Prašymai atestavimui teikiami užpildant Rūmų patvirtintas formas, patvirtintas el. parašu arba teikiant popierinį variantą su originaliais parašais. Prašymai priimami ir registruojami tik pateikus visus nustatytos apimties ir sudėties dokumentus. Prašymus siųsti el. paštu [email protected] arba [email protected]. Prašymai, priimti likus mažiau kaip 2 darbo dienoms iki teisinių žinių egzamino ar posėdžio, registruojami vėlesniems Atestavimo komisijų posėdžiams. Prašymo peržiūrai skiriama iki 3 darbo dienų.

Dokumentai (taip pat ir vizualinis profesinės patirties pristatymas) ruošiami ir pateikiami vadovaujantis Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo, Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo nuostatomis. Rengiant vizualinę medžiagą taip pat galite vadovautis Regioninių architektūros tarybų nuostatų 1 priedo 2 d.: grafinės dalies sudėties aprašymu. Teisės aktus rasite čia.

Paslaugos įkainis nustatomas pateikus prašymą ir pranešamas prašyme nurodytu el. paštu registruojant prašymą.
Visi atestavimo įkainiai pateikiami čia.
Registruojami tik neskolingų Rūmų narių prašymai.


Prašymo formos išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems architektams

Prašymas dėl architekto kvalifikacijos atestato pakeitimo (papildymo), (forma Nr.2 .doc formatu).

Prie prašymo pakeisti (papildyti) kvalifikacijos atestatą, pridedami šie priedai:
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija.
– Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentai (jei keitėsi).
– Aukštojo mokslo diplomo kopija.
– Galiojančio Atestato kopija (Rūmai, esant poreikiui, Dokumentų priėmimo metu gali paprašyti pateikti šio Atestato originalą).
– Profesinės veiklos (darbo) ataskaita (forma Nr.3 .doc formatu).
– Profesinės (darbo) patirties sąrašas: pareigybės (-ių) aprašas (-ai), mokslo laipsnio ar pedagoginio vardo suteikimą pagrindžiantys dokumentai, darbo, paslaugų teikimo sutartys, dėstomų disciplinų sąrašai ir kt. (forma Nr.4 .doc formatu).
– Vizualinis profesinės patirties pristatymas (parengtas pagal Aprašo I skyriaus VII skirsnio reikalavimus; rengiant vizualinę medžiagą taip pat galite vadovautis Regioninių architektūros tarybų nuostatų 1 priedo 2 d.). Failas gali būti iki 50 Mb.
– Kiti dokumentai, įrodantys Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).


Pretendentas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino (testo) įvertinimą arba neatvykęs nustatytu laiku, pateikęs prašymą turi teisę 6 mėnesių laikotarpyje pakartotinai laikyti testą.
– Pakartotinis prašymas (forma Nr. 6 .doc formatu).