Lietuvos architektų rūmų sudėtyje veikianti Profesinės etikos taryba yra Rūmų narių susirinkime 3 metų kadencijai išrinkta taryba, kuri rūpinasi atestuotų architektų profesinės etikos ugdymu, nagrinėja nukentėjusiųjų asmenų skundus, kitų asmenų pranešimus bei Architektų profesinio atestavimo komisijos prašymus dėl atestuotų architektų padarytų Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso pažeidimų.

Taryba šiais klausimais priima sprendimus, teikia paaiškinimus, nuomones, siūlymus. Taryba gali savo iniciatyva pareikšti viešąją nuomonę (poziciją) dėl profesinės etikos pažeidimų publikuodama LAR internetiniame puslapyje, spaudoje, internete ar kitose informacijos priemonėse.


PROFESINĖS ETIKOS TARYBOS SUDĖTIS:

Darius Juškevičius (pirmininkas)
Dainius Čepurna (pirm. pavaduotojas)
Aleksandras Gvildys
Renata Laivytė
Zita Bacevičienė
Lina Panavaitė
Donatas Laucius
Irena Zonytė
Tomas Čeburnis