Architektai, turintys neterminuotus kvalifikacijos atestatus, privalo tobulinti savo kvalifikaciją per 5 metus išklausydami nustatytą skaičių kursų valandų:

–  pagal Statybos įstatymą – 20 valandų kursų pagal Aplinkos ministerijos ir/ar Architektų rūmų patvirtintą programą;
– pagal Teritorijų planavimo įstatymą – 20 valandų pagal Architektų rūmų (iki 2017-01-01 – pagal Aplinkos ministerijos) patvirtintą programą.

Be to, vadovaujantis Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis, išklausytos  kursų valandos turi būti ne mažiau kaip penkiomis skirtingomis temomis.

Kursų įskaitymo, valandų skaičiavimo ir kitus susijusius klausimus reglamentuoja Rūmų tarybos patvirtintas Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašas. Jį ir kitus teisės aktus rasite čia.


Rekomenduojama artėjant 5 metų terminui (skaičiuojant nuo atestato išdavimo dienos, o ne nuo paskutinio kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo), Architektų rūmams pateikti prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą, pridedant kursų pažymėjimų kopijas ir kitus prašymo formoje nurodytus priedus. Prašymo forma pateikta žemiau. Dokumentai ruošiami ir pateikiami vadovaujantis Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo, Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo ir Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis. Teisės aktus rasite čia.

Popieriniame formate pasirašyti dokumentai Rūmams gali būti pateikti tiesiogiai arba registruotu paštu; pasirašyti elektroniniu parašu (visi teikiami dokumentai) – elektroniniu paštu [email protected] arba [email protected]. Prašymai, priimti likus mažiau kaip 2 darbo dienoms iki posėdžio, registruojami vėlesniems Atestavimo komisijų posėdžiams. Prašymo peržiūrai skiriama iki 3 darbo dienų.

Paslaugos įkainis nustatomas pateikus prašymą ir pranešamas prašyme nurodytu el. paštu registruojant prašymą.
Visi atestavimo įkainiai pateikiami čia.
Registruojami tik narystės mokestį sumokėjusių Rūmų narių prašymai.
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo, bet likus nemažiau kaip 2 darbo dienoms iki posėdžio turi būti sumokėtas nustatyto dydžio mokestis už kvalifikacijos tobulinimo įvertinimą.


Sprendimai dėl kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo priimami asmenims nedalyvaujant. Apie priimtą sprendimą prašymus pateikę asmenys informuojami prašyme nurodytu elektroniniu paštu.


Suėjus 5 metų terminui, asmenų, nepateikusių prašymo įvertinti kvalifikacijos tobulinimą ir nepristačiusių nustatyto skaičiaus valandų išklausytų kursų pažymėjimų kopijų, kvalifikacijos atestatų galiojimas (po papildomo įspėjimo) bus stabdomas, o vėliau ir naikinamas. Pažymime, jog praleistas kvalifikacijos tobulinimo terminas savaime nepanaikina atestuoto architekto teisės vykdyti atestuoto architekto veiklą (plačiau čia).


Prašymo forma ir priedų sąrašas architekto kvalifikacijos atestatą Lietuvoje įgijusiems architektams

Prašymas dėl architekto kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo (forma Nr. 7 .doc formatu)

Prie prašymo įvertinti kvalifikacijos tobulinimą pridedami šie priedai:
– Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentai (jei keitėsi).
– Galiojančio Atestato kopija (Rūmai, esant poreikiui, Dokumentų priėmimo metu gali paprašyti pateikti šio Atestato originalą).
– Kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimų kopijos, patvirtintos Pretendento parašu (kursai ir jų metu išklausytų valandų skaičius turi atitikti Architektų kvalifikacijos tobulinimosi organizavimo tvarkos aprašo (patvirtinto LAR tarybos reikalavimus).
– Kiti dokumentai, įrodantys atestuoto architekto kvalifikacijos tobulinimą (atestuoto architekto pasirinkimu).