Architektai, turintys kvalifikacijos atestatus, privalo tobulinti savo kvalifikaciją per 5 metus išklausydami nustatytą skaičių kursų valandų:

– pagal Statybos įstatymą – 20 valandų kursų pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą programą
– pagal Teritorijų planavimo įstatymą – 20 valandų pagal Architektų rūmų (iki 2017-01-01 – pagal Aplinkos ministerijos) patvirtintą programą

Kursų įskaitymo, valandų skaičiavimo ir kitus susijusius klausimus reglamentuoja Rūmų tarybos patvirtintas Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašas.


Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki 5 metų termino suėjimo (skaičiuojant nuo atestato išdavimo dienos), asmuo privalo Architektų rūmams pateikti prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą, pridedant kursų pažymėjimų kopijas ir kitus prašymo formoje nurodytus priedus. Prašymo forma čiaPopieriniame formate pasirašyti dokumentai Rūmams gali būti pateikti tiesiogiai arba registruotu paštu, pasirašyti elektroniniu parašu – elektroniniu paštu info@architekturumai.lt

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo turi būti sumokėtas nustatyto dydžio mokestis už kvalifikacijos tobulinimo įvertinimą.


Sprendimai dėl kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo priimami asmenims nedalyvaujant, išskyrus 2012-2013 metais įgijusius teritorijų planavimo vadovo (ar specialisto) atestatus, kuriuose nėra nurodyti planavimo lygmenys. Tuo atveju, jei tokį atestatą turintis asmuo pageidauja turėti teisę rengti aukštesnio nei vietovės lygmens detaliojo ar specialiojo planavimo dokumentus, jis yra kviečiamas Komisijos posėdyje pristatyti savo patirtį atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų rengime.

Asmenims, 2014-2016 metais įgijusiems du architekto kvalifikacijos atestatus, priėmus sprendimą dėl kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo, išduodamas vienas architekto kvalifikacijos atestatas.

Apie priimtą sprendimą prašymus pateikę asmenys informuojami prašyme nurodytu elektroniniu paštu.


Suėjus 5 metų terminui, asmenų, nepateikusių prašymo įvertinti kvalifikacijos tobulinimą ir nepristačiusių nustatyto skaičiaus valandų išklausytų kursų pažymėjimų kopijų, kvalifikacijos atestatų galiojimas (po papildomo įspėjimo) bus stabdomas.