2018-04-13 Lietuvos architektų rūmų taryba (toliau – Taryba), atsižvelgdama į tai, kad Įstatymu Rūmams pavesti parengti architektūrinių konkursų organizavimo tvarką nustatantys nuostatai yra rengimo/derinimo stadijoje, priėmė sprendimą patvirtinti laikinuosius architektūrinių konkursų organizavimo nuostatus, kurie galios iki bus parengti, suderinti ir patvirtinti nuolatiniai šių architektūrinių konkursų organizavimo tvarką nustatantys nuostatai. Rūmų tarybos patvirtinti Laikinieji architektūrinių konkursų nuostatai buvo parengti vadovaujantis Europos architektų tarybos (ACE) suformuotomis gerosios praktikos rekomendacijomis dėl architektūrinių konkursų organizavimo. Rengdami konkursų sąlygas, laikinaisiais architektūrinių konkursų nuostatais gali vadovautis Įstatyme nurodyti subjektai. Jais bus remiamasi Rūmams derinant konkursų sąlygas. Planuojama, kad nuolatiniai architektūrinių konkursų nuostatai atitiks laikinųjų architektūrinių konkursų nuostatų reikalavimus. Be to, subjektams, rengiantiems konkurso sąlygas, Rūmai rekomenduoja pasinaudoti ACE rekomenduojama konkursų sąlygų forma.

Taryba, įvertinusi architektūrinių konkursų sąlygų derinimo kaštus, nustatė 800 eurų (aštuoni šimtai eurų) įkainį už architektūrinių konkursų sąlygų derinimo procedūrą. Su tarybos sprendimu galite susipažinti čia. Taryba, vadovaudamasi Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, nustatė, kad architektūrinių konkursų sąlygų derinimo procedūra negali būti ilgesnė kaip 20 darbo dienų, nuo šių konkurso sąlygų gavimo dienos.

Taryba taip pat pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 13 str. 2 d., savivaldybių taryboms nustatyta imperatyvi pareiga pagal Architektūros įstatyme nurodytus kriterijus nustatyti ir patvirtinti architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų sąrašus, dėl kurių planavimo ar projektavimo turės būti rengiami architektūriniai konkursai, užtikrinantys šių objektų architektūros kokybę pagal Architektūros įstatyme nustatytus architektūros kokybės kriterijus. Dėl to Taryba, siekdama nepažeisti suinteresuotų asmenų teisėtų lūkesčių bei teisinio tikrumo ir teisinio stabilumo principų, suformulavo nuomonę, pagal kurią architektūrinių konkursų rengimo (atitinkamai, ir jų sąlygų derinimo) privalomumas turėtų būti netaikomas objektams, pradėtiems projektuoti iki atitinkamos savivaldybės tarybos sprendimo dėl architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų patvirtinimo priėmimo datos. Pradėtais projektavimo darbais turėtų būti laikomi tie atvejai, kai iki atitinkamos savivaldybės sprendimo priėmimo datos buvo pasirinktas projektuotojas, su juo buvo pasirašyta objekto projektavimo darbų rangos sutartis (įskaitant projektinių pasiūlymų rengimą) ir vykdomi projektavimo darbai, kurie gali būti pagrįsti objektyviomis aplinkybėmis, įrodomomis jas liudijančiais dokumentais.

Architektūrinių konkursų organizavimo nuostatai
ACE architektūrinių konkursų organizavimo rekomendacijos (originalas anglų k.).
ACE rekomenduojama architektūrinių konkursų sąlygų forma.
ACE rekomenduojama architektūrinių konkursų sąlygų forma (originalas anglų k.).