Pranešimas dėl naujos RAT nuostatų redakcijos

Informuojame, kad patvirtinta Regioninių architektūros tarybų nuostatų (toliau – RAT nuostatų) atnaujinta redakcija, kuri įsigalios 2023-01-01 (patvirtinta Rūmų Tarybos 2022-12-12 sprendimu Nr. T22-12-2. RAT nuostatų pakeitimai atlikti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (toliau – AĮ) 18 straipsnio pakeitimus (2022 06 30 įstatymas Nr. XIV-1371), kurie taip pat įsigalios nuo 2023-01-01. Su nauja RAT nuostatų redakcija galite susipažinti čia arba galite susipažinti teisės aktų registre:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b2c64f07d3511ed82a7ae4cb6b10027

Pagrindinių pakeitimų trumpas apibūdinimas:

  1. Išskirtos dvi prašymų nagrinėjimo tvarkos: AĮ 18 str. 14 d. pagrindu – finansuojamos valstybės lėšomis ir AĮ 18 str. 15 d. pagrindu – finansuojamos pareiškėjo lėšomis
  2. AĮ 18 str. 14 d. pagrindu nagrinėjant prašymą posėdyje išvadas teikia ne daugiau kaip 13 (per 3 d. d. dalyvavimą patvirtinusių) RAT narių, iš kurių ne mažiau kaip 10 yra prašymo vietos Tarybos nariai ir 3 – gali būti patvirtinę dalyvavimą kitų regionų tarybų nariai.
  3. Valstybės lėšomis atlyginama ne daugiau kaip 13-ai rašytines išvadas pateikusių RAT narių. RAT pirmininkas atsižvelgdamas į prašymo pobūdį gali paskirti rašytines išvadas rengti atskiriems nariams, Tarybos narių grupėms ar visiems paraišką nagrinėsiantiems  nariams kartu. Šios rašytinės išvados (ar išvadų) pagrindu priimamas bendras RAT sprendimas (išvada).
  4. Numatyta pareiškėjo teisė, jei RAT nepriima prašymo nagrinėjimui, kreiptis į LAR, kad prašymas, kartu su atmetimo motyvais, būtų perduotas kito, artimiausio regiono Tarybos vertinimui.
  5. Su RAT nariais sudaroma atlygintinų paslaugų sutartis, kurios pagrindu bus apmokama už pasirengimą ir darbą posėdžiuose. Apmokėjimui rekomenduojama, kad RAT nariai VMI būtų užregistravę individualios veiklos pažymą.
  6. Posėdžio sekretorius kiekvienam posėdžiui turi užpildyti darbo laiko apskaitos žiniaraštį (2 priedas).
  7. Vadovaujantis AĮ 18 str. 8 d. RAT nuostatuose aiškiai atskirtos „posėdžio“ ir „susirinkimo“ sąvokos. Visur nuostatuose vartojama posėdžio sąvoka, kartu pateikiant ir susirinkimo sąvokos apibrėžimą.

Su RAT prašymų nagrinėjimo schema galite susipažinti čia

 

 

LAR administracija

 

Iliustracija iš https://www.instagram.com/oelghamry2020/

Panašūs įrašai