ESPON 2030 programos kvietimas teikti pasiūlymus tikslinėms analizėms rengti

Dalinamės Aplinkos ministerijos informacija dėl ESPON programos kvietimo tekti pasiūlymu tikslinėms analizėms atlikti. Aplinkos ministerijos kvietimą su aktyviomis nuorodomis galite rasti čia.

Galutinis paraiškų teikimo terminas: 2024 m. kovo 29 d.

ESPON programa yra Europos Sąjungos iniciatyva, remianti teritorinę plėtrą ir sanglaudą, teikiant politikos formuotojams ir suinteresuotosioms šalims aktualią, kokybišką ir naujausią informaciją bei analizę įvairiais erdviniais ir teritoriniais klausimais.

Tikslinės analizės – ESPON užsakomos ir atliekamos tikslinės analizės Europos erdvinės plėtros bei teritorijų planavimo srityje.

Tikslinės analizės tikslas – surinkti ir pateikti naujus teritorinius įrodymus ir (arba) analizes, atitinkančias konkretaus teminio veiksmų plano taikymo sritį, siekiant padėti suinteresuotoms šalims formuoti politiką ir suteikti platesnę perspektyvą su jų teritorijomis susijusiems politikos svarstymams.

Teminiai veiksmų planai – ESPON 2030 programoje tyrimų studijos skirstomos pagal aštuonias teminių veiksmų planų (toliau – TAP) sritis: 1- klimatui neutralios teritorijos, 2 – naujųjų geografinių vietovių valdymas, 3 – teritorijos atsparios krizėms, 4 – visų žmonių ir vietų perspektyvos; 5 – tarpvalstybinis gyvenimas, darbas ir keliavimas; 6 – išmanusis ryšis; 7 – Europos teritorijos pasaulinėje sąveikoje; 8 – gamta pagrįstas prisitaikymas prie klimato kaitos. Daugiau informacijos čia:

Politikos formuotojams kartais gali atrodyti, kad dėl savo šalies teritorinių ypatumų jie negalėtų pasinaudoti kitų šalių, susiduriančių su panašiais iššūkiais šalies teritoriniuose ir politiniuose kontekstuose, patirtimi. ESPON tikslinės analizės keičia šią nuomonę, nes jos remia teritorinės plėtros procesus Europoje vietos, regioniniu bei nacionaliniu lygmeniu. Tokiu būdu sutelkiami skirtingų šalių politikos formuotojai, susiduriantys su tomis pačiomis problemomis bei ieškantys naujų teritorinių įrodymų ir Europos perspektyvos.

Kaip tai veikia?

Vadovaujantis aktualiu duomenų poreikiu politikos formavimui erdvinio bei teritorinio planavimo srityje, suinteresuotosios šalys parengia savo projekto pasiūlymą tikslinei analizei atlikti bei pateikia jį ESPON ETBG, užpildant skaitmeninę paraiškos formą. Visą informaciją apie procesą galite rasti čia:

Teikiamame pasiūlyme suinteresuotosios šalys apibūdina politikos arba sprendimų priėmimo problemas, kurias jos norėtų išspręsti vadovaujantis ESPON tiksline analize, o taip pat:

– pasiūlyme turi būti atsižvelgiama į specifinį šalies teritorinį kontekstą ir politikos poreikius;

– pasiūlymas turi būti susijęs su viena iš aštuonių ESPON programos teminių veiksmų planų

taikymo sritimi (toliau – TAP);– pasiūlymas atspindi platesnę Europos perspektyvą.

Siekiant sklandaus įgyvendinimo proceso, pasiūlymą rengiančios suinteresuotosios šalys turi atsižvelgti į šiuos dalykus:

– analizės atlikimas turi būti įmanomas metodologijos, rodiklių ir duomenų teikimo požiūriu;

– siekiant gauti prasmingų ir naudingų rezultatų, labai svarbus aktyvus suinteresuotųjų šalių

dalyvavimas visame įgyvendinimo procese.

Suinteresuotosios šalys savo pasiūlyme taip pat turėtų nurodyti:

– analizės rezultatų panaudojimą savo politikos formavimo procesuose;

– projekto idėjos pridėtinę vertę joms pačioms bei suinteresuotiesiems asmenims kitose šalyse,

regionuose ar miestuose;

– kiekviename pasiūlyme turi būti paaiškinta, kaip ši tikslinė analizė padės spręsti su konkretaus

TAP sritimi susijusias problemas ir kaip laukiami rezultatai prisidės prie politikos formavimo

atitinkamoje srityje.

Jei jūsų pasiūlymas bus pasirinktas:

– Būsite pakviesti kartu su ESPON ETBG parengti tikslinės analizės atlikimo techninės užduoties

dokumentą. ESPON ETBG pradės viešuosius pirkimus tikslinei analizei atlikti ir kvies Jus

dalyvauti vertinant gautus pasiūlymus. Atrinkus geriausią pasiūlymą, ESPON ETBG pasirašys

paslaugų sutartį su pasiūlymo teikėju ir veiks kaip perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti,

kad paslaugų kokybė atitiktų Jūsų lūkesčius.

– Taip pat būsite pakviesti dalyvauti ESPON renginiuose, tiek tarptautiniuose, tiek

organizuojamuose bendradarbiaujant su ES pirmininkaujančiomis valstybėmis, siekiant užmegzti

ryšius su tarptautine politikos formuotojų ir ekspertų bendruomene;

– Tikslinės analizės parengimui finansuoti bus skirtas specialus biudžetas (paprastai apie 250 000 EUR).

Kaip ir kas gali teikti pasiūlymus:

Pasiūlymus gali teikti tiek suinteresuotųjų šalių grupės (nacionalinės, regioninės ir vietos institucijos), turinčios bendrą analitinį poreikį, tiek atskiros suinteresuotosios šalys, turinčios teisinį įgaliojimą arba konkrečias užduotis kurti, vertinti ir (arba) įgyvendinti viešąją politiką teritoriniu aspektu. Jos taip pat gali apimti platesnio masto suinteresuotųjų šalių tinklus (t. y. vietos valdžios institucijų tinklus, tarpvyriausybines asociacijas, advokatų organizacijas, prekybos rūmus, profesinių sąjungų asociacijas, piliečių grupes ir kt.), vadovaujančias institucijas ir jungtinius sekretoriatus bei kitas teritorinio bendradarbiavimo įstaigas, atsakingas už ES finansuojamų tarptautinių, tarpvalstybinių ar makroregioninių programų įgyvendinimą.Universitetai, akademiniai ekspertai ir privačios įmonės negali teikti suinteresuotųjų šalių tikslinių analizių pasiūlymų. Vis dėl to jie gali vėliau dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose šioms teminėms analizėms parengti, arba esant poreikiui, gali siūlyti temas aukščiau paminėtoms grupėms, galinčioms tekti oficialius prašymus tikslinėms analizėms atlikti.

Daugiau informacijos apie ESPON skelbiamus viešųjų pirkimų konkursus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys specialistai: fiziniai bei juridiniai asmenys, taip pat ir atitinkamos valstybinės institucijos, tikslinėms analizėms atlikti galite rasite čia:

Kaip bus atrenkami suinteresuotųjų šalių pasiūlymai?

Svarbu, kad pareiškėjai atidžiai išnagrinėtų savo projekto pasiūlymą, atsižvelgdami į atrankos ir tinkamumo kriterijus, ir užpildytų paraiškos formą. Tinkamumo ir atrankos kriterijus galite rasti čia:

Jei pasiūlymas neatrenkamas, suinteresuotosios šalys visada gali patobulinti savo pasiūlymus ir teikti juos iš naujo iki galutinio pasiūlymų priėmimo termino pabaigos.

Ieškote partnerių?

ESPON tikslinių analizių temų idėjomis galite dalintis tam skirtoje LinkedIn grupėje „ESPON suinteresuotosios šalys“ (angl. ESPON stakeholders). Šios grupės tikslas – palengvinti politikos formuotojų pastangas siekiant rasti partnerius rengiant bendrus tikslinių analizių pasiūlymus, arba kreiptis pagalbos į savo nacionalinį ESPON kontaktinį centrą (ECP).

Dėl visų su pasiūlymų rengimu susijusių klausimų galite kreiptis šiuo el. adresu [email protected] arba ECP Lietuvoje – [email protected], +370 671 13 753.

ESPON atliktų teminių analizių pavyzdžiai:

Lietuvos užsakytos atlikti tikslinės analizės pavyzdį galite rasti čia:

Kitų ESPON programoje dalyvaujančių šalių atliktų tikslinių analizių pavyzdžius galite rasti čia:

Nuorodos į kitą naudingą ESPON kuriamą, viešam naudojimui skirtą produktą: ESPON sukurtų stebėsenos metodikos bei įrankių pavyzdžius galite rasti čia: ESPON taikomųjų tyrimų pavyzdžių galite rasti čia: 

 

LAR administracija

 

Nuotraukos šaltinis https://am.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbtas-espon-2030-programos-vertinimo-konkursas-kvieciame-dalyvauti

Panašūs įrašai