Rūmų vykdomo architektų profesinio atestavimo metu nagrinėjami šie pretendentų prašymai:

– prašymas išduoti kvalifikacijos atestatą
– prašymas pakeisti kvalifikacijos atestatą (papildyti kvalifikaciją arba pakeisti asmens duomenis)
– prašymas įvertinti kvalifikacijos tobulinimą
– prašymas panaikinti atestato galiojimą
– prašymas išduoti teisės pripažinimo dokumentą (užsienio šalių architektams)
– prašymas pakeisti teisės pripažinimo dokumentą (užsienio šalių architektams)
– prašymas panaikinti teisės pripažinimo dokumentą (užsienio šalių architektams)

Prašymai atestavimui teikiami užpildant Rūmų patvirtintas formas. Prašymai priimami ir registruojami tik pateikus visus nustatytos apimties ir sudėties dokumentus.

Dokumentai (taip pat ir iliustracinės medžiagos albumas) ruošiami ir pateikiami vadovaujantis Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo nuostatomis


Prašymo formos išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems architektams:

Forma Nr.1 Prašymas dėl architekto kvalifikacijos atestato (išdavimo  pakeitimo, kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo), (forma Nr. 1 pdf formatu)

Priedai:
(Architektų atestavimo vidaus tvarkos apraše (ir šiame puslapyje žemiau) nurodyta, kurie priedai reikalingi architekto kvalifikacijos atestato išdavimo, pakeitimo ar kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo atveju).

Forma Nr.2 Darbo ir kitos su atestuojama sritimi veiklos aprašymas
Forma Nr.3 Rekomendacija
Forma Nr.4 Parengtų statinių projektų (tarp jų realizuotų) sąrašas
Forma Nr.5 Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) sąrašas
Forma Nr.6 Duomenys apie kvalifikacijos tobulinimą

Prašymo forma užsienio architektams, turintiems pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo:

Forma Nr.1 Prašymas dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo


Prašymo formos Nr.1 pildymo pavyzdžiai:

Prašymo išduoti kvalifikacijos atestatą pildymo pavyzdys
Prašymo įvertinti kvalifikacijos tobulinimą pildymo pavyzdys
Prašymo pakeisti (papildyti) kvalifikacijos atestatą pildymo pavyzdys
Prašymo papildyti kvalifikacijos atestatą statinių, esančių kultūos paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje, kategorija pildymo pavyzdys


Paslaugos įkainis nustatomas pateikus prašymą ir pranešamas prašyme nurodytu el. paštu registruojant prašymą.
Visi atestavimo įkainiai pateikiami čia.
Registruojami tik narystės mokestį atsiskaičiusiųjų Rūmų narių prašymai.


Primename, kad pasibaigus kvalifikacijos atestato galiojimui, asmenys atestuojami iš naujo, taikant įstatymuose nustatytą tvarką naujo atestato įgijimui, išskyrus 2017-01-01 įsigaliojančią išimtį, jog profesinių žinių egzaminų rezultatai nustatyta tvarka kėlusiems kvalifikaciją atestuotiems architektams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje ir kurių atžvilgiu nėra nustatyta profesinės etikos pažeidimų, galioja neterminuotai.


Prie prašymo išduoti naują atestatą pridedami šie priedai:
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija.
– Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentai (jei keitėsi).
– Aukštojo mokslo diplomo kopija.
– Darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymą (Forma Nr. 2).
– Atestuoto architekto, vadovavusio pretendento vykdytai architekto veiklai, rekomendacija (nesant galimybės pateikti tokio asmens rekomendaciją, pridedamas laisvos formos Pretendento paaiškinimas dėl tokios galimybės nebuvimo priežasčių ir
teikiama kito atestuoto architekto rekomendacija) (Forma Nr. 3).
– Parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) sąrašas, nurodant projektų rengimo ir jų realizavimo datą bei bendraautoriaus indėlį procentais, parašais patvirtintą bendraautorių, tarp jų – projekto architektūrinės dalies vadovo; pretendento indėlis į bent vieną realizuotą ypatingojo/neypatingojo statinio projektą turi būti ne mažesnis kaip 25 % (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statybos techninės veiklos srities vadovo pareigas) (Forma Nr. 4).
– Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų – patvirtintų) sąrašas, nurodant patvirtinimo datą bei bendradarbio indėlį procentais, parašais patvirtintą bendradarbių, tarp jų – plano vadovo; pretendento indėlis į bent vieną patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą turi būti ne mažesnis kaip 25 % (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas) (Forma Nr. 5).
– Parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) ir (ar) parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) iliustracinės medžiagos albumas elektroninėje formoje arba patvirtintą elektroniniu parašu, arba USB laikmenoje (albumas turi būti parengtas pagal reikalavimus, pateiktus Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo II skyriaus VI skirsnyje).
– Dokumentas, patvirtinantis Pretendento gaisrinės saugos profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas. Dokumentas turi būti išduotas institucijos, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti gaisrinės saugos žinias specialistų, siekiančių teisės eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas).
– Dokumentas, patvirtinantis Pretendento techninės priežiūros profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti ypatingojo/neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Dokumentas turi būti išduotas institucijos, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti žinias specialistų, siekiančių teisės eiti ypatingojo/neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas).
– Kiti dokumentai, įrodantys Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).


Prie prašymo pakeisti (papildyti) kvalifikacijos atestatą, pridedami šie priedai:
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija.
– Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentai (jei keitėsi).
– Galiojančio Atestato kopija (Rūmai, esant poreikiui, Dokumentų priėmimo metu gali paprašyti pateikti šio Atestato originalą).
– Darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymas (Forma Nr. 2).
– Atestuoto architekto, vadovavusio pretendento vykdytai architekto veiklai, rekomendacija (nesant galimybės pateikti tokio asmens rekomendaciją, pridedamas laisvos formos Pretendento paaiškinimas dėl tokios galimybės nebuvimo priežasčių ir
teikiama kito atestuoto architekto rekomendacija) (Forma Nr. 3).
– Parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) sąrašas, nurodant projektų rengimo ir jų realizavimo datą bei bendraautoriaus indėlį procentais, parašais patvirtintą bendraautorių, tarp jų – projekto architektūrinės dalies vadovo; pretendento indėlis į bent vieną realizuotą ypatingojo/neypatingojo statinio projektą turi būti ne mažesnis kaip 25 % (kai pateiktas prašymas papildomai suteikti teisę eiti statybos techninės veiklos srities vadovo pareigas) (Forma Nr. 4).
– Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų – patvirtintų) sąrašas, nurodant patvirtinimo datą bei bendradarbio indėlį procentais, parašais patvirtintą bendradarbių, tarp jų – plano vadovo; pretendento indėlis į bent vieną patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą turi būti ne mažesnis kaip 25 % (kai pateiktas prašymas papildomai suteikti teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas) (Forma Nr. 5).
– Parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) ir (ar) parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) iliustracinės medžiagos albumas elektroninėje formoje arba patvirtintą elektroniniu parašu, arba USB laikmenoje (albumas turi būti parengtas pagal reikalavimus, pateiktus architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo II skyriaus VI skirsnyje).
– Dokumentas, patvirtinantis Pretendento gaisrinės saugos profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas. Dokumentas turi būti išduotas institucijos, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti gaisrinės saugos žinias specialistų, siekiančių teisės eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas).
– Dokumentas, patvirtinantis Pretendento techninės priežiūros profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti ypatingojo/neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Dokumentas turi būti išduotas institucijos, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti žinias specialistų, siekiančių teisės eiti ypatingojo/neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas).
– Kiti dokumentai, įrodantys Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).


Prie prašymo įvertinti kvalifikacijos tobulinimą pridedami šie priedai:
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija.
– Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentai (jei keitėsi).
– Galiojančio Atestato kopija (Rūmai, esant poreikiui, Dokumentų priėmimo metu gali paprašyti pateikti šio Atestato originalą).
– Darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymas (Forma Nr. 2).
– Per pastaruosius 5 metus parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) sąrašas, nurodant projektų rengimo ir jų realizavimo datą bei bendraautoriaus indėlį procentais (kai pateiktas prašymas įvertinti statybos techninės veiklos srities vadovo kvalifikacijos tobulinimą) (Forma Nr. 4).
– Per pastaruosius 5 metus parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tame tarpe patvirtintų) sąrašas, nurodant patvirtinimo datą bei bendradarbio indėlį procentais (kai pateiktas prašymas įvertinti teritorijų planavimo vadovo kvalifikacijos tobulinimą) (Forma Nr. 5). Jei per pastaruosius 5 metus nebuvo rengiami teritorijų planavimo dokumentai, formoje įrašoma, kad dokumentai nebuvo rengiami. Tai nebus priežastis kvalifikaciją įvertinti neigiamai.
– Duomenys apie kvalifikacijos tobulinimą (Forma Nr. 6).
– Kvalifikacijos tobulinimo kursų pažymėjimų kopijos, patvirtintos Pretendento parašu (kursai ir jų metu išklausytų valandų skaičius turi atitikti Architektų kvalifikacijos tobulinimosi organizavimo tvarkos aprašo ( patvirtinto LAR tarybos) reikalavimus).
– Iliustracinės medžiagos albumas, siekiantiems įvertinti aukštesnio nei vietovės lygmens teritorijų planavimo vadovo kvalifikacijos tobulinimą.
– Kiti dokumentai, įrodantys Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).