Atestavimas

Atestuotų architektų sąrašas
(atnaujintas 2016-12-28)

  

DĖL IŠRAŠYTŲ ATESTATŲ IŠDAVIMO

Šiuo metu Lietuvos architektų rūmuose (Kalvarijų g. 1, Vilnius, I aukštas, įėjimas nuo upės pusės) yra išduodami architektų kvalifikacijos atestatai pagal 2016 m. lapkričio 24 d. ir ankstesnius Architektų profesinio atestavimo komisijos sprendimus. Asmenys, norintys paiimti kito asmens atestatą, turi pateikti jo pasirašytą laisvos formos įgaliojimą.

 

DĖL NAUJŲ PRAŠYMŲ PRIĖMIMO

Nuo 2017-01-01 keičiasi architektų profesinio atestavimo tvarka. Šiuo metu yra rengiami ir tvirtinami šią tvarką detalizuojantys poįstatyminiai dokumentai. Atsižvelgiant į tai, prašymų išduoti naujus atestatus priėmimas laikinai sustabdytas. Apie atnaujintą prašymų priėmimą informacija bus paskelbta šiame puslapyje. 

Su įstatymuose nustatytais atestavimo reikalavimais galite susipažinti čia: 

 

DĖL KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮVERTINIMO (ATESTATO PRATĘSIMO)

Architektai, turintys kvalifikacijos atestatus, privalo tobulinti savo kvalifikaciją per 5 metus išklausydami nustatytą skaičių kursų valandų:

  • pagal Statybos įstatymą - 20 valandų kursų pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą programą;
  • pagal Teritorijų planavimo įstatymą - 20 valandų pagal Architektų rūmų (iki 2017-01-01 - pagal Aplinkos ministerijos) patvirtintą programą. 

PASTABA: iki 2017-01-01 išduoti kursų pažymėjimai, kuriuose nenurodoma pagal kurį įstatymą kursai buvo rengiami (kurios kvalifikacijos asmenims skirti), bus užskaitomi tiek teritorijų planavimo vadovams, tiek statybos techninių sričių vadovams.

Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki 5 metų termino suėjimo (skaičiuojant nuo atestato išdavimo dienos), asmuo privalo Architektų rūmams pateikti prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą, pridedant kursų pažymėjimų kopijas ir kitus prašymo formoje nurodytus priedus.  

PRAŠYMO ĮVERTINTI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ FORMA
PRAŠYMO PRIEDŲ FORMOS

Popieriniame formate pasirašyti dokumentai Rūmams gali būti pateikti tiesiogiai arba registruotu paštu, pasirašyti elektroniniu parašu - elektroniniu paštu viktorija@architekturumai.lt

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo priėmimo turi būti sumokėtas 115 eur mokestis už kvalifikacijos tobulinimo įvertinimą žemiau nurodyta tvarka. 

Sprendimai dėl kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo bus priimami asmenims nedalyvaujant. Apie priimtą sprendimą prašymus pateikę asmenys bus informuojami prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

Suėjus 5 metų terminui, asmenų, nepateikusių prašymo įvertinti kvalifikacijos tobulinimą ir nepristačiusių nustatyto skaičiaus valandų išklausytų kursų pažymėjimų kopijų, kvalifikacijos atestatų galiojimas (po papildomo įspėjimo) bus stabdomas.

 

DĖL PAKARTOTINIO PRAŠYMŲ SVARSTYMO

Iki 2017-01-01 architektų, neišlaikiusių teisinių žinių egzamino, nepateikusių reikiamą išklausytų kursų valandų skaičių patvirtinančių ar kitų dokumentų, prašymai būdavo atidėdami kitam posėdžiui. Norėdami, kad ankstesnis jų prašymas būtų svarstomas pakartotinai, šie asmenys turėjo pateikti nustatytos formos prašymą:

PRAŠYMO PAKARTOTINIAM SVARSTYMUI FORMA

Pasikeitus įstatyminiam reguliavimui (nustačius fiksuotą terminą sprendimo priėmimui), neliko galimybės atidėti prašymų svarstymą, todėl visus architektus, kuriems sprendimo priėmimas buvo atidėtas, raginame iki artimiausio Komisijos posėdžio, preliminariai numatomo vasario mėn., panaikinti buvusius trūkumus ir pateikti nurodytos formos prašymą pakartotinam svarstymui. Kitu atveju, artimiausiame Komisijos posėdyje bus priimti sprendimai netenkinti anksčiau pateiktų prašymų dėl nustatytų trūkumų.

Primename, kad pasibaigus kvalifikacijos atestato galiojimui, asmenys atestuojami iš naujo, taikant įstatymuose nustatytą tvarką naujo atestato įgijimui, išskyrus 2017-01-01 įsigaliojančią išimtį, jog profesinių žinių egzaminų rezultatai nustatyta tvarka kėlusiems kvalifikaciją atestuotiems architektams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje ir kurių atžvilgiu nėra nustatyta profesinės etikos pažeidimų, galioja neterminuotai.

DĖL APMOKĖJIMO UŽ ATESTAVIMO PASLAUGAS

Mokestį už atestavimą reikia pervesti į Lietuvos architektų rūmų (įmonės kodas 301111540) sąskaitą Nr. LT507044060006067130, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440, nurodant atestuojamojo vardą bei pavadę. Mokestis sumokamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo priėmimo.

Įmokų už atestavimo paslaugas dydžiai nurodyti šiame dokumente:

ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO ĮKAINIAI

Pastaba: nario mokestį už einamuosius ir ankstesnius metus sumokėjusiems (arba susitarimą dėl įsiskolinimo išmokėjimo sudariusiems) Rūmų nariams taikoma 50 proc. nuolaida. 

2016-12-16 LAR Tarybos sprendimu, nuolaida LAR teikiamoms paslaugoms taikoma ir pakeisto Architektų rūmų įstatymo pagrindu Rūmų nariais tampantiems atestuotiems architektams, savanoriškai įmokėjusiems anksčiau nustatyto dydžio nario mokestį.