Rūmų ekspertų komisija yra kolegialus Rūmų organas, įgyvendinantis Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatyme įtvirtintą Rūmų pareigą atlikti eksperto funkcijas architektūros, miestų planavimo ir teritorijų planavimo klausimais (3 str. 1 d. 6 p.), taip pat prisidedantis prie kitų Rūmų funkcijų įgyvendinimo.

Rūmų ekspertų komisija teikia ekspertines išvadas ir rekomendacijas:

– nagrinėjant paklausimus dėl architektūros kokybės kriterijų įgyvendinimo;
– nagrinėjant ginčus dėl autorių teisių pažeidimo;
– svarstant skundus dėl architektų kvalifikacijos ir profesinės etikos;
– svarstant architektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
– atestuojant architektus (vydant profesinių žinių egzaminą);
– nagrinėjant kitus klausimus, susijusius su architektūros ir jos kokybės vertinimu.

Ekspertų komisijos veiklą reglamentuoja Rūmų tarybos patvirtinti Ekspertų komisijos nuostatai.

Ekspertų komisijos narius 3 metų kadencijai renka Rūmų narių susirinkimas.
2016 metais buvo sudaryta šios sudėties komisija:

Audrius Ambrasas
Tumas Mazūras
Rolandas Palekas
Gintaras Klimavičius
Mindaugas Grabauskas
Tauras Paulauskas
Tadas Balčiūnas
Vaidotas Kuliešius
Vaidotas Dapkevičius
Edmundas Andrijauskas
Algimantas Černiauskas
Saulius Pamerneckis
[Algimantas Kančas]
Sigitas Kuncevičius
Robertas Zilinskas
Gintaras Prikockis
Juozas Vaškevičius
Irena Kliobavičiūtė
Gintaras Balčytis
Mindaugas Pakalnis

Pastabos:

Ekspertų sąrašas pateiktas pagal balsavimo reitingą.
Konkretiems paklausimams nagrinėti nustatyta tvarka sudaromos specialiosios 7 narių komisijos.