LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIŲ SĄRAŠAS


Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas numato, kad Rūmų nariai yra visi Lietuvos Respublikoje atestuoti architektai. Rūmų nariais gali būti ir architektai, kurių teisė verstis atestuoto architekto veikla pripažinta Lietuvos Respublikoje (4 str. 1 d.). Dabar galiojantis Architektų rūmų įstatymas atitinka visuotinai pripažįstamus profesinės savivaldos principus, pagal kuriuos narystė profesinės savivaldos organizacijoje yra privaloma, įgyjama kartu su profesinės kvalifikacijos (atestato) įgijimu (plačiau žr. čia). LAR nariais galima tapti tik įgijus architekto kvalifikacijos atestatą. 

Rūmų nario teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas, taip pat Rūmų narių susirinkime patvirtintas Lietuvos architektų rūmų statutas.

Rūmų nariai renka savo atstovus ir patys yra renkami į Rūmų tarybą, Architektų profesinio atestavimo komisiją, Profesinės etikos tarybą, Ekspertų komisiją, kitus Rūmų struktūrinius bei valdymo organus, per išrinktus atstovus priima sprendimus architekto kvalifikacijos bei profesinės etikos priežiūros (savi-priežiūros) srityse, dalyvauja teisėkūros veikloje, teikia savo pastabas, pasiūlymus, sprendžia kitus su architekto profesine veikla susijusius klausimus, bendromis jėgomis įgyvendina ir gina su architektūra ir urbanistika susijusius viešuosius interesus. Rūmų nariams yra suteikiamos nuolaidos atsiskaitant už atestavimo paslaugas bei kvalifikacijos tobulinimo kursus, teisiniais klausimais narius konsultuoja Rūmų teisininkas.


Nario mokestis

Šiuo metu Rūmų narių susirinkime nustatytas metinis nario mokestis – 115 EurPagal Lietuvos architektų rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašą, asmeniui tapus Rūmų nariu, pirmųjų metų nario mokesčio dydis nustatomas atsižvelgiant į likusius pilnus tų metų ketvirčius, už kiekvieną iš jų priskaičiuojant po ¼ metinio nario mokesčio.

Nario mokestis mokamas už kalendorinius metus iki einamųjų metų kovo 31 d. į Rūmų atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „LAR nario mokestis“. Jei nario mokestį už LAR narį moka kitas fizinis ar juridinis asmuo, pavedime papildomai turi būti nurodyti Rūmų nario, už kurį mokamas mokestis, vardas ir pavardė.

Lietuvos architektų rūmai
Įmonės kodas 301111540
Sąskaitos Nr. LT507044060006067130
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Detaliau nario mokesčio mokėjimo tvarką reglamentuoja žemiau pateiktas LAR nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas. Taip pat kviečiame susipažinti su VMĮ pateiktu išaiškinimu dėl juridinių asmenų atliekamų nario mokesčio mokėjimų už fizinius asmenis:


Visiems atestuotiems architektams nuo 2017-01-01 įstatymo pagrindu tapus Rūmų nariais, iškyla klausimų dėl nuolaidų taikymo Rūmų teikiamoms mokamoms paslaugoms (atestavimui, kursams), taip pat dėl galimybės naudotis nemokamomis teisinėmis konsultacijomis, narių lėšomis anksčiau parengta rekomendacine projektavimo sutartimi ir pan. Pagal dabar galiojančią tvarką, lengvatomis gali naudotis tik nario mokestį susimokėję Rūmų nariai. Tačiau pagal priimtą įstatymą, nariais nuo sausio 1 d. tapusieji nario mokestį pradės mokėti tik po pirmojo visuotinio narių susirinkimo.

Gruodžio mėnesį Taryba svarstė šį klausimą ir nusprendė, kad siekiant iki susirinkimo išlaikyti Rūmų finansinį stabilumą bei tinkamą anksčiau nustatytos tvarkos įgyvendinimą, naujieji Rūmų nariai jau nuo sausio mėnesio galės naudotis Rūmų teikiamomis lengvatomis savanoriškai įmokėję dabar nustatyto dydžio nario mokestį (115 Eur metams). Teisinės konsultacijos, esant dabartiniams administraciniams pajėgumams, bus teikiamos pagal galimybes.


Atkreipiame dėmesį, kad pagal naujai priimtą ir nuo 2017-01-01 įsigaliojusią Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo redakciją, nebėra galimybės būti ar tapti laikinaisiais arba specialiaisiais Rūmų nariais. Laikinieji ar specialieji Rūmų nariai, kurie turi galiojantį architekto kvalifikacijos atestatą, nuo 2017-01-01 tapo Rūmų nariais. Taip pat yra svarstoma galimybė siūlyti nariams Statute numatyti Rūmų garbės nario statusą.


LAR nario antspaudas ir pažymėjimas

Tapę LAR nariais asmenys gali užsisakyti LAR nario antspaudą ir pažymėjimą:
– Pažymėjimas užsakomas įmokėjus į LAR sąskaitą 14,48 eur (50 Lt) įmoką ir pateikus asmens nuotrauką (3×4) elektroniniu paštu info@architekturumai.lt.
– Antspaudas užsakomas įmokėjus į LAR sąskaitą 14,48 eur (50 Lt) įmoką ir informavus Rūmų administraciją elektroniniu paštu info@architekturumai.lt.