
– Rūmų tarybos darbo reglamentas
– Profesinės etikos tarybos veiklos nuostatai

– Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašas
– Regioninių architektūros tarybų nuostatai

– Regioninių architektūros tarybų sudėtis
– Darbo grupių veiklos reglamentas
– Revizijos komisijos nuostatai
– Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašas 
– Architektų profesinio atestavimo komisijos nuostatai
– Konsultavimo tvarkos aprašas
– Rūmų narių susirinkimo, vykstančio elektroninių ryšių priemonėmis, organizavimo tvarka
– Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos architektų rūmuose taisyklės
– Vidinė asmens duomenų tvarkymo Lietuvos architektų rūmuose politika
– Dėl užsakovo (pareiškėjo) lėšomis teikiamų prašymų nagrinėjimo regioninėse architektūros tarybose įkainio dydžio ir įkainio paskirstymo tvarkos nustatymo
– Dėl Lietuvos architektų rūmų tarybos 2018 m. balandžio 13 d. priimto sprendimo pakeitimo  pakeisti įkainį už architektūrinių konkursų sąlygų derinimą
Lietuvos architektų rūmų tarybos sprendimas ,,Dėl architektūrinių konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo”


Atestavimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas


Atestavimo tvarkos aprašai


Komisijų veiklos aprašai


Įsakymai dėl komisijų sudarymo


Teisinių ir profesinių žinių programos

Rūmų tarybos sprendimai