Prašymai atestavimui teikiami užpildant Rūmų patvirtintas formas. Prašymai priimami ir registruojami tik pateikus visus nustatytos apimties ir sudėties dokumentus. Prašymus siųsti el. paštu [email protected] arba [email protected]. Prašymo dokumentai patvirtinami el. parašu arba pateiktiami popieriniai prašymo dokumentai (išskyrus vizualinį profesinės patirties pristatymą) su originaliais parašais. Prašymai priimami nuolat, nepriklausomai nuo suplanuotų egzaminų ir kitų atestavimo procedūrų datų. Prašymai, priimti likus mažiau kaip 2 darbo dienoms iki teisinių žinių egzamino ar posėdžio, registruojami vėlesniems Atestavimo komisijų posėdžiams. Prašymo peržiūrai skiriama iki 3 darbo dienų.

Dokumentai (taip pat ir vizualinis profesinės patirties pristatymas) ruošiami ir pateikiami vadovaujantis Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo, Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo  nuostatomis. Rengiant vizualinę medžiagą taip pat galite vadovautis Regioninių architektūros tarybų nuostatų 1 priedo 2 d.: grafinės dalies sudėties aprašymu. Teisės aktus rasite čia.

Paslaugos įkainis nustatomas pateikus prašymą ir pranešamas prašyme nurodytu el. paštu registruojant prašymą. Visi atestavimo įkainiai pateikiami čia.

Įgiję architekto kvalifikacijos atestatą atestuoti architektai turi pareigą kelti kvalifikaciją išklausydami ne mažiau nei 20 val. kursų, kurių programa suderinta su Aplinkos ministerija ir/ar Rūmais.


PRAŠYMO IR PRIEDŲ FORMOS KVALIFIKACIJOS ATESTATO IŠDAVIMUI:

– Prašymas dėl architekto kvalifikacijos atestato išdavimo (forma Nr. 1 .doc formatu).

Prie prašymo išduoti naują atestatą pridedami šie priedai:
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija.
– Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentai (jei keitėsi).
– Aukštojo mokslo diplomo kopija.
– Profesinės veiklos (darbo) ataskaita (forma Nr. 3 .doc formatu).
– Profesinės (darbo) patirties sąrašas: pareigybės (-ių) aprašas (-ai), mokslo laipsnio ar pedagoginio vardo suteikimą pagrindžiantys dokumentai, darbo, paslaugų teikimo sutartys, dėstomų disciplinų sąrašai ir kt. (forma Nr. 4 .doc formatu).
– Vizualinis profesinės patirties pristatymas (parengtas pagal Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo I skyriaus VII skirsnio reikalavimus). Rengiant vizualinę medžiagą taip pat galite vadovautis Regioninių architektūros tarybų nuostatų 1 priedo 2 d. Failas gali būti iki 50 Mb dydžio.
–  Kiti dokumentai, įrodantys Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).


JEI TURĖTO KVALIFIKACIJOS ATESTATO GALIOJIMAS PASIBAIGĘS

Primename, kad pasibaigus kvalifikacijos atestato galiojimui, asmenys atestuojami iš naujo, taikant įstatymuose nustatytą tvarką naujo atestato įgijimui, išskyrus 2017-01-01 įsigaliojančią išimtį, jog profesinių žinių egzaminų rezultatai nustatyta tvarka kėlusiems kvalifikaciją atestuotiems architektams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje ir kurių atžvilgiu nėra nustatyta profesinės etikos pažeidimų, galioja neterminuotai. Tokiu atveju architektas gali įgyti architekto kvalifikacijos atestatą suteikiant teisę eiti ne daugiau nei anksčiau turėtas atitinkamas vadovo pareigas, išlaikius teisinių žinių egzaminą, bet nelaikant profesinių žinių egzamino.

Šiuo atveju prie prašymo išduoti architekto kvalifikacijos atestatą papildomai pridedami šie priedai:
– Nebegaliojančio architekto kvalifikacijos atestato kopija.
– Kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimų kopijos.


TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINO PERLAIKYMAS

Pretendentas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino (testo) įvertinimą arba neatvykęs nustatytu laiku, pateikęs prašymą turi teisę pakartotinai laikyti testą kito teisinių žinių egzamino metu. Egzamino perlaikymas apmokamas pagal atestavimo įkainius, kurie pateikiami čia.
– Prašymas dėl pakartotinio prašymo svarstymo (forma Nr. 6 .doc formatu).


TAPIMAS RŪMŲ NARIU

Dabar galiojantis Architektų rūmų įstatymas atitinka visuotinai pripažįstamus profesinės savivaldos principus, pagal kuriuos narystė profesinės savivaldos organizacijoje yra privaloma, jeigu norima verstis atestuoto architekto veikla. Rūmų nariais galima tapti tik įgijus architekto kvalifikacijos atestatą, pateikus el. parašu patvirtintą prašymą dėl įrašymo į Lietuvos architektų rūmų narių sąrašą (prašymo forma .doc formatu), prieš tai sumokėjus 50 Eur stojimo mokestį.