Prašymai atestavimui teikiami užpildant Rūmų patvirtintas formas. Prašymai priimami ir registruojami tik pateikus visus nustatytos apimties ir sudėties dokumentus. Prašymus siųsti el. paštu atestavimas@architekturumai.lt arba info@architekturumai.lt.

Dokumentai (taip pat ir iliustracinės medžiagos albumas) ruošiami ir pateikiami vadovaujantis Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo, Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo nuostatomis. Teisės aktus rasite čia.

Išaiškinimas dėl atestato pildymo

Pildant architekto kvalifikacijos atestatą neypatingųjų ir/ar ypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius) kategorija, nereikia laikyti teisinių ir profesinių žinių egzamino, jei architektas turi galiojantį nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacijos atestatą (NKPAS). Toks pildymas nėra atestatų dubliavimas vieną pakeičiant kitu. Ir toliau NKPAS galioja, reikia tęsti atestato galiojimą ir atlikti kt. reikalingus veiksmus. NKPAS yra tik įrodymas, jog architekto atitinkamos žinios yra patikrintos kitoje institucijoje (Kultūros paveldo departamente ar Kultūros ministerijoje).

Architekto kvalifikacijos atestatas, papildytas ypatingųjų ir/ar neypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje, kategorija, nesuteikia teisės eiti pareigas kultūros paveldo objektuose ir kultūros paveldo statiniuose.

Prašymo formos išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems architektams:

Forma Nr.1 Prašymas dėl architekto kvalifikacijos atestato (išdavimo  pakeitimo, kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo)(forma Nr. 1 pdf formatu).

Prašymo pakeisti (papildyti) kvalifikacijos atestatą pildymo pavyzdys
Prašymo papildyti kvalifikacijos atestatą statinių, esančių kultūos paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje, kategorija pildymo pavyzdys

Prie prašymo pakeisti (papildyti) kvalifikacijos atestatą, pridedami šie priedai:
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija.
– Vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumentai (jei keitėsi).
– Galiojančio Atestato kopija (Rūmai, esant poreikiui, Dokumentų priėmimo metu gali paprašyti pateikti šio Atestato originalą).
– Forma Nr.2 Darbo ir kitos su atestuojama sritimi veiklos aprašymas.
– Forma Nr.3 Rekomendacija. Atestuoto architekto, vadovavusio pretendento vykdytai architekto veiklai, rekomendacija (nesant galimybės pateikti tokio asmens rekomendaciją, pridedamas laisvos formos Pretendento paaiškinimas dėl tokios galimybės nebuvimo priežasčių ir teikiama kito atestuoto architekto rekomendacija).
– Forma Nr.4 Parengtų statinių projektų (tarp jų realizuotų) sąrašas. Parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) sąrašas, nurodant projektų rengimo ir jų realizavimo datą bei bendraautoriaus indėlį procentais, parašais patvirtintą bendraautorių, tarp jų – projekto architektūrinės dalies vadovo; pretendento indėlis į bent vieną realizuotą ypatingojo/neypatingojo statinio projektą turi būti ne mažesnis kaip 25 % (kai pateiktas prašymas papildomai suteikti teisę eiti statybos techninės veiklos srities vadovo pareigas).
– Forma Nr.5 Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) sąrašas. Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų – patvirtintų) sąrašas, nurodant patvirtinimo datą bei bendradarbio indėlį procentais, parašais patvirtintą bendradarbių, tarp jų – plano vadovo; pretendento indėlis į bent vieną patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą turi būti ne mažesnis kaip 25 % (kai pateiktas prašymas papildomai suteikti teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas).
– Parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) ir (ar) parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) iliustracinės medžiagos albumas elektroninėje formoje arba patvirtintą elektroniniu parašu, arba USB laikmenoje (albumas turi būti parengtas pagal reikalavimus, pateiktus architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo II skyriaus VI skirsnyje).
– Dokumentas, patvirtinantis Pretendento gaisrinės saugos profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas. Dokumentas turi būti išduotas institucijos, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti gaisrinės saugos žinias specialistų, siekiančių teisės eiti statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas).
– Dokumentas, patvirtinantis Pretendento techninės priežiūros profesinių žinių lygį (kai pateiktas prašymas suteikti teisę eiti ypatingojo/neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Dokumentas turi būti išduotas institucijos, kuriai Aplinkos ministerija suteikė teisę tikrinti ir vertinti žinias specialistų, siekiančių teisės eiti ypatingojo/neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas).
– Kiti dokumentai, įrodantys Pretendento kvalifikacinį pasirengimą (Pretendento pasirinkimu).


Paslaugos įkainis nustatomas pateikus prašymą ir pranešamas prašyme nurodytu el. paštu registruojant prašymą.
Visi atestavimo įkainiai pateikiami čia.
Registruojami tik narystės mokestį atsiskaičiusiųjų Rūmų narių prašymai.


Jei pildant atestatą, norite įvertinti kvalifikacijos tobulinimą, prašymo formą papildomai žymėkite ir pridėkite papildomus priedus pagal reikalavimus kvalifikacijos tobulinimo įvertinimui. Juos galite rasti čia.