2017-01-01 įsigaliojus naujai Statybos įstatymo redakcijai ir kitiems teisės aktų pakeitimams, pasikeitė ir architektų profesinio atestavimo tvarka.

Pagrindinės naujovės:
– pradėti atestuoti neypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai;
– atestavimo metu laikomi du (teisinių ir profesinių žinių) egzaminai;
– teisinių žinių egzaminą leidžiama laikyti du kartus;
– profesinių žinių egzamine gali dalyvauti tik teisinių žinių egzaminą išlaikę asmenys;
– tiek teisinių, tiek profesinių žinių egzaminai laikomi pagal patvirtintas programas;
– teisinių ir profesinių žinių egzaminai vykdomi atskirai asmenims, siekiantiems įgyti teritorijų planavimo vadovo, ir atskirai – statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo atestatus (atsižvelgiant į tai, mokamos dvi nustatyto dydžio įmokos);
– siekiant įgyti atestatus, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamą veiklą kultūros paveldo srityje, taikomi papildomi teisinių žinių ir patirties reikalavimai.

Su visais teisės aktuose nustatytais atestavimo reikalavimais galite susipažinti čia: TEISĖS AKTAI.

Išaiškinimas dėl neterminuoto kvalifikacijos atestato galiojimo.


Teisinių žinių egzaminas

Atvykęs į teisinių žinių egzamino laikymą asmuo, pateikęs prašymą išduoti, ar pakeisti Atestatą (Pretendentas), laiko testo formos teisinių žinių egzaminą. Teisinių žinių egzaminas nelaikomas tik tais atvejais, kai Pretendentas yra išlaikęs teisinių žinių egzaminą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius nuo Komisijų posėdžio dienos. Neišlaikius profesinių žinių egzamino, teisinių žinių egzamino rezultatai negalioja.

Pretendentas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino (testo) įvertinimą arba neatvykęs nustatytu laiku, turi teisę pakartotinai laikyti testą. Pretendentui du kartus iš eilės neišlaikius testo arba du kartus iš eilės neatvykus laikyti testo, laikoma, kad Pretendentas neišlaikė pirmosios profesinių ir teisinių žinių egzamino dalies ir negali laikyti antrosios profesinių žinių egzamino dalies. Apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo testo rezultatų paskelbimo dienos rūmai raštu arba elektroniniu būdu informuoja Pretendentą.

Profesinių žinių egzaminas

Išlaikęs teisinių žinių egzaminą, Pretendentas kviečiamas laikyti profesinių žinių egzaminą. Profesinių žinių egzaminas laikomas žodžiu, pristatant Atestavimo komisijai teritorijų planavimo ir (ar) statinių projektavimo patirtį, atliktus darbus, savo kūrybinį indėlį į juos, atsakant į Komisijos narių užduodamus profesinių žinių reikalaujančius klausimus.

Primename, kad pasibaigus kvalifikacijos atestato galiojimui, asmenys atestuojami iš naujo, taikant įstatymuose nustatytą tvarką naujo atestato įgijimui, išskyrus 2017-01-01 įsigaliojančią išimtį, jog profesinių žinių egzaminų rezultatai nustatyta tvarka kėlusiems kvalifikaciją atestuotiems architektams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje ir kurių atžvilgiu nėra nustatyta profesinės etikos pažeidimų, galioja neterminuotai.


Metodiniai kursai besirengiantiems atestavimui

Nuo 2017 metų Rūmai pradėjo rengti neprivalomus metodinius kursus besirengiantiems atestavimui. Kursuose pateikiama esminė informacija apie atestuoto architekto veiklą, jo pareigas, teises, teisinę atsakomybę, profesinę veiklą reguliuojančius teisės aktus ir jų taikymo ypatumus. Kursuose taip pat pristatomas egzaminų programų turinys, atestavimo tvarka, reikalavimai pretendentams.
Į metodinius kursus registruojami architektai, siekiantys įgyti naują architekto kvalifikacijos atestatą.

Metodiniai kursai, egzaminai ir kitos architektų atestavimo procedūros vykdomos Lietuvos architektų rūmuose, Vilniaus g. 4, Vilniuje.


Posėdžių datos

Architektų atestavimo procedūros turi būti įvykdytos per 30 darbo dienų nuo prašymo priėmimo ir įregistravimo. Siekiant užtikrinti šio įstatymų numatyto termino įgyvendinimą, teisinių ir profesinių žinių egzaminai bei atitinkamų komisijų posėdžiai rengiami kartą per mėnesį, apie juos paskelbiant šioje svetainės skiltyje likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki pirmojo egzamino.

Prašymai priimami nuolat, nepriklausomai nuo suplanuotų egzaminų ir kitų atestavimo procedūrų datų. Prašymai, priimti likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki teisinių žinių egzamino, registruojami vėlesniems Atestavimo komisijų posėdžiams.

Atestavimo datos

Teisinių žinių egzaminas – kiekvieno mėnesio priešpaskutinį trečiadienį. Teisinių žinių egzaminą perlaikyti galite kito artimiausio teisinių žinių egzamino metu,  pateikę Rūmams prašymą.
Profesinių žinių egzaminas – kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį.
Egzaminų datos skelbiamos Rūmų renginių kalendoriuje.  

Artimiausi (neprivalomi) metodiniai kursai besirengiantiems atestavimui – planuojami kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį, 10 val.


Prašymai

Rūmų vykdomo architektų profesinio atestavimo metu nagrinėjami šie pretendentų prašymai:

– prašymas išduoti kvalifikacijos atestatą;
– prašymas pakeisti kvalifikacijos atestatą (papildyti kvalifikaciją arba pakeisti asmens duomenis);
– prašymas įvertinti kvalifikacijos tobulinimą;
– prašymas panaikinti atestato galiojimą;
– prašymas išduoti teisės pripažinimo dokumentą (užsienio šalių architektams);
– prašymas pakeisti teisės pripažinimo dokumentą (užsienio šalių architektams);
– prašymas panaikinti teisės pripažinimo dokumentą (užsienio šalių architektams).


Architektų profesinio atestavimo komisija

Vadovaujantis Statybos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu bei Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu, Rūmų vykdomoje architektų atestavimo veikloje dalyvauja šios komisijos:

  1. Rūmų narių susirinkime išrinkta Architektų profesinio atestavimo komisija
  2. Aplinkos ministro patvirtinta Architektų teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisija
  3. Kultūros ministro patvirtinta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisija

Šio sąrašo 2 ir 3 punkte nurodytos komisijos teikia rekomendacines išvadas Rūmams dėl nurodytų sričių vadovų atestavimo. Rūmų narių susirinkime išrinkta Architektų profesinio atestavimo komisija savarankiškai priima sprendimus dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ir tvirtina ministrų sudarytų komisijų išvadas.


LAR Architektų profesinio atestavimo komisijos sudėtis:

Juozas Vaškevičius – komisijos pirmininkas
Mindaugas Grabauskas – Rūmų narys
Saulius Pamerneckis – Rūmų narys
Gražina Janulytė-Bernotienė – Rūmų narė
Irena Kliobavičiūtė – Rūmų narė
Sigitas Kuncevičius – Rūmų narys
Lukas Rekevičius – Rūmų narys

Architektų teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos sudėtis:

Daiva Veličkaitė – Rūmų pirmininkė, komisijos pirmininkė
Marius Narmontas – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, komisijos pirmininko pavaduotojas
Rūta Brazdžiūnienė – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas
Gintaras Džiovėnas – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Grabauskas – Rūmų narys
Saulius Pamerneckis – Rūmų narys
Algimantė Treinienė – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja
Juozas Vaškevičius – Rūmų narys
Gražina Janulytė-Bernotienė – Rūmų narė
Irena Kliobavičiūtė – Rūmų narė
Lukas Rekevičius – Rūmų narys
Sigitas Kuncevičius – Rūmų narys

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos sudėtis:

Daiva Veličkaitė – Rūmų pirmininkė, komisijos pirmininkė
Rūta Brazdžiūnienė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas
Gintaras Džiovėnas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Irena Linčiuvienė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Mindaugas Grabauskas – Rūmų narys
Saulius Pamerneckis – Rūmų narys
Algimantė Treinienė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja
Juozas Vaškevičius – Rūmų narys
Laimonas Bogušas – Rūmų narys
Algimantas Černiauskas – Rūmų narys
Sigitas Kuncevičius – Rūmų narys
Vaidotas Kuliešius – Rūmų narys.