Prašymai atestavimui teikiami užpildant Rūmų patvirtintas formas. Prašymai priimami ir registruojami tik pateikus visus nustatytos apimties ir sudėties dokumentus. Prašymus siųsti el. paštu atestavimas@architekturumai.lt arba info@architekturumai.lt. Prašymai, priimti likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki teisinių žinių egzamino ar posėdžio, registruojami vėlesniems Atestavimo komisijų posėdžiams. Prašymo peržiūrai skiriama iki 3 darbo dienų.

Dokumentai (taip pat ir iliustracinės medžiagos albumas) ruošiami ir pateikiami vadovaujantis Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo, Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo nuostatomis. Teisės aktus rasite čia.

Paslaugos įkainis nustatomas pateikus prašymą ir pranešamas prašyme nurodytu el. paštu registruojant prašymą.
Visi atestavimo įkainiai pateikiami čia.
Registruojami tik neskolingų Rūmų narių prašymai.


Išaiškinimas dėl atestato pildymo

Pildant architekto kvalifikacijos atestatą neypatingųjų ir/ar ypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius) kategorija, nereikia laikyti teisinių ir profesinių žinių egzamino, jei architektas turi galiojantį iki 2017 m. išduotą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacijos atestatą (NKPAS). Toks pildymas nėra atestatų dubliavimas vieną pakeičiant kitu. Ir toliau NKPAS galioja, reikia tęsti atestato galiojimą ir atlikti kt. reikalingus veiksmus. NKPAS yra tik įrodymas, jog architekto atitinkamos žinios yra patikrintos kitoje institucijoje (Kultūros paveldo departamente).

Neturint NKPAS, architekto kvalifikacijos atestato pildymas neypatingųjų ir/ar ypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius) kategorija, vyksta įprasta tvarka laikant teisinių ir profesinių žinių egzaminus.


Prašymo formos išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems architektams

Prašymas dėl architekto kvalifikacijos atestato (pakeitimo (papildymo)), (forma Nr.1.2 .doc formatuforma Nr. 1.2. pdf formatu).

Prie prašymo pakeisti (papildyti) kvalifikacijos atestatą, pridedami šie priedai:
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija.
– Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentai (jei keitėsi).
– Aukštojo mokslo diplomo kopija.
– Galiojančio Atestato kopija (Rūmai, esant poreikiui, Dokumentų priėmimo metu gali paprašyti pateikti šio Atestato originalą).
– Darbo ir kitos su atestuojama sritimi veiklos aprašymas (forma Nr.2 .doc formatu).
– Rekomendacija (forma Nr.3 .doc formatu). Atestuoto architekto, vadovavusio pretendento vykdytai architekto veiklai, rekomendacija (nesant galimybės pateikti tokio asmens rekomendaciją, pridedamas laisvos formos Pretendento paaiškinimas dėl tokios galimybės nebuvimo priežasčių ir teikiama kito atestuoto architekto rekomendacija).
– Parengtų statinių projektų (tarp jų realizuotų) sąrašas (forma Nr.4.2 .doc formatu).
– Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) sąrašas. (forma Nr.5.2 .doc formatu). 
– Parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) ir (ar) parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) iliustracinės medžiagos albumas elektroninėje formoje arba patvirtintą elektroniniu parašu, arba USB laikmenoje (albumas turi būti parengtas pagal reikalavimus, pateiktus architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo II skyriaus VI skirsnyje ir Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo 16.6 p). Albumas gali būti iki 50 Mb.
– Dokumentas(-ai), patvirtinantis Pretendento profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo, statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo ir/ar statinio architektūrinės dalies ekspertizės vadovo pareigas). Dokumentas turi būti išduotas institucijos, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti atitinkamas žinias specialistų, siekiančių teisės eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo, statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo ir/ar statinio architektūrinės dalies ekspertizės vadovo pareigas.
– Kiti dokumentai, įrodantys Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).


Pretendentas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino (testo) įvertinimą arba neatvykęs nustatytu laiku, pateikęs prašymą turi teisę 6 mėnesių laikotarpyje pakartotinai laikyti testą.
– Prašymas dėl pakartotinio prašymo svarstymo (forma Nr. 7 .doc formatu).