Dėl viešai platinamo anoniminio skundo

Lietuvos architektų rūmai gavo anoniminį („Kauno architektų“ pasirašytą) skundą dėl atestuotų architektų, Rūmų tarybos narių Audrio Karaliaus ir Lino Tuleikio veiklos. Atsižvelgdami į šio skundo platinimą žiniasklaidos priemonėms viešai pažymime, kad anoniminių skundų Rūmai gauna ir daugiau, tačiau jų nenagrinėja, nes jei interesas išties yra skaidrus ir viešas, tai ir jo pristatymas turi būti skaidrus ir viešas.

Taip pat pabrėžiame, kad nėra jokio laiške minimo pagrindo baimintis atskleisti savo tapatybes, nes Rūmai, įskaitant visas juose rinkimų būdu suformuotas komisijas ir tarybas, dirba pagal iš anksto nustatytą ir skelbiamą tvarką, užtikrinant sprendimus priimančių asmenų nešališkumą, išsamų klausimų išnagrinėjimą, skaidrumą, objektyvumą. Nešališkumo principas yra įgyvendinamas atitinkamos tarybos ar komisijos nariui nusišalinant nuo klausimo nagrinėjimo, kai svarstomas klausimas gali sukelti viešų ir privačių interesų konfliktą. Kad šis principas yra nuosekliai taikomas, galima matyti iš viešai skelbiamų Profesinės etikos tarybos sprendimų.

Primename, kad pakeitus Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymą, nuo 2017 m. sausio 1 d. Rūmų nariais tapo visi atestuoti architektai (tuo metu – 1370 narių). Dėl šio esminio pokyčio 2017 m. balandžio mėnesį buvo surengti neeiliniai rinkimai, kuriuose tiek renkamų asmenų, tiek rinkėjų statusu galėjo dalyvauti visi Rūmų nariai, t. y. visi atestuoti architektai. Rūmų narių susirinkimas ir neeiliniai rinkimai buvo vykdomi maksimaliai skaidriai, visa jų informacija yra iki šiol prieinama Rūmų internetinėje svetainėje. Taigi dabartinė Rūmų tarybų ir komisijų sudėtis išreiškia visų atestuotų architektų (jų daugumos) valią.

Sprendžiant iš to, kad laiško autorius (autoriai) šių aplinkybių nežino, manome, kad laiškas yra parašytas ne atestuotų architektų, o pastarojo meto pokyčiams architektūros srityje, jos procesų skaidrinimui bei visuomenės interesų atstovavimui prieštaraujančių interesų grupių atstovų. Todėl tik dar kartą pabrėžiame, kad Rūmų taryba ir kiti sprendimus priimantys Rūmų organai dirba darniai ir konstruktyviai, laikydamiesi teisės aktų ir visų aukščiau išvardintų principų. Tokiu pat būdu bus įgyvendinamas ir naujasis Architektūros įstatymas, nepaisant panašaus pobūdžio prieštaravimų ar kitų bandomų sukelti dirbtinių trukdžių.

Taip pat pažymime, kad narystė renkamuose Rūmų organuose neapriboja atestuoto architekto privačios veiklos bei jo teisės turėti ir reikšti asmeninę nuomonę, taip pat būti visuomenės dalimi svarstant svarbius projektus ar dalyvaujant kituose plėtros procesuose. Palaikome aplinkos kokybės ir profesionalių bei etiškų plėtros procesų siekį, o kilus ginčams kviečiame nustatyta tvarka teikti Rūmams atvirus paklausimus, kurie bus išnagrinėti laikantis nešališkumo, viešumo ir visų kitų aukščiau nurodytų principų bei reikalavimų.

Pagarbiai –

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė
Daiva Bakšienė

Panašūs įrašai