Išaiškinimas dėl neterminuoto kvalifikacijos atestato galiojimo

Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 str. 12 d. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 str. 4 d. kvalifikacijos atestatai išduodami neterminuotam laikui. Architektai turi pareigą tobulinti kvalifikaciją išklausydami ne mažiau kaip po 20 val. kvalifikacijos tobulinimo kursų pagal kiekvieną iš šių įstatymų. Detaliau kvalifikacijos tobulinimo tvarką nustato Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašas.

Kvalifikacijos atestato galiojimą sustabdo arba panaikina atestavimą atliekanti organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 str.  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 40 str. nustatytais pagrindais.

Architektų atestavimą, kvalifikacijos tobulinimo įvertinimą atlieka Lietuvos architektų rūmai. Sprendimus dėl architektų atestavimo, kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo priima Architektų profesinio atestavimo komisija (toliau – Atestavimo komisija).

Remiantis aukščiau išdėstytomis teisės aktų nuostatomis, neterminuoti architektų kvalifikacijos atestatai galioja tol, kol Atestavimo komisija nenusprendžia priešingai. Net, kai 5 metų terminas įvertinti kvalifikacijos tobulinimą yra praėjęs arba kai yra pateiktas architekto prašymas panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą, kvalifikacijos atestatas galioja tol, kol Atestavimo komisija nepriima sprendimo dėl jo sustabdymo arba panaikinimo. Priimti sprendimai per 5 dienas nuo Atestavimo komisijos posėdžio paskelbiami Atestuotų architektų sąraše. Infostatybos informacinei sistemai perduodama informacija apie naujai įgytus kvalifikacijos atestatus, pasikeitusią kvalifikaciją, atestato galiojimo laiką, kt.  Informacija apie kvalifikacijos tobulinimo įvertinimą  Infostatybos informacinėje sistemoje nėra skelbiama.

 

Panašūs įrašai