Apie Architektūros sektoriaus profesinį standartą

Architektūros sektoriaus profesinis standartas nereglamentuoja architektų profesinės veiklos (architektų profesinė veikla reglamentuojama LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais), o yra skirtas apibrėžti profesijų kompetencijas ir pagal tai rengti mokymo programas. Standarto tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projektu siekiama plėtoti Lietuvos kvalifikacijų sistemą, sudaryti palankias sąlygas diegti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo ir Europos profesinio mokymo kreditų sistemos sukūrimo. Architektūros standartas pagal nustatytą specifikaciją privalo atitikti galiojančius teisės aktus, nustatytą profesinio standarto rengimo metodiką, struktūrą ir kalbą.

Architektūros profesinio sektoriaus tyrimas buvo vykdomas atstovaujančiose projektavimo įmonėse. Tyrimo metu buvo apklausiami įmonės ir darbo vietos lygmens ekspertai. Remiantis atlikta dokumentų analize ir ekspertų apklausa pildomos kvalifikacijų tyrimo duomenų lentelės formos, o jas apibendrinant sudarytas architektūros sektoriaus kvalifikacijų sąrašas.

2019 metais standarto projektas 2 kartus buvo aptariamas LAR taryboje, gauta nemažai pastabų ir pasiūlymų. Daugumą konstruktyvių kolegų pastabų yra įvertintos. Deja, iš kai kurių tarybos narių, ekspertų grupė nuo pat pirmos viešinimo dienos jautė priešišką nuostatą tiek standarto projektui, tiek jo rengėjams, vietoj argumentų žeriant, mūsų nuomone, su etika galimai prasilenkiančius pareiškimus LAR tarybos pašte.
Pataisyta redakcija teikta išoriniams vertintojams. Gautos išorinių vertintojų pastabos ir pasiūlymai. Pagal kompetenciją teisinis architektūros srities reguliavimas priskiriamas Aplinkos ministerijai. Dėl šios priežasties standarto atitikimas teisės aktams ir naudojamos sąvokos, neprieštaraujančios teisės aktams ir kurios aiškiau pabrėžia architektų kūrybos svarbą, buvo suderintos ir galutinė versija pataisyta pagal AM pastabas. 2020 metų pradžioje gautas galutinis patvirtinimas, kad LR AM pastabų neturi.

Kadangi galutinis parengto standarto dokumentas turi būti tvirtinamas tarp sektoriniame komitete, vienas iš paskirtųjų vertintojų, LAS atstovas, pateikė LAS ir LAR savo vertinimą su naujomis pastabomis, kurios neatitinka standarto rengimo procese ekspertų ir LR AM suderintų nuostatų. Dėl šių priežasčių ekspertų grupė supažindino LAS tarybą su jos paskirtojo vertintojo pastabomis ir standarto paskutine redakcija. LAS taryba išnagrinėjo nesutarimą ir pritarė 2020-03-16 standarto paskutinei redakcijai.

arch. Gintautas Blažiūnas
arch. Dalia Dijokienė
arch. Gražina Janulytė
arch. Vaidotas Kuliešius
arch. Sigitas Kuncevičius, standarto rengimo ekspertų grupės vadovas
arch. Audra Kojelytė
arch. Lada Markejevaitė
arch. Tumas Mazūras
arch. Saulius Pamerneckis
arch. Dominykas Skudas
arch. Juozas Vaškevičius


Lietuvos Architektų rūmų papildymas: LAR pritarimas  su rekomendacijomis pateiktas KPMPC pritarti ir tvirtinti, su dokumentu galite susipažinti čia .

Panašūs įrašai