TAPIMAS LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIU

Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas numato, kad Rūmų nariai yra visi Lietuvos Respublikoje atestuoti architektai, besiverčiantys atestuoto architekto veikla. Rūmų nariais gali būti ir architektai, kurių teisė verstis atestuoto architekto veikla pripažinta Lietuvos Respublikoje (4 str. 1 d.). Dabar galiojantis Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas atitinka visuotinai pripažįstamus profesinės savivaldos principus, pagal kuriuos narystė profesinės savivaldos organizacijoje yra privaloma, jeigu norima verstis atestuoto architekto veikla.

Rūmų nariais galima tapti tik įgijus architekto kvalifikacijos atestatą ir, po kvalifikacijos atestato įgijimo, pateikus prašymą dėl įrašymo į Lietuvos architektų rūmų narių sąrašą, prieš tai sumokėjus 50 Eur stojimo mokestį. Prašymą reikia patvirtinti el. parašu arba pateikti popierinį su originaliu (ne skanuotu) parašu.

Taip pat įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymui, Rūmų nariai turi teisę stabdyti narystę Rūmuose pateikdami pranešimą dėl laikino nesivertimo atestuoto architekto veikla, prieš tai sumokėjus 50 Eur narystės Rūmuose sustabdymo administravimo mokestį. Prašymas dėl narystės Rūmuose sustabdymo negali būti teikiamas atbuline data. Prašymą reikia patvirtinti el. parašu arba pateikti popierinį su originaliu (ne skanuotu) parašu.
Atkreiptinas dėmesys, kad Rūmams pateiktame pranešime (deklaracijoje) dėl laikino nesivertimo atestuoto architekto veikla, prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymas gali sąlygoti teisės aktų ir (ar) Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso pažeidimą, ko pasekmė gali būti kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymas, panaikinimas ar įspėjimas. Šiuo metu sustabdant narystę Rūmuose, kvalifikacijos atestato galiojimas nėra sustabdomas ar panaikinamas, todėl išlieka bendrosios atestuoto architekto pareigos, pavyzdžiui, reikalavimas tobulinti kvalifikaciją, kaip tai numato Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 9 str. 6 d. Už atestuoto architekto pareigų nevykdymą architekto kvalifikacijos atestato galiojimas gali būti sustabdomas ar panaikinamas įstatymuose numatytais pagrindais.

Narystė Rūmuose panaikinama panaikinus architekto kvalifikacijos atestato galiojimą. Šiuo atveju teikiamas laisvos formos prašymas architekto kvalifikacijos atestato galiojimo naikinimui.

Rūmų nariui nusprendus atkurti narystę Rūmuose, teikiamas prašymas dėl narystės Lietuvos architektų rūmuose atkūrimo, prieš tai sumokėjus 50 Eur narystės Rūmuose atnaujinimo administravimo mokestį bei pateikus įrodymus, kad narystės sustabdymo metu buvo keliama kvalifikacija.

Rūmų nario teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas, Rūmų narių susirinkime patvirtintas Lietuvos architektų rūmų statutas, taip pat Narystės Lietuvos architektų rūmuose pradžios, sustabdymo, atnaujinimo ir pasibaigimo tvarkos aprašas. Teisės aktus gali rasti čia

Rūmų nariai renka savo atstovus ir patys yra renkami į Rūmų tarybą, Architektų profesinio atestavimo komisiją, Profesinės etikos tarybą, Ekspertų komisiją, kitus Rūmų struktūrinius bei valdymo organus, per išrinktus atstovus priima sprendimus architekto kvalifikacijos bei profesinės etikos priežiūros (savi-priežiūros) srityse, dalyvauja teisėkūros veikloje, teikia savo pastabas, pasiūlymus, sprendžia kitus su architekto profesine veikla susijusius klausimus, bendromis jėgomis įgyvendina ir gina su architektūra ir urbanistika susijusius viešuosius interesus. Rūmų nariams yra suteikiamos nuolaidos atsiskaitant už atestavimo paslaugas bei kvalifikacijos tobulinimo kursus, teisiniais klausimais narius konsultuoja Rūmų teisininkas.


INFORMACIJA APIE 2024 M. LETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIO MOKESTĮ

Informuojame, kad Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmų) narių susirinkime nustatytas Rūmų nario mokesčio dydis yra 187 eurų, kurį sudaro 140 eurų bazinė dalis, 20 eurų tikslinė nario mokesčio dalis Rūmų rezervui ir 27 eurų papildomo rūmų draudimo įmoka. Vadovaujantis Rūmų Statuto 29 p. metinis nario mokestis mokamas iki mokėjimo metų pradžios t. y. iki ankstesnių metų gruodžio 31 d. Taip pat pranešame, kad 2023-03-30 Rūmų narių susirinkime Rūmų nariai priėmė sprendimą draustis papildomu Rūmų nario draudimu. Tikslinės įmokos už papildomą Rūmų nario draudimą dydis – 27 eurų (Papildomo Rūmų nario draudimo laikotarpis – nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31 (12 mėnesių). Plačiau apie draudimą skaitykite čia);

2024 m. Rūmų nario mokesčio dydis yra 187 eurų, kurį sudaro 140 eurų bazinė dalis, 20 eurų tikslinė nario mokesčio dalis Rūmų rezervui ir 27 eurų papildomo rūmų draudimo įmoka. Primename nario mokestis mokamas iki einamųjų metų pradžios, t. y. iki ankstesnių metų gruodžio 31 d.

Nario mokestis ir įmoka už papildomą Rūmų narių draudimą mokama į Rūmų atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant Rūmų nario mokestis už 2024 m. ir (ar) papildomas Rūmų narių draudimas.* Jei nario mokestį ar papildomą Rūmų nario draudimą už Rūmų narį moka kitas fizinis ar juridinis asmuo, pavedime papildomai turi būti nurodyti Rūmų nario, už kurį mokamas mokestis, vardas ir pavardė.
Lietuvos architektų rūmų rekvizitai mokėjimams:

Lietuvos architektų rūmai
Įmonės kodas 301111540
Sąskaitos Nr. LT507044060006067130
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Mokėjimo paskirtis: LAR nario mokestis už 2024 m. ir papildomo draudimo įmoka
Mokėtina suma: 187 EUR


RŪMŲ NARIO MOKESČIO SUMAŽINIMAS

Rūmų taryba nario prašymu, gali iki 50 proc. sumažinti nario mokestį nustatytam laikotarpiui, atsižvelgdama į prašymą pateikusio nario nedarbingumą, nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpį, pensijinį amžių. Kartu su prašymu sumažinti nario mokestį turi būti pateikti nurodytas aplinkybes patvirtinantys dokumentai – nedarbingumo pažymėjimas, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas, įsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo, pensininko pažymėjimas, kt. Apie priimtą sprendimą narys informuojamas elektroniniu paštu. Sumažintas nario mokestis taikomas nuo nario prašymo sumažinti nario mokestį pateikimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad lengvatos taikomos tik Rūmų nario mokesčio įmokai, draudimo įmokoms lengvatos netaikomos.

Įpareigota Rūmų narių susirinkimo ir laikydamasi jame priimtų sprendimų, Taryba taip pat apibrėžė nario mokesčio nemokėjimo pasekmes. Nesumokėjus nario mokesčio iki nustatytos datos:
1.    Pagal susirinkime patvirtintą Statutą, skolingiems nariams nebus teikiamos Rūmų paslaugos (atestavimo, kvalifikacijos tobulinimo tobulinimo patikros, kursų, ekspertinio vertinimo, kt.).
2.    Skolingiems nariams negalios Rūmų narių draudimas, nebus taikomas specialus statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pasiūlymas (daugiau apie draudimą žr. čia).
3.    Atsižvelgiant į biudžeto subalansavimo ir skolų administravimo sąnaudas, nuo praleistos nario mokesčio mokėjimo datos bus skaičiuojami 0,02 proc. (0,03 eur) dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.
4.    Nesumokėjus nario mokesčio daugiau nei už 6 mėnesius bus  inicijuojamas įsiskolinimo sumos išieškojimas.


RŪMŲ NARIO MOKESČIO APMOKESTINAMAS. VMI IŠAIŠKINIMAS

Detaliau nario mokesčio mokėjimo tvarką reglamentuoja žemiau pateiktas Rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas. Taip pat kviečiame susipažinti su VMĮ pateiktu išaiškinimu dėl juridinių asmenų atliekamų nario mokesčio mokėjimų už fizinius asmenis:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]