PET rekomendacijos dėl autorių teisių įgyvendinimo

Profesinės etikos taryba (toliau – PET) išnagrinėjo kreipimąsi dėl profesinės etikos pažeidimo ir sistemiškai įvertinusi nagrinėjamu atveju aktualias Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei nuo 2017-01-01 įsigaliojusios Statybos įstatymo redakcijos nuostatas, pripažino, kad architektūros paslaugų teikėjas visais atvejais, kada naudojasi kito architektūros paslaugų teikėjo intelektine nuosavybe ar idėjomis, privalo gauti aiškų nuosavybės teisės turėtojo sutikimą. Atkreiptinas dėmesys, jog Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekse nėra numatyta jokių išimčių, kada naudotis kito architektūros paslaugų teikėjo intelektine nuosavybe ar idėjomis galima neturint pastarojo asmens sutikimo.

Kadangi užklausų dėl autorių teisių pažeidimų daugėja, PET, kaip už atestuotų architektų profesinės etikos ugdymą atsakingas Architektų rūmų organas, suformulavo šias rekomendacijas:

1. Visiems architektams ir statytojams rekomenduojama siekti susitarti dėl kompleksinio architektūros paslaugų suteikimo, t. y. su tuo pačiu architektūros paslaugų teikėju tartis dėl projektinių pasiūlymų, techninio projekto, darbo projekto parengimo bei priežiūros vykdymo. Visiems architektams taip pat rekomenduojama išsamiai informuoti statytojus, kad sudarant to paties objekto atskirų etapų sutartis su skirtingais architektais išlieka prievolė gauti autoriaus (statinio architekto) sutikimus tęsti projektavimo darbus kitame etape.

Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas įpareigoja architektūros paslaugų teikėją informuoti klientą apie visus būsimo projektavimo proceso poreikius, įskaitant ir autoriaus sutikimo poreikį tiek pakeitus architektą, tiek pageidaujant projekto ar statinio pakeitimų ateityje.

PET pažymi, jog tęstinis to paties architektūros paslaugų teikėjo dalyvavimas užtikrintų ne tik autoriaus teisių apsaugą, bet ir reikšmingai prisidėtų prie projekto kokybės. Atkreiptinas dėmesys, jog nuo 2017-01-01 įsigaliojusios Statybos įstatymo redakcijos 24 straipsnio 19 dalyje numatyta, jog statinio projektą pasirašo statinio projektuotojas ar jo įgaliotas asmuo, statinio projekto vadovas, statinio projekto dalių vadovai, statinio architektai ir statinio projekto rengėjai. Minėta nuostata leidžia daryti išvada, jog statinio architektas, kuriuo, vadovaujantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 48 punktu, yra laikytinas statinio, kaip architektūros kūrinio, autorius ir (ar) statinio projekto architektūrinės dalies vadovas, visais atvejais privalės pasirašyti tiek techninį, tiek darbo projektus.

2. Architektūros paslaugų teikėjams rekomenduojama visais atvejais, nepaisant to, jog projektinius pasiūlymus ketinama naudoti tik teisės aktuose įtvirtintais tikslais, susisiekti su projektinius pasiūlymus rengusiu architektūros paslaugų teikėju. Negavus aiškaus projektinių pasiūlymų autoriaus sutikimo daryti projektinių pasiūlymų pakeitimus, turi būti rengiami nauji projektiniai pasiūlymai.

Panašūs įrašai