Patvirtinti Architektūrinių konkursų organizavimo nuostatai

Lietuvos architektų rūmų Taryba 2023 m. gruodžio 13 d. patvirtino Architektūrinių konkursų organizavimo nuostatus (nuoroda į oficialų teisės aktą). Juose išliko visos anksčiau galiojusios Laikinųjų architektūrinių konkursų nuostatų normos ir Europos architektų tarybos rekomendacijos – devyni konkursų organizavimo principai:

 1. Vienodų sąlygų užtikrinimas visiems dalyviams;
 2. Konkurso procedūrų skaidrumas;
 3. Vertinimo komisijos nepriklausomumas;
 4. Konkurso sąlygų aiškumas;
 5. Anonimiškumas;
 6. Atlygio už dalyvių darbą;
 7. Autorių teisių apsaugos;
 8. Ginčų sprendimo (ikiteisminio);
 9. Visuomenės informavimo.

Atsižvelgiant į Laikinųjų nuostatų abstraktų turinį, sąlygojusį dažnesnį ginčų tarp konkurso šalių kilimą, naujai patvirtintuose Nuostatuose pateikiamas detalesnis ir išsamesnis architektūrinių konkursų procedūrinių klausimų reglamentavimas. Siekiant vienodų galimybių visiems dalyviams užtikrinimo, Nuostatuose įtvirtinami minimalūs terminai pagrindiniams procedūriniams veiksmams atlikti, detalizuojama vertinimo komisijos sudarymo tvarka, pateiktų architektūrinių ir (ar) urbanistinių idėjų vertinimas, dalyvių, idėjos autorių ir konkurso organizatorių teisių ir pareigų apimtis. Nuostatų priede taip pat pateikiama rekomenduojama architektūrinio konkurso sąlygų forma skirta gerajai praktikai formuoti ir konkurso rengimo procesams palengvinti.

Kartu primename, kad Architektūros įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi Rūmams pavestas architektūrinių konkursų reglamentavimas yra „gyvas“ ir dinamiškas procesas reikalaujantis nuolatinės peržiūros ir atnaujinimo, todėl kviečiame visus Rūmų narius dalyvaujančius konkursuose, juos organizuojančius ar rengiančius galimybių studijas (t. y. praktikoje taikančius šiuos Nuostatus) pranešti Rūmams apie Nuostatų reglamentavimo efektyvumą, pastebėtus trūkumus ar papildymo poreikį. Atsižvelgiant į Jūsų praktiniais pavyzdžiais pagrįstus pastebėjimus, Rūmai galės toliau tobulinti Nuostatų reglamentavimą ir kurti sąlygas efektyviam ir į architektūros kokybę orientuotam konkursų procesui formuoti.

Ankstesnio ir naujojo reguliavimo palyginimas:

Eil. Nr. Reguliavimo objektas Ankstesnė tvarka (Laikinieji architektūrinių konkursų organizavimo nuostatai) Naujoji tvarka (Architektūrinių konkursų organizavimo nuostatai)
1. Sąvokos (terminai) Sąvokos neišskirtos, dalis sąvokų neatitinka kituose teisės aktuose vartojamų terminų, kaip pvz. projekto konkursas, dalyvis, pranešimas ir kt. Suvienodintos ir suformuluotos architektūrinių konkursų organizavime naudojamos sąvokos. Nuostatuose pateikti ir įtraukti į terminų banką šių sąvokų apibrėžimai.
Sąvokos aiškiai atribotos nuo terminų vartojamų projekto konkursuose organizuojamuose Viešųjų pirkimų įstatymo pagrindu.
2. Galimybių studija Numatyta kaip rekomendacija pateikiamas galimas studijos turinys Numatyta kaip rekomendacija pateikiamas galimas studijos turinys
3. Konkurso procedūrų tvarka Dalyviams ir visuomenei išplatinama vertinimo komisijos ataskaita Išskirtos trys subjektų grupės, kurioms skirtinga apimtimi perduodama informacija apie atliktą vertinimo procedūrą:
 1. Konkurso organizatorius ir užsakovas (susipažįsta su vertinimo komisijos posėdžio protokolu ir visa susijusia medžiaga);
 2. Konkurso dalyviai (susipažįsta su jų darbų atliktu vertinimu, išvadomis, pastabomis ir pasiūlymais);
 3. Visuomenė – (supažindinama su bendra vertinimo komisijos parengta ataskaita).
Numatyta pareiga atlikti viešinimą, trukmė nereglamentuota Nustatyta minimali projektų viešinimo trukmė – 5 darbo dienos.
4. Vertinimo komisija Į vertinimo komisiją rekomenduojama skirti atestuotus architektus. Nustatyta pareiga, kad ne mažiau kaip pusę vertinimo komisijos narių sudarytų atestuoti architektai ar asmenys turintys pedagoginį – mokslo laipsnį architektūros srityje.
Nereglamentuota Nustatyta pareiga vertinimo komisijos pirmininką išrinkti pačiai komisijai iš savo narių.
Nereglamentuota Įtvirtintas minimalus vertinimo komisijos narių skaičius – 5 ir rekomenduojama skirti pakaitinius vertinimo komisijos narius
Nereglamentuota Galutinį sprendimą dėl dalyvio atitikties konkurso sąlygų reikalavimams ir dalyvavimo tolesniame pateikto projekto vertinime priima vertinimo komisija
Vertinimo komisija surašo projektų eilę, sudaromą atsižvelgus į kiekvieno projekto pranašumus ir pateikia pastabas. Vertinimo komisijos nariai skiria balus pagal iš anksto nustatytus vertinimo kriterijus.
Nereglamentuota Konkurso sąlygose turi būti aiškiai išskirti vertinimo kriterijai ir kiekvieno kriterijaus svertinis rodiklis.
Nereglamentuota Privalomieji kriterijai turi sudaryti ne mažiau kaip 70 proc. visų galimų surinkti balų skaičiaus.
Nereglamentuota Vertinimo komisijai nustatyta pareiga neatmesti darbų dėl neesminių rekomendacinio pobūdžio kriterijų nesilaikymo.
5. Konkurso sąlygos Privalomos specifikacijos nustatomos tik visiškai aiškiems klausimams, kai absoliučiai negalimas joks kitas sprendimas. Pakartotas reikalavimas konkurso sąlygose reikalavimus aiškiai įvardinti kaip privalomus, jei nenurodyta (suformuluota neaiškiai) reikalavimas laikomas rekomendaciniu.
Draudimas sąlygose nustatyti perteklinius reikalavimus, ribojančius dalyvių kūrybines galimybes.
Išskirtos procedūrinės taisyklės ir užduočių formulavimo taisyklės, pateikiamas jų turinys Pateikiamas preliminarus konkurso sąlygų turinys.
Nustatytas reikalavimas konkurso sąlygose išskirti dvi dalis:
 1. procedūriniai (bendrieji) konkurso sąlygų reikalavimai ir
 2. techninė užduotis – reikalavimai konkursiniam objektui.
Nereglamentuota Sąlygų rengimui ir tolesnėms konkurso procedūroms rekomenduojama pasitelkti recenzentus ir ekspertus. Aprašyta šių asmenų dalyvavimo tvarka ir teisių, pareigų apimtis.
Nepateikiama Nuostatų priede Nr. 1 pateikiama rekomenduojama konkurso sąlygų forma (šablonas).
6. Atlygis už dalyvių darbą Prizo (atlygio) suma susiejama su konkurso dalyvio atlikto darbo apimtimi Papildomai prie darbo apimties kriterijaus rekomenduojama, kad prizų dydžiai atitiktų AM patvirtintas projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas.
Nereglamentuota Jei konkursas nutraukiamas organizatoriaus iniciatyva ar dėl organizatoriaus padarytų pažeidimų visi dalyviai, pateikę reikalavimus atitinkančius projektus, įgyja teisę reikalauti nuostolių atlyginimo.
7. Autorių teisės Konkursinio projekto autorių teisės priklauso jo autoriui. Detaliau reglamentuoti autorių teisių įgyvendinimo klausimai konkurso vykdymo metu.
Nereglamentuota Numatytas draudimas organizatoriui sąlygose įrašyti sąlygas dėl vienašališko architektūrinės ir (ar) urbanistinės idėjos keitimo be projekto autoriaus sutikimo.
8. Ginčų sprendimas Ginčai nagrinėjami konkurso sąlygose nustatyta tvarka Papildomai numatoma galimybė kreiptis į Rūmus dėl konkurso procedūrų pažeidimo ir ginčo nagrinėjimo ikiteismine tvarka (Rūmų sprendimas atskirai teismui neskundžiamas ir nepakeičia šalių teisės kreiptis į teismą)
9. Organizatoriaus paaiškinimų teikimas, sąlygų keitimas Nereglamentuota Numatyti minimalūs terminai:
 1. Dalyviai gali teikti paklausimus konkurso organizatoriui iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 10 d.d.;
 2. organizatorius atsako ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo paklausimo gavimo;
 3. organizatorius gali paaiškinti sąlygas savo iniciatyva likus ne mažiau kaip 15 d. d. iki pateikimo termino pabaigos;
 4. savo iniciatyva sąlygų organizatorius negali keisti likus mažiau kaip 20 d. d. iki pateikimo termino pabaigos.
Nereglamentuota Paskelbus konkursą negali būti keičiami kvalifikaciniai reikalavimai dalyviams.
Nereglamentuota Jeigu rengiamas organizatoriaus susitikimas su dalyviais, surašomas šio susitikimo protokolas.
10. Projektų rengimo laikas Nereglamentuota Nustatytas minimalus 60 d. d. terminas projektų pateikimui.
11. Konkurso vykdymo būdai Atviras, ribotas ir kviestinis konkursai, nedetalizuojant vykdymo tvarkos. Detalizuota visų trijų konkursų būdų (atviro, riboto ir kviestini) vykdymo tvarka, nustatant etapus ir pateikiant rekomenduojamą tvarką, minimalų kandidatų skaičių, terminus, skelbimo ar kvietimų išsiuntimo tvarką.
12. Konkurso sąlygų derinimo tvarka Nereglamentuota Numatyta sąlygų derinimo su Rūmais tvarka, eiliškumas ir terminai.

Panašūs įrašai