Dėl projektų viešumo „Infostatyboje“: Rūmų gairės nariams

Lietuvos architektų rūmai informuoja narius, jog įsigaliojo svarbūs Statybos įstatymo ir STR pakeitimai dėl projektų viešumo „Infostatyboje“. Buvo pakeista Statybos įstatymo 27 straipsnio 151 dalis, numatanti, jog siekiant sukurti galimybes visuomenei ginti teisę gyventi sveikatai ir gerovei tinkamoje aplinkoje, apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą visuomenė informuojama „Infostatyboje“, paskelbiant atitinkamus statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto ir kitus duomenis. Su visa Statybos įstatymo 27 straipsnio 151 dalimi galite susipažinti čia.

Rūmai atkreipia dėmesį, jog buvo pakeistos ir atitinkamos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatos, taip pat bus keičiamos STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Su jau pakeistomis nuostatomis galite susipažinti čia.

Rengiant šiuos pakeitimus, Rūmai akcentavo proporcingumo principą ir siūlė derinant visuomenės teisę žinoti, autorių bei statytojų interesus, numatyti atskirai parengiamą viešinimui skirtą projekto dalį, į kurią būtų įtraukiami pagrindiniai visuomenei aktualūs sprendiniai – sklypo planas, fasadai, vizualizacijos, pagrindiniai rodikliai. Tačiau buvo pasirinkta viešinti patį projektą, pašalinant iš jo draudžiamus skelbti asmens duomenis – šie pakeitimai ir buvo įtvirtinti aukščiau nurodytuose teisės aktų pakeitimuose.

Atsižvelgiant į gautus narių paklausimus, kartu su Aplinkos ministerijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovais buvo aptarti priimtų pakeitimų taikymo klausimai. Remdamiesi minėtų institucijų pateiktais paaiškinimais, Rūmai teikia kai kurias aktualias naujovių taikymo gaires:

– Įsigaliojus Statybos įstatymo 27 straipsnio 151 daliai, projektuotojas turi parengti vieną projektą, o „Infostatyboje“ jis turės galimybę matyti, kurie duomenys bus prieinami visuomenei. Dalis duomenų, vadovaujantis Statybos įstatymu, turės būti išimti, t. y. fizinių asmenų, išskyrus asmenis, dalyvaujančius rengiant statinio projektą, atliekant statinio projekto ekspertizę, tikrinant statinio projektą, vardas ir pavardė, fizinių asmenų asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta. Atvejai, kai asmens gyvenamosios vietos duomenys yra paviešinami dėl to, jog statybos vieta sutampa su asmens gyvenamąja vieta, nelaikytini teisės aktų pažeidimu.

– Draudžiamų skelbti duomenų dokumentuose panaikinimas, panaudojant bet kurias technines priemones, nelaikomas dokumentų klastojimu. Tam, jog būtų galima įgyvendinti įstatymo reikalavimą ir neviešinti jame nurodomų duomenų, galima naudotis visomis prieinamomis techninėmis priemonėmis.

– Už duomenų pateikimą be draudžiamų skelbti asmens duomenų atsako asmenys, teikiantys skelbti duomenis (dokumentus) „Infostatybai“, t. y. statytojai (užsakovai) ar jų įgalioti asmenys.

Rūmai savo ruožtu papildomai atkreipia dėmesį, kad gauti statybą leidžiantį dokumentą yra statytojo (užsakovo) pareiga (Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Projektuotojas, pasirašydamas projektavimo sutartį, turi įvertinti laiko ir finansines sąnaudas, kurios bus reikalingos statytojo (užsakovo) atstovavimui, keliant duomenis į „Infostatybą“. Atstovavimo metu patiriamos sąnaudos projektuotojui turi būti atlyginamos.

Dėl jau galiojančių projektavimo sutarčių, atkreiptinas dėmesys į CK 6.653 straipsnio 4 dalį, kurioje numatyta, kad jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui (projektuotojui) tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainą, rangovas (projektuotojas) turi teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju, rangovas (projektuotojas) turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti už atliktus darbus. Jeigu rangovas (projektuotojas) laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą. Pažymėtina, kad šių nuostatų taikymo klausimai turėtų būti atskirai įvertinami kiekvienu konkrečiu atveju.

Dėl projektų viešumo artimiausiu metu išaiškinimą pateiks ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Juo Rūmai pasidalins savo interneto svetainėje ir „Facebook“ paskyroje. Rūmai taip pat pasiruošę, esant poreikiui, teikti platesnes konsultacijas savo nariams.

Panašūs įrašai