Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas numato, kad Rūmų nariai yra visi Lietuvos Respublikoje atestuoti architektai. Rūmų nariais gali būti ir architektai, kurių teisė verstis atestuoto architekto veikla pripažinta Lietuvos Respublikoje (4 str. 1 d.). Dabar galiojantis Architektų rūmų įstatymas atitinka visuotinai pripažįstamus profesinės savivaldos principus, pagal kuriuos narystė profesinės savivaldos organizacijoje yra privaloma, įgyjama kartu su profesinės kvalifikacijos (atestato) įgijimu (plačiau žr. čia). Rūmų nariais galima tapti tik įgijus architekto kvalifikacijos atestatą. 

Rūmų nario teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas, taip pat Rūmų narių susirinkime patvirtintas Lietuvos architektų rūmų statutas (2018).

Rūmų nariai renka savo atstovus ir patys yra renkami į Rūmų tarybą, Architektų profesinio atestavimo komisiją, Profesinės etikos tarybą, Ekspertų komisiją, kitus Rūmų struktūrinius bei valdymo organus, per išrinktus atstovus priima sprendimus architekto kvalifikacijos bei profesinės etikos priežiūros (savi-priežiūros) srityse, dalyvauja teisėkūros veikloje, teikia savo pastabas, pasiūlymus, sprendžia kitus su architekto profesine veikla susijusius klausimus, bendromis jėgomis įgyvendina ir gina su architektūra ir urbanistika susijusius viešuosius interesus. Rūmų nariams yra suteikiamos nuolaidos atsiskaitant už atestavimo paslaugas bei kvalifikacijos tobulinimo kursus, teisiniais klausimais narius konsultuoja Rūmų teisininkas.


INFORMACIJA APIE 2021 M. LETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIO MOKESTĮ

Informuojame, kad Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmų) narių susirinkimo nustatytas Rūmų nario mokesčio dydis yra 160 eurų, kurį sudaro 140 eurų bazinė dalis, 20 eurų tikslinė nario mokesčio dalis Rūmų rezervui. Vadovaujantis Rūmų Statuto 30 p. metinis nario mokestis mokamas iki mokėjimo metų pradžios t.y. iki ankstesnių metų gruodžio 31 d.
Taip pat pranešame, kad 2020-10-07 Rūmų narių susirinkime Rūmų nariai priėmė sprendimą draustis papildomu Rūmų nario draudimu. Tikslinės įmokos už papildomą Rūmų nario draudimą dydis – 30 eurų (Papildomo Rūmų nario draudimo laikotarpis – nuo 2020-10-01 iki 2021-12-31 (15 mėnesių). Plačiau apie draudimą skaitykite čia);
Nario mokestis ir įmoka už papildomą Rūmų narių draudimą mokama į Rūmų atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant Rūmų nario mokestis už 2021 m. ir (ar) papildomas Rūmų narių draudimas.* Jei nario mokestį ar papildomą Rūmų nario draudimą už Rūmų narį moka kitas fizinis ar juridinis asmuo, pavedime papildomai turi būti nurodyti Rūmų nario, už kurį mokamas mokestis, vardas ir pavardė.
Lietuvos architektų rūmų rekvizitai mokėjimams:
Lietuvos architektų rūmai
Įmonės kodas 301111540
Sąskaitos Nr. LT507044060006067130
AB SEB bankas, banko kodas 70440

* Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020-09-11 nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 4 straipsnio 1, 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai” (galite rasti čia), prašome įsivertinti ar po nutarimo priėmimo nekilo pagrindų dėl kurių Rūmų nario įmokos mokėti neprivalote (t. y. nesiverčiate atestuoto architekto veikla), esant nurodytiems pagrindams prašome apie tai informuoti Lietuvos architektų rūmus raštu, užpildant Rūmų nustatytos formos pranešimą (deklaraciją) (formą galite rasti čia).
Atkreiptinas dėmesys, kad Rūmams pateiktame pranešime (deklaracijoje) dėl laikino nesivertimo atestuoto architekto veikla, prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymas gali sąlygoti teisės aktų ir (ar) Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso pažeidimą, ko pasekmė gali būti kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymas, panaikinimas ar įspėjimas.

Taip pat informuojame, kad pateikdami Rūmų nustatytos formos pranešimą (deklaraciją) dėl narystės Rūmuose atkūrimo turėsite sumokėti narystės Rūmuose atkūrimo administravimo mokestį.

Rūmų taryba nario prašymu, gali iki 50 proc. sumažinti nario mokestį nustatytam laikotarpiui, atsižvelgdama į prašymą pateikusio nario nedarbingumą, nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpį, pensijinį amžių. Kartu su prašymu sumažinti nario mokestį turi būti pateikti nurodytas aplinkybes patvirtinantys dokumentai – nedarbingumo pažymėjimas, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas, įsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo, pensininko pažymėjimas, kt. Apie priimtą sprendimą narys informuojamas elektroniniu paštu. Sumažintas nario mokestis taikomas nuo nario prašymo sumažinti nario mokestį pateikimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad lengvatos taikomos tik Rūmų nario mokesčio įmokai, draudimo įmokoms lengvatos netaikomos.

Įpareigota Rūmų narių susirinkimo ir laikydamasi jame priimtų sprendimų, Taryba taip pat apibrėžė nario mokesčio nemokėjimo pasekmes. Nesumokėjus nario mokesčio iki nustatytos datos:
1.    Pagal susirinkime patvirtintą Statutą, skolingiems nariams nebus teikiamos Rūmų paslaugos (atestavimo, kvalifikacijos tobulinimo tobulinimo patikros, kursų, ekspertinio vertinimo, kt.).
2.    Skolingiems nariams negalios Rūmų narių draudimas, nebus taikomas specialus statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pasiūlymas (daugiau apie draudimą žr. čia).
3.    Atsižvelgiant į biudžeto subalansavimo ir skolų administravimo sąnaudas, nuo praleistos nario mokesčio mokėjimo datos bus skaičiuojami 0,02 proc. (0,03 eur) dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.
4.    Nesumokėjus nario mokesčio daugiau nei už 6 mėnesius bus  inicijuojamas įsiskolinimo sumos išieškojimas.

Detaliau nario mokesčio mokėjimo tvarką reglamentuoja žemiau pateiktas Rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas. Taip pat kviečiame susipažinti su VMĮ pateiktu išaiškinimu dėl juridinių asmenų atliekamų nario mokesčio mokėjimų už fizinius asmenis: