Lietuvos architektų rūmai – tai atestuotų šalies architektų profesinės savivaldos organizacija, įkurta 2006 m. lapkričio 21 d. priimtu Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymu Nr. X-914.

Rūmų veiklos tikslas – užtikrinti architektūrinės veiklos skaidrumą ir kokybę, rūpintis architektų atestavimo, kvalifikacijos pripažinimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo, profesinės etikos standartų laikymosi klausimais, vykdyti profesinės veiklos stebėseną, atstovauti architektams santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, dalyvauti ekspertu teismuose ir kitose institucijose architektų profesinės veiklos klausimais, tenkinti ir ginti su architektūra susijusius viešuosius interesus, spręsti kitus susijusius klausimus.

Rūmai atlieka šias funkcijas:

– Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka ir atvejais atestuoja architektus, vykdo užsienio valstybėje jų turimos teisės pripažinimą, atlieka kitas šiuose įstatymuose numatytas funkcijas, dalyvauja sprendžiant užsienio architektų diplomų pripažinimo ir kitus klausimus, susijusius su leidimu verstis architekto profesine veikla Lietuvoje;
– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka tvarko atestuotų architektų ir architektų, kurių teisė pripažinta, sąrašą;
– prižiūri, kaip laikomasi Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso reikalavimų;
– vykdo architektūrinės veiklos stebėseną;
– organizuoja Rūmų narių kvalifikacijos tobulinimą;
– atlieka eksperto funkcijas architektūros, miestų planavimo ir teritorijų planavimo klausimais;
– rengia teisės aktų, reglamentuojančių architektūrinę, urbanistinę ir teritorijų planavimo veiklą, projektus;
– teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų keitimo;
– atstovauja savo narių profesiniams interesams ir juos gina;
– dalyvauja sprendžiant architektų ir miestų planuotojų formaliojo ir neformaliojo švietimo klausimus;
– dalyvauja sprendžiant architektūrinės veiklos gerinimo klausimus;
– organizuoja visuomenės švietimą;
– bendradarbiauja su valstybės, savivaldos institucijomis, kūrybinėmis, profesinėmis ir kitomis šalies bei užsienio organizacijomis;
– nagrinėja kliento ir architekto ar architektų tarpusavio nesutarimus, kitus pranešimus dėl profesinės etikos pažeidimų;
– dalyvauja ekspertu architektų veiklos klausimais teismuose ir kitose institucijose;
– teikia savo nariams teisines paslaugas, atstovauja jiems santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
– atstovauja savo nariams, kai įgyvendinamos jų autorių teisės ir jos ginamos;
– ginčo atveju organizuoja savo narių sutaikinimo (mediacijos) procedūras;
– rūpinasi savo narių profesinės veiklos draudimo klausimais;
– atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Rūmų veiklą reguliuoja šie pagrindiniai teisės aktai:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ ĮSTATYMAS (nuo 2017-01-01)
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJŲ ĮSTATYMAS
LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ STATUTAS


Pastaba:

Iki 2017-01-01 atestuotų architektų narystė profesinės savivaldos organizacijoje buvo savanoriška, joje dalyvavo tik 10 procentų visų atestuotų architektų. Tokia padėtis neleido tinkamai įgyvendinti profesinės savivaldos tikslų ir iš esmės neatitiko profesinės savivaldos veiklos principų, apie kuriuos išsamiai yra pasisakęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (žr. Konstitucinio Teismo 2008-01-07 nutarimą). 2014 metais Lietuvos teisės instituto atliktos mokslinės analizės „Architektų profesinės savivaldos Lietuvoje ypatumai” išvadoje taip pat buvo nurodyta, jog Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatyme įtvirtintos Architektų rūmų funkcijos atitinka Konstitucinio Teismo įvardintus profesinės savivaldos elementus, tačiau pagal šį įstatymą (iki 2017-01-01) trūko esminio efektyvų savivaldos veikimą užtikrinančio elemento – privalomos atestuotų architektų narystės Architektų rūmuose.

2016 metais Seimui priėmus Architektų rūmų įstatymo pakeitimą, dešimtmetį trukusi ydinga padėtis buvo ištaisyta – nuo 2017 metų visi Lietuvoje atestuoti architektai yra Rūmų nariai.