Architektai, turintys kvalifikacijos atestatus, privalo tobulinti savo kvalifikaciją per 5 metus išklausydami nustatytą skaičių kursų valandų:

– pagal Statybos įstatymą – 20 valandų kursų pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą programą;
– pagal Teritorijų planavimo įstatymą – 20 valandų pagal Architektų rūmų (iki 2017-01-01 – pagal Aplinkos ministerijos) patvirtintą programą.

Kursų įskaitymo, valandų skaičiavimo ir kitus susijusius klausimus reglamentuoja Rūmų tarybos patvirtintas Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašas. Jį ir kitus teisės aktus rasite čia.


Rekomenduojama likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki 5 metų termino suėjimo (skaičiuojant nuo atestato išdavimo dienos), Architektų rūmams pateikti prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą, pridedant kursų pažymėjimų kopijas ir kitus prašymo formoje nurodytus priedus. Prašymo forma pateikta žemiau. Popieriniame formate pasirašyti dokumentai Rūmams gali būti pateikti tiesiogiai arba registruotu paštu, pasirašyti elektroniniu parašu – elektroniniu paštu info@architekturumai.lt arba atestavimas@architekturumai.lt.

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo turi būti sumokėtas nustatyto dydžio mokestis už kvalifikacijos tobulinimo įvertinimą.


Sprendimai dėl kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo priimami asmenims nedalyvaujant, išskyrus 2012-2013 metais įgijusius teritorijų planavimo vadovo (ar specialisto) atestatus, kuriuose nėra nurodyti planavimo lygmenys. Tuo atveju, jei tokį atestatą turintis asmuo pageidauja turėti teisę rengti aukštesnio nei vietovės lygmens detaliojo ar specialiojo planavimo dokumentus, jis yra kviečiamas Komisijos posėdyje pristatyti savo patirtį atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų rengime (arba vadovavęs žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimui).

Asmenims, 2014-2016 metais įgijusiems du architekto kvalifikacijos atestatus, priėmus sprendimą dėl kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo, išduodamas vienas architekto kvalifikacijos atestatas.

Apie priimtą sprendimą prašymus pateikę asmenys informuojami prašyme nurodytu elektroniniu paštu.


Suėjus 5 metų terminui, asmenų, nepateikusių prašymo įvertinti kvalifikacijos tobulinimą ir nepristačiusių nustatyto skaičiaus valandų išklausytų kursų pažymėjimų kopijų, kvalifikacijos atestatų galiojimas (po papildomo įspėjimo) bus stabdomas.

Prašymai atestavimui teikiami užpildant Rūmų patvirtintas formas. Prašymai priimami ir registruojami tik pateikus visus nustatytos apimties ir sudėties dokumentus. Prašymus siųsti el. paštu atestavimas@architekturumai.lt arba info@architekturumai.lt.

Dokumentai (taip pat ir iliustracinės medžiagos albumas) ruošiami ir pateikiami vadovaujantis Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo, Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo ir Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis. Teisės aktus rasite čia.


Prašymų ir priedų formos išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems architektams:

Forma Nr. 1 Prašymas dėl architekto kvalifikacijos atestato (išdavimo  pakeitimo, kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo), (forma Nr. 1 pdf formatu)

Prašymo įvertinti kvalifikacijos tobulinimą pildymo pavyzdys.

Prie prašymo įvertinti kvalifikacijos tobulinimą pridedami šie priedai:
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija.
– Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentai (jei keitėsi).
– Galiojančio Atestato kopija (Rūmai, esant poreikiui, Dokumentų priėmimo metu gali paprašyti pateikti šio Atestato originalą).
–  Forma Nr. 2 Darbo ir kitos su atestuojama sritimi veiklos aprašymas
– Forma Nr. 4 Parengtų statinių projektų (tarp jų realizuotų) sąrašas). Per pastaruosius 5 metus parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) sąrašas, nurodant projektų rengimo ir jų realizavimo datą bei bendraautorių (įskaitant ir save) indėlį procentais (kai pateiktas prašymas įvertinti statybos techninės veiklos srities vadovo kvalifikacijos tobulinimą).
– Forma Nr. 5 Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) sąrašas. Per pastaruosius 5 metus parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tame tarpe patvirtintų) sąrašas, nurodant patvirtinimo datą bei visų bendradarbių (įskaitant ir save) indėlį procentais (kai pateiktas prašymas įvertinti teritorijų planavimo vadovo kvalifikacijos tobulinimą). Jei per pastaruosius 5 metus nebuvo rengiami teritorijų planavimo dokumentai, formoje įrašoma, kad dokumentai nebuvo rengiami. Tai nebus priežastis kvalifikaciją įvertinti neigiamai.
– Forma Nr. 6 Duomenys apie kvalifikacijos tobulinimą.
– Kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimų kopijos, patvirtintos Pretendento parašu (kursai ir jų metu išklausytų valandų skaičius turi atitikti Architektų kvalifikacijos tobulinimosi organizavimo tvarkos aprašo ( patvirtinto LAR tarybos) reikalavimus).
– Iliustracinės medžiagos albumas, siekiantiems įvertinti aukštesnio nei vietovės lygmens teritorijų planavimo vadovo kvalifikacijos tobulinimą.
– Kiti dokumentai, įrodantys Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).


Paslaugos įkainis nustatomas pateikus prašymą ir pranešamas prašyme nurodytu el. paštu registruojant prašymą.
Visi atestavimo įkainiai pateikiami čia.
Registruojami tik narystės mokestį sumokėjusių Rūmų narių prašymai.


Jei įvertinant kvalifikacijos tobulinimą, norite papildyti kvalifikacijos atestatą, prašymo formą papildomai žymėkite ir pridėkite papildomus priedus pagal reikalavimus atestato pildymui. Juos galite rasti čia.