Prašymai atestavimui teikiami užpildant Rūmų patvirtintas formas. Prašymai priimami ir registruojami tik pateikus visus nustatytos apimties ir sudėties dokumentus. Prašymus siųsti el. paštu [email protected] arba [email protected]. Prašymo dokumentai patvirtinami el. parašu arba pateiktiami popieriniai prašymo dokumentai (išskyrus iliustracinės medžiagos albumą) su originaliais parašais. Prašymai priimami nuolat, nepriklausomai nuo suplanuotų egzaminų ir kitų atestavimo procedūrų datų. Prašymai, priimti likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki teisinių žinių egzamino ar posėdžio, registruojami vėlesniems Atestavimo komisijų posėdžiams. Prašymo peržiūrai skiriama iki 3 darbo dienų.

Dokumentai (taip pat ir iliustracinės medžiagos albumas) ruošiami ir pateikiami vadovaujantis Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo, Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo  nuostatomis. Teisės aktus rasite čia.

Paslaugos įkainis nustatomas pateikus prašymą ir pranešamas prašyme nurodytu el. paštu registruojant prašymą. Visi atestavimo įkainiai pateikiami čia.


PRAŠYMO IR PRIEDŲ FORMOS KVALIFIKACIJOS ATESTATO IŠDAVIMUI:

– Prašymas dėl architekto kvalifikacijos atestato išdavimo (forma Nr. 1.1 .doc formatu).

Prie prašymo išduoti naują atestatą pridedami šie priedai:
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija.
– Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentai (jei keitėsi).
– Aukštojo mokslo diplomo kopija.
– Darbo ir kitos su atestuojama sritimi veiklos aprašymas (forma Nr. 2 .doc formatu).
– Rekomendacija (forma Nr. 3 .doc formatu). Atestuoto architekto, vadovavusio pretendento vykdytai architekto veiklai, rekomendacija (nesant galimybės pateikti tokio asmens rekomendaciją, pridedamas laisvos formos Pretendento paaiškinimas dėl tokios galimybės nebuvimo priežasčių ir teikiama kito atestuoto architekto rekomendacija).
– Parengtų statinių projektų (tarp jų realizuotų) sąrašas (forma Nr. 4 .doc formatu).
– Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) sąrašas (forma Nr. 5 .doc formatu).
– Parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (naujos statybos ar rekonstravimo) ir (ar) parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) iliustracinės medžiagos albumas elektroninėje formoje arba patvirtintą elektroniniu parašu, arba USB laikmenoje (albumas turi būti parengtas pagal reikalavimus, pateiktus Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo II skyriaus VI skirsnyje ir Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo 16.6 p.). Albumas gali būti iki 50 Mb dydžio.
–  Kiti dokumentai, įrodantys Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).
– Prašymas dėl įrašymo į Lietuvos architektų rūmų narių sąrašą (forma .doc formatu)


TAPIMAS RŪMŲ NARIU

Dabar galiojantis Architektų rūmų įstatymas atitinka visuotinai pripažįstamus profesinės savivaldos principus, pagal kuriuos narystė profesinės savivaldos organizacijoje yra privaloma, jeigu norima verstis atestuoto architekto veikla. Rūmų nariais galima tapti tik įgijus architekto kvalifikacijos atestatą, pateikus prašymą dėl įrašymo į Lietuvos architektų rūmų narių sąrašą, prieš tai sumokėjus 50 Eur stojimo mokestį.


JEI TURĖTO KVALIFIKACIJOS ATESTATO GALIOJIMAS PASIBAIGĘS

Primename, kad pasibaigus kvalifikacijos atestato galiojimui, asmenys atestuojami iš naujo, taikant įstatymuose nustatytą tvarką naujo atestato įgijimui, išskyrus 2017-01-01 įsigaliojančią išimtį, jog profesinių žinių egzaminų rezultatai nustatyta tvarka kėlusiems kvalifikaciją atestuotiems architektams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje ir kurių atžvilgiu nėra nustatyta profesinės etikos pažeidimų, galioja neterminuotai. Tokiu atveju architektas gali įgyti architekto kvalifikacijos atestatą suteikiant teisę eiti ne daugiau nei anksčiau turėtas atitinkamas vadovo pareigas, išlaikius teisinių žinių egzaminą, bet nelaikant profesinių žinių egzamino.

Šiuo atveju prie prašymo išduoti architekto kvalifikacijos atestatą papildomai pridedami šie priedai:
– Duomenys apie kvalifikacijos tobulinimą (forma Nr. 6 .doc formatu).
– Kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimų kopijos.


TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINO PERLAIKYMAS

Pretendentas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino (testo) įvertinimą arba neatvykęs nustatytu laiku, pateikęs prašymą turi teisę pakartotinai laikyti testą kito teisinių žinių egzamino metu.
– Prašymas dėl pakartotinio prašymo svarstymo (forma Nr. 7 .doc formatu).