Atestavimas

Atestuotų architektų sąrašas
(atnaujintas 2016-12-28)

  

IŠRAŠYTŲ ATESTATŲ IŠDAVIMAS

Šiuo metu Lietuvos architektų rūmuose (Kalvarijų g. 1, Vilnius, I aukštas, įėjimas nuo upės pusės) yra išduodami architektų kvalifikacijos atestatai pagal 2016 m. gruodžio 22 d. ir ankstesnius Architektų profesinio atestavimo komisijos sprendimus. Asmenys, norintys paiimti kito asmens atestatą, turi pateikti jo pasirašytą laisvos formos įgaliojimą.


NAUJŲ PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS

Nuo 2017 metų pasikeitė architektų profesinio atestavimo tvarka.

Architekto kvalifikacijos atestatą siekiantys įgyti (ar turimus papildyti) asmenys, nustatyta tvarka pateikę dokumentus ir sumokėję įmoką už atestavimo paslaugas, laiko teisinių ir profesinių žinių egzaminus.

Teisinių ir profesinių žinių egzaminai vykdomi atskirai asmenims, siekiantiems įgyti teritorijų planavimo vadovo, ir atskirai - statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo atestatus. 

- Teisinių žinių egzaminas laikomas raštu, testo forma. Klausimai sudaromi pagal Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtintas programas. Neišlaikius teisinių žinių egzamino, suteikiama galimybė laikyti jį antrą kartą. Tik išlaikę teisinių žinių egzaminą, asmenys registruojami profesinių žinių egzaminui.

- Profesinių žinių egzaminas laikomas žodžiu, dalyvaujant atestavimo komisijai, pristatant statinių projektus ir (ar) teritorijų planavimo dokumentus, savo patirtį bei indėlį į šių projektų rengimą, atsakant į profesinių žinių reikalaujančius klausimus pagal patvirtintas profesinių žinių egzaminų programas.

Teisinių ir profesinių egzaminų programas, komisijų sudėtį, jų darbo tvarkos aprašus ir kitus atestavimą reglamentuojančius dokumentus galite rasti čia.

Egzaminai ir kitos architektų atestavimo procedūros vykdomos Lietuvos architektų rūmuose, Kalvarijų g. 1, Vilniuje.

Artimiausias teisinių žinių egzaminas - vasario 23 d., 10 val.
Teisinių žinių egzamino perlaikymas - kovo 2 d., 10 val.
Profesinių žinių egzaminas - kovo 9 d., 10 val.


KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮVERTINIMAS 

Architektai, turintys kvalifikacijos atestatus, privalo tobulinti savo kvalifikaciją per 5 metus išklausydami nustatytą skaičių kursų valandų:

  • pagal Statybos įstatymą - 20 valandų kursų pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą programą;
  • pagal Teritorijų planavimo įstatymą - 20 valandų pagal Architektų rūmų (iki 2017-01-01 - pagal Aplinkos ministerijos) patvirtintą programą. 

Kvalifikacijos tobulinimo tvarką, tame tarpe, valandų skaičiavimo principus, reglamentuoja LAR Tarybos patvirtintas Architektų kvalifikacijos tobulinimo aprašas, su kuriuo galite susipažinti čia. 

Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki 5 metų termino suėjimo (skaičiuojant nuo atestato išdavimo dienos), asmuo privalo Architektų rūmams pateikti prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą, pridedant kursų pažymėjimų kopijas ir kitus prašymo formoje nurodytus priedus (pateiktus žemiau, skiltyje "Dokumentų formos").

Popieriniame formate pasirašyti dokumentai Rūmams gali būti pateikti tiesiogiai arba registruotu paštu, pasirašyti elektroniniu parašu - elektroniniu paštu info@architekturumai.lt.

Sprendimai dėl kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo priimami asmenims nedalyvaujant, apie priimtą sprendimą informuojant prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Išimtis taikoma atestatus 2012-2014 metais įgijusiems teritorijų planavimo vadovams, neturintiems nustatytų planavimo lygmenų. Šie asmenys turi atvykti į atestavimo komisiją pristatyti turimą teritorijų planavimo patirtį. 

Suėjus 5 metų terminui, asmenų, nepateikusių prašymo įvertinti kvalifikacijos tobulinimą ir nepristačiusių nustatyto skaičiaus valandų išklausytų kursų pažymėjimų kopijų, kvalifikacijos atestatų galiojimas (po papildomo įspėjimo) bus stabdomas.


ATESTAVIMUI TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ FORMOS:

PRAŠYMAS dėl architekto kvalifikacijos atestato

Priedai:

Forma Nr. 1. Darbo ir kitos su atestuojama sritimi veiklos  aprašymas
Forma Nr. 2. Rekomendacija
Forma Nr. 3. Parengtų statinių projektų sąrašas
Forma Nr. 5. Parengtų teritorijų planavimo dokumentų sąrašas
Forma Nr. 6. Duomenys apie kvalifikacijos tobulinimą

Dėmesio. Kol nepatvirtintos teisinių ir profesinių žinių programos, laikinai neatestuojame nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovų ir statybos techninės veiklos sričių vadovų statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius.

Taip pat primename, kad pasibaigus kvalifikacijos atestato galiojimui, asmenys atestuojami iš naujo, taikant įstatymuose nustatytą tvarką naujo atestato įgijimui, išskyrus 2017-01-01 įsigaliojusią išimtį, jog profesinių žinių egzaminų rezultatai nustatyta tvarka kėlusiems kvalifikaciją atestuotiems architektams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje ir kurių atžvilgiu nėra nustatyta profesinės etikos pažeidimų, galioja neterminuotai.


APMOKĖJIMAS UŽ ATESTAVIMO PASLAUGAS

Mokestį už atestavimą reikia pervesti į Lietuvos architektų rūmų (įmonės kodas 301111540) sąskaitą Nr. LT507044060006067130, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440, nurodant atestuojamojo vardą bei pavadę. Mokestis sumokamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo.

Įmokų už atestavimo paslaugas dydžiai nurodyti šiame dokumente:

ARCHITEKTŲ ATESTAVIMO ĮKAINIAI

Atkreipiame dėmesį, kad išduodant arba keičiant Atestatą, įmokos mokamos atitinkamai pagal prašyme pažymėtas sritis: atskirai mokama įmoka už statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo (už teisinių ir profesinių žinių egzaminus) ir/arba teritorijų planavimo vadovų atestavimą (už teisinių ir profesinių žinių egzaminus). T.y. tokiu atveju mokamos 1 arba 2 įmokos (už skirtingų komisijų darbus).

Rūmų nario mokestį už einamuosius ir ankstesnius metus sumokėjusiems (arba susitarimą dėl įsiskolinimo išmokėjimo sudariusiems) Rūmų nariams taikoma 50 proc. nuolaida. 

2016-12-16 LAR Tarybos sprendimu, nuolaida LAR teikiamoms paslaugoms taikoma ir pakeisto Architektų rūmų įstatymo pagrindu Rūmų nariais tapusiems atestuotiems architektams, savanoriškai įmokėjusiems anksčiau nustatyto dydžio metinį nario mokestį.