Aplinkos ministerijos kuria „Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos el. vartus“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projektas „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“

Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0004

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su projekto partneriais valstybės įmone Registrų centru, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Architektų rūmais, Informacinės visuomenės plėtros komitetu įgyvendina Projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas kokybiškam teritorijų planavimo procesui ir jo stebėsenai, užtikrinti sklandų ir patogų el. paslaugų teikimą.

Projekto uždavinys – plėtoti su teritorijų planavimo procesu ir jo stebėsena susijusius informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, el. paslaugas, užtikrinant teritorijų planavimo proceso ir jo stebėsenos dalyvių centralizuotą prieigą prie el. paslaugų ir jų kompleksišką pertvarkymą sukuriant naujas į naudotojus orientuotas paslaugas.

Projekto aprašymas  – šiuo metu teritorijų planavimo (toliau – TP) procesas kompiuterizuotas – yra sukurtos ir veikia 3 informacinės sistemos (toliau – IS) ir registrai – LR teritorijų planavimo dokumentų registras (toliau – TPDR), skirtas registruoti patvirtintus TP dokumentus, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (toliau – TPDRIS), skirta dokumentų rengimui, derinimui ir kitoms būtinoms procedūroms atlikti, bei Teritorijų planavimo ir stebėsenos IS (toliau – TPSIS), skirta TP stebėsenai atlikti. Esant tokiai infrastruktūrai viso TP proceso ir jo stebėsenos žingsniai bei veiksmai atliekami skirtingose IS, dalis procesų ar jo žingsnių nėra kompiuterizuota, atliekama decentralizuotai skirtingose savivaldybėse, o teikiamos el. paslaugos nėra pakankamai patogios paslaugų gavėjams.

Siekiant išspręsti aktualias problemas, planuojama sukurti centralizuotą prieigos portalą „Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos el. vartus“ per kurį bus teikiamos TPDRIS, TPDR, TPSIS, Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros IS ir Infostatybos IS el. paslaugos, modernizuoti/modifikuoti esamas sukuriant 11 naujų į vartotojus orientuotų TPDRIS, TPDR, TPSIS el. paslaugų, taip užtikrinant efektyvų ir kompleksišką TP paslaugų teikimą:
Paslaugų grupės „Planuoju teritoriją“ el. paslaugos:
1. TP dokumentų parengimas ir tvirtinimas.
2. TP dokumentų registravimas.
3. Registruotų TP dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutarčių sudarymas.
4. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir/ar būdo keitimas.
5. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir/ar būdo pakeitimo registravimas Nekilnojamo turto registre.
Paslaugų grupės „Stebiu teritorijos planavimą“ el. paslaugos:
6. TP įvykių prenumerata.
7. TP erdvinių duomenų teikimas.
8. TP stebėsenos ir sprendinių įgyvendinimo duomenų teikimas ir peržiūra.
9. Pasiūlymų dėl TP dokumentų teikimas.
10. TP dokumentų išrašų teikimas.
11. Rengiamų ir patvirtintų TP dokumentų paieška ir peržiūra.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – 2017 lapkričio 6 d. –  2021 gruodžio 13 d.

Susiję projektai –

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir įdiegimas
Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0007

Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra
Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0006

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtra įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo
Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0013

Kontaktinė informacija – Aušra Balsytė  (8 696) 86148   [email protected]

Panašūs įrašai