Ekspertų komisija pateikė išvadą dėl statinių paskirties Palangoje

2017 m. liepos 28 d. Lietuvos architektų rūmai gavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos kreipimąsi, kuriuo prašoma Rūmų ekspertų komisijos pateikti įvertinimą dėl trijų dviejų butų gyvenamųjų namų, adresu Užkanavės g. 52 (adresas pakeistas į Nendrės g. 1), Palangoje, Techninio projekto Nr. 16/04-TP-VN ir Techninio projekto (projekto pakeitimas) laidos A sprendinių atitikties gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatų, skirtų gyventi dviems šeimoms, paskirčiai.

2017 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos architektų rūmai gavo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos kreipimąsi, kuriuo prašoma Rūmų ekspertų komisijos pateikti įvertinimą dėl dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis Alksnių g. 9, Palangoje, Statybos projekto ir Techninio darbo projekto (projekto pakeitimas) Laida A, sprendinių atitikties gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatų, skirtų gyventi dviems šeimoms, paskirčiai.

Vadovaujantis šiuo prašymu, Lietuvos architektų rūmai 2017 m. rugsėjo 29 d. suorganizavo Lietuvos architektų rūmų ekspertų komisijos posėdį Klaipėdoje, siekiant kiek įmanoma tiksliau, profesine prasme,  įvertinti:

  1. Ar trijų dviejų butų gyvenamųjų namų Užkanavės g. 52 (adresas pakeistas į Nendrės g. 1), Palangoje, Projekto ir Projekto laidos A sprendiniai atitinka gyvenamųjų pastatų, skirtų gyventi dviems šeimoms, paskirtį?
  2. Ar dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis Alksnių g. 9, Palangoje, Projekto ir Projekto laidos A sprendiniai atitinka gyvenamųjų pastatų, skirtų gyventi dviems šeimoms, paskirtį?

Dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis, Alksnių g. 9, Palangoje, statybos projektas. Fasadai. Projektuotojas UAB „Vakarų regiono projektai“, projekto vadovas ir architektas R. Grikšas, architektė G. Nagelytė.

Posėdyje dalyvavo ir ekspertų komisiją sudarė Lietuvos architektų rūmų nariai-ekspertai G. Čičiurka, R. Staševičiūtė, P. Džervus, M. Ramanauskienė, R. Gailius, R. Rakevičius, A. Mureika. Ekspertų komisija, A. Mureikos siūlymu, posėdžio pirmininku vienbalsiai išrinko P. Džervų. Posėdžio sekretorė – A. Stepanenko. Lietuvos architektų rūmų pirmininkė D. Bakšienė posėdyje dalyvavo kaip komisijos konsultantė teisiniais ir bendros tvarkos klausimais.

Ekspertų komisijos posėdyje taip pat dalyvavo ir teikė savo paaiškinimus:

Pareiškėjas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Klaipėdos departamentas), atstovaujamas patarėjos Dainoros Bernotavičienės (toliau – Pareiškėjas);
UAB „Vakarų regiono projektai“ projekto vadovas Rimvydas Grikšas;
Asociacija „Palangos balsas“, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Aleksiūno;
UAB „Empa LT“ projekto vadovas Vytautas Pocius, atstovaujamas advokato Sigito Čepo;
UAB „Esminis elementas“ projekto vadovė Lina Slapikienė, atstovaujama advokato Sigito Čepo.

Ekspertų komisijos nariai, susipažinę su pateiktais, klausimui aktualiais duomenimis ir išklausę visų posėdyje dalyvavusiųjų ir pasisakiusiųjų, konstatavo, jog tokio pobūdžio klausimų svarstymas, kad ir kylantis iš teisėtų visuomeninių lūkesčių bei piliečių teisės aktyviai veikti savo aplinkos formavimo klausimais, šiuo metu vis dar vyksta fizinio įgyvendinimo paskutiniame etape arba apskritai po fakto. Ekspertų komisijos metu diskutuota, vertinant abudu projektus, dėl urbanistinių sprendinių ir jų atitikimo galiojantiems planavimo dokumentams, architektūrinės stilistikos ir statinių sprendinių atitikimo įstatymams, normoms ir statybos techniniams reglamentams. Apžvelgta moralinė projektų rengimo tvarka, kylanti iš profesinės etikos pagrindų, kuomet 0 laidos projektuose „užkoduojama“ akivaizdi galimybė statybos metu projektą koreguoti taip, jog pabaigus statybą, įstatymų nustatyta turto dalinimo tvarka galima dvibutį gyvenamąjį pastatą sudalinti mažesniais turtiniais vienetais, kaip ir buvo padaryta abejais atvejais, parengiant abiejų projektų A laidas, legitimiai de jure dvibutį paverčiant de facto daugiabučiu. Taip pat paminėtina aplinkybė, jog abiem atvejais abiejų projektų A laidas parengė tas pats projektuotojas, kas vėlgi rodo, kad tokia veikla su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis yra gerai organizuota ir patikrinta praktikoje projektavimo verslo rūšis, kuria siekiama asmeninės naudos, ignoruojant visuomeninius interesus, darant žalą užstatytai urbanistinei aplinkai, miestovaizdžiui, vietos bendruomenės gyvenimui teritorijos pritaikymo ir patogaus naudojimosi prasme, kitais aspektais.

 Trijų dviejų butų gyvenamųjų namų, Užkanavės g. 52, Palangoje, statybos projektas, Laida 0. Planas. Projektuotojas „Empa LT“, projekto vadovas ir projekto dalies vadovas V. Pocius.

Ekspertų komisija dėl sprendimo balsavo ir balsų dauguma nusprendė nagrinėjamų projektų rengėjus teikti Rūmų atestavimo komisijos svarstymui dėl šių asmenų architekto kvalifikacijos atestatų galiojimo.

Tekstą parengė komisijos pirmininkas Petras Džervus.

Komisijos išvadas galite rasti čia: http://www.architekturumai.lt/kita-veikla/ekspertinis-vertinimas/

Panašūs įrašai