Statybos įstatymas numato, kad kvalifikacijos atestatas išduodamas neribotam laikui. Asmenys, gavę kvalifikacijos atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulintis kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, sąjungų ar mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, suderintas su Aplinkos ministerija jos nustatyta tvarka. Kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai pateikiami atestavimą atliekančiai organizacijai šios organizacijos nustatyta tvarka (12 str. 12 d.). Atestavimą atliekanti organizacija sustabdo kvalifikacijos atestato galiojimą 6 mėnesiams kai asmuo, turintis kvalifikacijos atestatą, netobulino savo kvalifikacijos pagal šio įstatymo reikalavimus (12 str. 14 d. 2 p.).

Teritorijų planavimo įstatymas nustato, jog asmenys, gavę atestatus, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, teisinių ir profesinių žinių srities paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, suderintas su atestavimą atliekančia organizacija. Kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai pateikiami atestavimą atliekančiai organizacijai šios organizacijos nustatyta tvarka. Jeigu atestavimą atliekanti organizacija nustato, kad atestato turėtojas nevykdė šio reikalavimo, atestato galiojimas sustabdomas iki 6 mėnesių terminui, iki atestuotas asmuo pateikia atestavimą atliekančiai organizacijai kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus šios organizacijos nustatyta tvarka (40 str. 5 d.).

Organizacijų, kurių parengtos architektų (statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų) kvalifikacijos tobulinimo kursų programos yra suderintos su Aplinkos ministerija, sąrašas skelbiamas Aplinkos ministerijos internetinėje svetainėje.

Organizacijų, kurių parengtos architektų (teritorijų planavimo sričių vadovų) kvalifikacijos tobulinimo kursų programos yra suderintos su Rūmais sąrašas:

LAR ARCHITEKTŲ (TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA;

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VYSTYMO ASOCIACIJOS SUDARYTA ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA. PRIEDAS NR. 1.

VšĮ „ARCHLEGIS” ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ IR STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA

VšĮ „KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBA” PARENGTA ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ IR TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TOBULINIMO PROGRAMA

ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS VYSTYMO ASOCIACIJOS SUDARYTA ATESTUOTŲ ARCHITEKTŲ (TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA. PRIEDAS NR. 1.

LIETUVOS ŽALIŲJŲ PASTATŲ TARYBOS SUDARYTA ARCHITEKTŲ (STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ), TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVŲ IR PROJEKTUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMO PROGRAMA


Kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo metu Rūmams teikiamuose kursų pažymėjimuose turi būti nurodyta:

– Kursus rengusi organizacija
– Kursų tema ir, jei reikia, potemė(-ės)
– Kursų lektorius(-iai)
– Vadovai, kuriems skiriami kursai (statybos techninės veiklos ir (ar) teritorijų planavimo vadovams)
– Kursų data, vieta, laikas, trukmė
– Programos suderinimo dokumentas, jo numeris ir data


Kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarką detaliau reglamentuoja Rūmų tarybos patvirtintas Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašas.