Atestavimas

Atestuotų architektų sąrašas
(atnaujintas 2016-12-01)

 

Artimiausias Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdis vyks 2016 m. lapkričio mėn. 24 d. 10 val., Lietuvos architektų sąjungoje, Kauno skyriuje.

Kitas šių metų numatomas posėdis 2016-12-22 (Vilniuje).


INFORMACIJA DĖL ATESTATŲ IŠDAVIMO:

Architektų kvalifikacijos atestatai pagal 2016 m. spalio mėn. priimtus Atestavimo komisijos sprendimus išduodami Lietuvos architektų rūmuose (Kalvarijų g. 1, Vilnius). Architektų kvalifikacijos atestatai pagal 2016 m. balandžio mėn. priimtus Atestavimo komisijos sprendimus išduodami Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriuje (Vilniaus g. 22, KAUNAS). 

.............................................................................................................. 

Lietuvos architektų rūmai, vadovaudamiesi Architektų profesinio atestavimo komisijos išvadomis, priima šiuos sprendimus:

1. Išduoti atestatą;
2. Papildyti atestatą;
3. Pakeisti anksčiau išduotą terminuotą atestatą į neterminuotą (anksčiau - pratęsti galiojimą).

Taip pat priimami teisės aktuose nustatyti sprendimai dėl atestatų galiojimo sustabdymo, panaikinimo, įspėjimo pareiškimo, teisės pripažinimo.

..............................................................................................................

ATESTAVIMO TVARKOS REIKALAVIMAI

Žemiau yra pateikiami pagrindiniai atestavimo tvarkos reikalavimai. Detaliai atestavimo tvarką reglamentuoja šie dokumentai:

LAR ARCHITEKTŲ PROFESINIO ATESTAVIMO VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašas

..............................................................................................................

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Prašymai atestavimui priimami Lietuvos architektų rūmuose (Kalvarijų g. 1, Vilnius, II aukštas). Teikiant prašymą būtina užpildyti žemiau pateiktas formas ir pridėti kitus juose nurodytus dokumentus.  

PRAŠYMO FORMA

PRAŠYMO PRIEDŲ FORMOS

Popieriniame formate pasirašyti dokumentai Rūmams gali būti pateikti tiesiogiai arba registruotu paštu, pasirašyti elektroniniu parašu - elektroniniu paštu info@architekturumai.lt. 

SVARBU: Architektų prašome prieš priduodant užpildytas ir pasirašytas formas, visų pirma atsiųsti jas patikrai elektroniniu paštu info@architekturumai.lt (patikrai pakanka Word arba skenuotų dokumentų be parašų). Po pirminio patikrinimo būtina pateikti pasirašytus dokumentus aukščiau nurodyta tvarka.

Dokumentus atestato pakeitimui (neterminuoto atestato išdavimui) prašome pateikti ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki anksčiau išduoto atestato galiojimo termino pabaigos (galiojimo datos, nurodytos atestate).

Atestatai, išduoti iki 2012-01-01, galioja tik iki juose nurodytos datos, todėl praleidus šį terminą supaprastinta atestato pakeitimo procedūra, kurios metu yra tik laikomas teisinių žinių egzaminas ir patikrinami pateikti dokumentai, negali būti vykdoma. Tokiu atveju asmuo turi teikti prašymą išduoti atestatą (naujai atestuotis), atitinkamai, jam yra taikomi visi naujo atestato išdavimui taikomi reikalavimai.

..............................................................................................................

ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIAI

Gauti dokumentai teikiami artimiausiam Komisijos posėdžiui. Dokumentai, pateikti likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki posėdžio, registruojami vėlesniam Komisijos posėdžiui.

Komisijos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį, paprastai paskutinįjį mėnesio ketvirtadienį. Apie konkrečiai nustatytą artimiausio Komisijos posėdžio datą informuojama šioje svetainės skiltyje (žr. viršuje). 

..............................................................................................................

PAKARTOTINIS PRAŠYMO SVARSTYMAS

Architektai, neišlaikę teisinių žinių egzamino, nepateikę reikiamą išklausytų kursų valandų skaičių patvirtinančių ar kitų dokumentų, norėdami, kad ankstesnis jų prašymas būtų svarstomas pakartotinai, turi pateikti nustatytos formos prašymą:

PRAŠYMO PAKARTOTINIAM SVARSTYMUI FORMA

..............................................................................................................

APMOKĖJIMAS UŽ ATESTAVIMO PASLAUGAS

Mokestį už atestavimą reikia pervesti į Lietuvos architektų rūmų (įmonės kodas 301111540) sąskaitą Nr. LT507044060006067130, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440, nurodant Komisijos posėdžio datą ir atestuojamojo vardą bei pavadę, jei moka įmonė, o jei pavedimą daro fizinis asmuo - jo asmens kodą. Mokestis sumokamas pridavus dokumentus, ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio dienos.

Įmokų už atestavimo paslaugas dydžiai nurodyti žemiau pateiktame dokumente. Dažniau taikomi įkainiai pažymėti pilkai:

ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO ĮKAINIAI

PASTABA: Lietuvos architektų rūmų nariams (neturintiems skolų ir sumokėjusiems metinį mokestį) taikoma 50 proc. nuolaida.

..............................................................................................................

TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINO LAIKYMAS

Atestavimo (atestato įgyjimo, papildymo, pakeitimo) metu laikomas tik teisinių žinių egzaminas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą programą. 

TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINO PROGRAMA ARCHITEKTAMS

Teisinių žinių egzamino bilietą (nepriklausomai nuo pageidaujamos įgyti kvalifikacijos) sudaro 20 testo formos klausimų. Vienas testo klausimas gali turėti vieną teisingą atsakymo variantą. Už teisingai atsakytą klausimą skiriamas 1 balas. Egzaminas laikomas išlaikytu jei pretendentas surenka 15 ir daugiau balų. 

Atsakymams į bilietų klausimus skiriamos 45 minutės.

Neišlaikius teisinių žinių egzamino, galima pateikti prašymą leisti pakartotinai laikyti egzaminą kitame Komisijos posėdyje, sumokant nustatytą įmoką už pakartotinį prašymo svarstymą (žr. aukščiau skyriuose "Pakartotinis prašymų svarstymas" ir "Apmokėjimas už atestavimo paslaugas").

..............................................................................................................

PROFESINIŲ ŽINIŲ IR PATIRTIES ĮVERTINIMAS

Profesinių žinių ir patirties įvertinimas vykdomas pateikus prašymą išduoti naują arba papildyti atestatą. Pateikiamo iliustracinio albumo sudėties, formos, darbų pristatymo trukmės bei kitus profesinių žinių ir patirties patikrinimo tvarkos reikalavimus nustato Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašas.

LAR ARCHITEKTŲ PROFESINIO ATESTAVIMO VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

Ta pačia tvarka vykdoma ir teritorijų planavimo patirties patikra pateikus prašymą pakeisti turimą atestatą į neterminuotą (pratęsti atestato galiojimą). Šiuo atveju Komisijai pristatomi atitinkami teritorijų planavimo dokumentai, parengti per visą profesinės veiklos laikotarpį. Komisijos sprendimu, be šios patikros yra keičiami atestatai suteikiant detaliojo plano (vietovės lygmens) ir inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (vietovės lygmens) vadovo kvalifikaciją.

Siekiant įgyti gaisrinės saugos dalies vadovo arba techninio prižiūrėtojo atestatą, be kitų dokumentų, turi būti pateikta Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos išduota pažyma apie profesinių žinių įvertinimą. 

..............................................................................................................

ATESTATŲ IŠDAVIMAS

Atestatai išduodami per 30 dienų nuo Komisijos posėdžio datos (atestato įgijimo data laikoma Komisijos posėdžio data). Esant poreikiui, iki atestato išdavimo Rūmai gali išrašyti pažymą apie architekto turimą (įgytą) kvalifikaciją.

Atestatai išduodami
Vilniuje, Kalvarijų g. 1, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.