Rūmai ragina Kultūros ministeriją neaprobuoti Metmenų projekto

Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmai) taryba oficialiu raštu kreipėsi į Kultūros ministeriją ragindama ją neaprobuoti jos parengto „Kultūros paveldo apsaugos institucinės pertvarkos metmenų“ projekto (toliau – Metmenų projektas), kaip buvo numatyta kviečiant į šio projekto pristatymą.

Pastarąjį mėnesį vykusių susitikimų su suinteresuotomis institucijomis metu Metmenų projekto rengėjai ne kartą pripažino, kad projektas parengtas neatlikus esamų kultūros paveldo apsaugos problemų analizės, neįvardinus konkrečių esamos sistemos trūkumų, neapsibrėžus siekiamų tikslų bei uždavinių, nesuformulavus kriterijų, kuriais remiantis yra siūlomi institucijų sistemos, paveldo apsaudos principų bei priemonių pakeitimai, ir kurių pagrindu bus vertinami pertvarkos rezultatai. Taip pat buvo pripažinta, kad nebuvo analizuoti anksčiau paveldo apsaugos srityje priimti teisės aktų pakeitimai, jų rezultatai, įvairių institucijų formuotų darbo grupių siūlymai, neišnagrinėta kitų Europos šalių praktika. Nurodyta, kad Metmenų projektas buvo rengiamas politiniu, bet ne ekspertiniu-metodologiniu pagrindu. Suinteresuotos visuomenės atstovai buvo įtraukti tik į jau parengto projekto svarstymą, kas sukėlė gana didelę reakciją tiek pakviestose institucijose, tiek viešoje erdvėje.

Rūmų taryba mano, kad tokia visuomenei itin svarbios pertvarkos projekto rengimo eiga neatitinka pagrindinių teisėkūros proceso principų, visų pirma – atvirumo ir skaidrumo, o taip pat – efektyvumo bei tikslingumo, proporcingumo, aiškumo, sistemiškumo principų, įtvirtintų ir plačiai atskleistų Teisėkūros pagrindų įstatyme.

Rūmų taryba kviečia ekspertiniu pagrindu kurti darbo grupę, įtraukiant platų specialistus deleguojančių institucijų ratą, kievieną atskirą projekto rengimo etapą (tiriamąjį, tikslus ir uždavinius formuluojantį, priemones siūlantį ir kt.) viešai apsvarstant tiek su šių ir kitų institucijų atstovais, tiek su visa visuomene, užtikrinant maksimalų paveldo apsaugos sistemos tobulinimo proceso nuoseklumą ir skaidrumą.

Savo ruožtu, Rūmai, į kurių įstatymais įtvirtintą kompetenciją patenka ir architektūrinio bei urbanistinio paveldo apsauga, yra pasirengę deleguoti asmenį(-is) į tokią darbo grupę, teikti visą turimą ekspertinę ir teisinę informaciją, siekiant, kad esminę visuomenei reikšmę turintis kultūros paveldas būtų išsaugotas ir sudarytos galimybės darniam pilietinės visuomenės vystymuisi.

Panašūs įrašai