Rūmų tarybos posėdžio reflekcijos. Rugsėjis

Rugsėjo 3 d. Vilniuje vyko Lietuvos architektų rūmų tarybos posėdis. Dalinamės aptartomis temomis.

Ką sprendė Rūmų taryba?

  • Sprendimai dėl pirmininko pavaduotojų;
  • Dėl profesinių žinių egzamino;
  • Dėl turimų atestatų papildymo įrašu sklypo plano (sklypo sutvarkymo) daliai;
  • Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo pakeitimų patvirtinimas;
  • STT Antikorupcinio vertinimo išvada dėl architektų atestavimo ir jų veiklos priežiūros;
  • Regioninių architektūros tarybų veiklos tobulinimo darbo grupės steigimas, LAR Darbo grupių veiklos reglamento pakeitimų patvirtinimas;
  • Architektūros muziejaus steigimo iniciatyva;
  • PET klausimai;
  • Dėl kultūros ir meno sričių bei kultūros programų finansavimo

 

Sprendimai dėl pirmininko pavaduotojų

Tarybos nariai diskutavo dėl galimybės l. e. p. Rūmų pirmininkui paskirti du pavaduotojus, t. y. dėl V. Kuliešiaus paskyrimo antru pavaduotoju, atsakingu už teisėkūrą. Dauguma Tarybos narių pritarė, kad reikalingas trijų žmonių valdymas, t.y. kad organizacija funkcionuotų reikalingas pirmininkas ir du jo pavaduotojai.

Tokiam siūlymui pritarta su sąlyga kad bus rastos teisinės galimybės suteikti V. Kuliešiui pavaduotojo mandatą.

Tarybos nariai taip pat diskutavo dėl įgaliojimo suteikimo pirmininko pavaduotojui L. Tuleikiui atstovauti Rūmams (0,5 etato).

Svarstytas darbų pasidalijimo klausimas, t.y. Rūmų administravimo klausimai ir atestavimo klausimai lieka L. Rekevičiui, o PET ir RAT klausimai perduodami L. Tuleikiui.

Taryba pritarė, kad L. Tuleikis prisiimtų 0,5 etato administracinės naštos.

 

Dėl profesinių žinių egzamino

Tarybos nariai diskutavo dėl V. Ramašauskaitės pristatytos galimybės rengti statinio ekspertizės vadovo, statinio architektūrinės dalies ekspertizės vadovo, statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo profesinių žinių egzaminą.

Nuspręsta kreiptis į LSIS (Lietuvos statybos inžinierių sąjungą) ir siekti sudaryti su ja sutartis, kad architektai laisvai galėtų laikyti egzaminus LSIS.  Į Rūmus reikėtų tik atsinešti dokumentą, patvirtinantį profesinių žinių egzamino išlaikymo faktą.

 

Dėl turimų atestatų papildymo įrašu sklypo plano (sklypo sutvarkymo) daliai

Diskutuota dėl galimybės papildyti anksčiau išduotus atestatus, įrašant juose, kad įgyta teisė eiti Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo apraše nurodytas pareigas suteikia: teisę vadovauti statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) daliai ir (ar) teisę vadovauti statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies vykdymo priežiūrai ir (ar) teisę vadovauti statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) ekspertizei.

Pasiūlyta iš prašančių papildyti atestatą imti mokestį – 10 eurų (kaip už dublikato išdavimą).

Taip pat pasiūlyta kartu spręsti ir klausimus dėl sklypo plano – kreipsimės į Aplinkos ministeriją, prašant, kad ji detalizuotų: kas yra sklypo planas, kas dalyvauja jo parengime, taip pat prašant paaiškinti, kas už ką atsakingas rengiant šį planą, nes šiuo metu neaiškios atsakomybių ribos.

Taryba dar balsuos elektroniniu būdu.

 

Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo pakeitimų patvirtinimas

Stengtasi kiek įmanoma paprastinti architektų atestavimą ir nuspręsta patvirtinti vidaus tvarkos aprašo pakeitimus, nenurodant aiškaus autorystės procento (teritorijų planavimo dokumentų pateikimo atveju). Sutarta per tris mėnesius iš esmės pakeisti Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašą ir pateikti jį Tarybai ir Atestavimo komisijai.

 

STT Antikorupcinio vertinimo išvada dėl architektų atestavimo ir jų veiklos priežiūros

Nuodugniai peržiūrėta išvada ir, atsižvelgus į rekomendacijas ir kiek leidžia Rūmų veiklos specifika, bus stengiamasi jas įgyvendinti, taigi atitinkamai bus keičiamas ir Rūmų Statutas bei veiklos nuostatai.

 

Regioninių architektūros tarybų veiklos tobulinimo darbo grupės steigimas, LAR Darbo grupių veiklos reglamento pakeitimų patvirtinimas

Atlikus visų narių apklausą nuspręsta įsteigti Regioninių architektūros tarybų veiklos tobulinimo darbo grupę. Tikimės, kad tai padės RAT veikti geriau, skaidriau ir efektyviau.

 

Architektūros muziejaus steigimo iniciatyva

A. Karalius pristatė iniciatyvą dėl Architektūros muziejaus steigimo Kauno pašto rūmuose. Iniciatyvai pritarta, o dėl įvairių niuansų dar bus tariamasi su Lietuvos architektų sąjunga.

 

PET klausimai

Nutarta patikslinti (papildyti), 2019-07-24 Tarybos posėdžio sprendimu pakeistą, PET nuostatų 41 punktą, išdėstant jį sekančiai:

„Visi skundai, pranešimai ar prašymai yra nagrinėjami eilės tvarka pagal jo priėmimo nagrinėti datą. Eilė formuojama atsižvelgiant į tai, kad Taryba privalo susirinkti iki 12 kartų per metus ir vieno posėdžio metu išnagrinėti iki dviejų skundų, pranešimų ar prašymų. Esant komplikuotai situacijai ar/ir esant nagrinėjimui būtiniems  papildomiems dokumentams nagrinėjamas klausimas gali būti perkeltas į kitą posėdį, tokiu atveju prioritetas turi būti suteiktas nagrinėjamo klausimo užbaigimui (t.y. skundas, pranešimas ar prašymas turi būti išnagrinėtas ne ilgiau, kaip per du Tarybos posėdžius). Kitų LAR organų grąžinami nagrinėti skundai pranešimai ar prašymai nagrinėjami eilės tvarka pagal grąžinimo datą.“

Taip pat nutarta išimti PET sprendimus iš Rūmų internetinio puslapio suėjus 3 metų terminui.

 

Dėl kultūros ir meno sričių bei kultūros programų finansavimo 

Nutarta platinti informaciją dėl kultūros ir meno sričių bei kultūros programų finansavimo Rūmų nariams ir kviesti juos dalyvauti jose.

 

Statinio architektai: G. T. Gylytė, K. Čiplytė, D. Baltrūnas, A. Baužys, A. Neniškis ir kt. (2017), A.Sviderskas (1984), ©N. Tukaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panašūs įrašai