2017-01-01 įsigaliojus naujai Statybos įstatymo redakcijai ir kitiems teisės aktų pakeitimams, pasikeitė ir architektų profesinio atestavimo tvarka.

Pagrindinės naujovės:
– pradėti atestuoti neypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai;
– atestavimo metu laikomi du (teisinių ir profesinių žinių) egzaminai;
– teisinių žinių egzaminą leidžiama laikyti du kartus;
– profesinių žinių egzamine gali dalyvauti tik teisinių žinių egzaminą išlaikę asmenys;
– tiek teisinių, tiek profesinių žinių egzaminai laikomi pagal patvirtintas programas;
– teisinių ir profesinių žinių egzaminai vykdomi atskirai asmenims, siekiantiems įgyti teritorijų planavimo vadovo, ir atskirai – statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo atestatus;
– siekiant įgyti atestatus, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamą veiklą ypatinguose (išskyrus kultūros paveldo objektus) ir neypatinguose statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje, taikomi papildomi teisinių žinių ir profesinės patirties reikalavimai.

Su visais teisės aktuose nustatytais atestavimo reikalavimais galite susipažinti čia: TEISĖS AKTAI.


Atestavimo vieta

Teisinių žinių egzaminai vykdomi Lietuvos architektų rūmuose, Kalvarijų g. 1, Vilniuje. Profesinių žinių egzaminai ir kitos atestavimo procedūros vykdomos nuotoliniu būdu.


Egzaminų ir posėdžių datos

Teisinių žinių egzaminas – kiekvieno mėnesio priešpaskutinį trečiadienį. Teisinių žinių egzaminą perlaikyti galite kito artimiausio teisinių žinių egzamino metu pateikę Rūmams prašymą.
Profesinių žinių egzaminas – kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį.
Egzaminų datos skelbiamos Rūmų renginių kalendoriuje.  


Prašymų priėmimas

Architektų atestavimo procedūros turi būti įvykdytos per 30 darbo dienų nuo prašymo priėmimo ir įregistravimo. Siekiant užtikrinti šio įstatymų numatyto termino įgyvendinimą, teisinių ir profesinių žinių egzaminai bei atitinkamų komisijų posėdžiai rengiami kartą per mėnesį, apie juos paskelbiant šioje svetainėje.
Prašymai priimami nuolat, nepriklausomai nuo suplanuotų egzaminų ir kitų atestavimo procedūrų datų. Prašymai, priimti likus mažiau kaip 2 darbo dienoms iki teisinių žinių egzamino ar posėdžio, registruojami vėlesniems Atestavimo komisijų posėdžiams. Prašymo peržiūrai skiriama iki 3 darbo dienų.

Prašymai

Rūmų vykdomo architektų profesinio atestavimo metu nagrinėjami šie pretendentų prašymai:
prašymas išduoti naują kvalifikacijos atestatą;
prašymas papildyti kvalifikacijos atestatą;
prašymas įvertinti kvalifikacijos tobulinimą;
– prašymas pakeisti kvalifikacijos atestatą (pakeisti asmens duomenis – laisvos formos prašymas);
– prašymas panaikinti atestato galiojimą (laisvos formos prašymas);
prašymas išduoti/pakeisti teisės pripažinimo dokumentą (užsienio šalių architektams; pakeisti asmens duomenis – laisvos formos prašymas);
– prašymas panaikinti teisės pripažinimo dokumentą (užsienio šalių architektams – laisvos formos prašymas).

Atestavimo įkainiai

Įmoka už atestavimą nustatoma po prašymo peržiūros ir pranešama registruojant prašymą. Su paslaugų įkainiais galite susipažinti čia.


Egzaminų tvarka

Siekiant įgyti naują ar papildyti turimą kvalifikacijos atestatą (įskaitant ir statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar vietovėje, kategorija), laikomi teisinių žinių ir profesinių žinių egzaminai. Profesinių žinių egzaminas laikomas tik tuomet, kai išlaikytas teisinių žinių egzaminas. Egzaminai laikomi skirtingomis dienomis.


Teisinių žinių egzaminas

Atvykęs į teisinių žinių egzaminą, asmuo raštu laiko testo formos teisinių žinių egzaminą. Naujo atestato įgijimui reikia teisingai atsakyti ne mažiau kaip į 16 klausimų iš 20, atestato pildymui – į 8 klausimus iš 10. Klausimai teisinių žinių egzaminams rengiami pagal Aplinkos ministerijos parengtas programas. Programose nurodytos temos atitinka įstatymų skyrių pavadinimus. Programas galite rasti čia. Egzamino metu informacine medžiaga naudotis neleidžiama. 

Teisinių žinių egzaminas nelaikomas tik tais atvejais, kai Pretendentas yra išlaikęs teisinių žinių egzaminą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius nuo Komisijų posėdžio dienos. Neišlaikius profesinių žinių egzamino, teisinių žinių egzamino rezultatai negalioja.
Pretendentas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino (testo) įvertinimą arba neatvykęs nustatytu laiku, pateikęs prašymą turi teisę pakartotinai laikyti testą kito teisinių žinių egzamino metu. Pretendentui du kartus iš eilės neišlaikius testo arba du kartus iš eilės neatvykus laikyti testo, laikoma, kad Pretendentas neišlaikė pirmosios profesinių ir teisinių žinių egzamino dalies ir negali laikyti antrosios profesinių žinių egzamino dalies. Apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo testo rezultatų paskelbimo dienos rūmai raštu arba elektroniniu būdu informuoja Pretendentą.

Profesinių žinių egzaminas

Išlaikęs teisinių žinių egzaminą, Pretendentas kviečiamas laikyti profesinių žinių egzaminą. Profesinių žinių egzaminas laikomas žodžiu, pristatant Atestavimo komisijai teritorijų planavimo ir (ar) statinių projektavimo patirtį, atliktus darbus, savo kūrybinį indėlį į juos, atsakant į Komisijos narių užduodamus profesinių žinių reikalaujančius klausimus. Komisija Pretendento pasirengimą vertina pagal Aplinkos ministerijos patvirtintose programose nurodytus profesinių žinių vertinimo reikalavimus (urbanistinis integralumas, vientisa architektūrinė idėja, architektų veiklos principai ir kt.). Programas galite rasti čia.


Kvalifikacijos atestato galiojimas

Nuo 2012 m. išduoti kvalifikacijos atestatai galioja neterminuotai. Išaiškinimas dėl neterminuoto kvalifikacijos atestato galiojimo.
Atestuotas architektas, Lietuvos architektų rūmams (toliau – Rūmai) pateikęs laisvos formos prašymą, gali panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą. Prašymas registruojamas į artimiausią Komisijos posėdį. Visus sprendimus dėl architekto kvalifikacijos atestato (išdavimo, papildymo, galiojimo panaikinimo, sustabdymo ir kt.) priima Architektų profesinio atestavimo komisija (toliau – Komisija). Kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimo data yra Komisijos sprendimo priėmimo data. Teisės aktų nuostatos nenumato galimybės architektui pasirinkti  atestato galiojimo panaikinimo datos ar atestato galiojimo stabdymo. Atestato galiojimo stabdymas taikomas tik kaip drausminė nuobauda.
Primename, architekto kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimas susijęs su Rūmų narystės panaikinimu.


Sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies įrašas architekto kvalifikacijos atestate 

Atkreipiame dėmesį, kad remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-341 „Dėl architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtinto Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo 7 punktu, atestuoti architektai turi šias teises:
1.    statinio projekto architektūrinės dalies vadovas turi teisę vadovauti statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) daliai;
2.    statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovas turi teisę vadovauti statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies vykdymo priežiūrai;
3.    statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovas turi teisę vadovauti statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) ekspertizei.
Atkreipiamas dėmesys, kad kvalifikacijos atestatuose išduotuose iki 2019 m. liepos 23 d. šios teisės nebuvo nurodomos.  Šiuo metu atestuoti architektai pageidaujantys papildyti savo turimą kvalifikacijos atestatą įrašu nurodančiu (liudijančiu) jų teisę dirbti su statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalimi turi pateikti Lietuvos architektų rūmams prašymą dėl atestato papildymo. Papildyto atestato išdavimo administracinis mokestis 10 EUR.  Pažymime, kad atestuoti architektai turi nurodytas teises net jei jos nėra įrašytos jų kvalifikacijos atestate.


Architektų profesinio atestavimo komisija

Vadovaujantis Statybos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu bei Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu, Rūmų vykdomoje architektų atestavimo veikloje dalyvauja šios komisijos:

  1. Rūmų narių susirinkime išrinkta Architektų profesinio atestavimo komisija
  2. Kultūros ministro patvirtinta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisija

Šio sąrašo 1 ir 2 punkte nurodytos komisijos teikia išvadas Rūmams dėl nurodytų sričių vadovų atestavimo. 


LAR ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO KOMISIJA

Tauras Paulauskas – Rūmų narys, komisijos pirmininkas
Juozas Vaškevičius – Rūmų narys
Neringa Blaževičienė – Rūmų narė
Giedrė Filipavičienė – Rūmų narė
Kęstutis Kisielius – Rūmų narys
Vaidotas Kuliešius – Rūmų narys
Rimantė Vaitekonytė-Mačiulienė – Rūmų narė
Loreta Janušaitienė – Rūmų narė
Rasa Budrytė – Rūmų narė
Benius Bučelis – Rūmų narys
Viltė Janušauskaitė  – Rūmų narė
Laimutė Janulienė – Rūmų narė
Paulius Latakas – Rūmų narys
Mantas Michaliunjo – Rūmų narys