LAR Statutas 2018Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad jeigu sprendimas yra priimtas profesinės savivaldos organo, tai nereiškia, kad tokio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo nesaisto bendrieji teisės principai. Lietuvos architektų rūmai taip pat savo veiklą vykdo vadovaudamiesi valstybės įgaliotų institucijų bei pačių profesinės savivaldos organų nustatytais reikalavimais, sprendimai priimami užtikrinant jų teisėtumą ir pagrįstumą. Rūmų organų priimami sprendimai gali būti skundžiami teismui teisės aktų nustatyta tvarka.


Pagrindiniai Rūmų veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas
Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas

Lietuvos architektų rūmų statutas (2018)

Nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas
Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas
– Profesinės etikos tarybos veiklos nuostatai
– Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašas
Ekspertų komisijų nuostatai
– Regioninių architektūros tarybų nuostatai
– Regioninių architektūros tarybų sudėtis
Darbo grupių veiklos reglamentas
– Revizijos komisijos nuostatai
Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašas
– Architektų profesinio atestavimo komisijos nuostatai
– Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos architektų rūmuose taisyklės


Atestavimo tvarką reglamentuojantys teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas


Atestavimo tvarkos aprašai


Komisijų veiklos aprašai


Įsakymai dėl komisijų sudarymo


Teisinių ir profesinių žinių programos