LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIŲ SĄRAŠAS


Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas numato, kad Rūmų nariai yra visi Lietuvos Respublikoje atestuoti architektai. Rūmų nariais gali būti ir architektai, kurių teisė verstis atestuoto architekto veikla pripažinta Lietuvos Respublikoje (4 str. 1 d.). Dabar galiojantis Architektų rūmų įstatymas atitinka visuotinai pripažįstamus profesinės savivaldos principus, pagal kuriuos narystė profesinės savivaldos organizacijoje yra privaloma, įgyjama kartu su profesinės kvalifikacijos (atestato) įgijimu (plačiau žr. čia). Rūmų nariais galima tapti tik įgijus architekto kvalifikacijos atestatą. 

Rūmų nario teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas, taip pat Rūmų narių susirinkime patvirtintas Lietuvos architektų rūmų statutas (2018).

Rūmų nariai renka savo atstovus ir patys yra renkami į Rūmų tarybą, Architektų profesinio atestavimo komisiją, Profesinės etikos tarybą, Ekspertų komisiją, kitus Rūmų struktūrinius bei valdymo organus, per išrinktus atstovus priima sprendimus architekto kvalifikacijos bei profesinės etikos priežiūros (savi-priežiūros) srityse, dalyvauja teisėkūros veikloje, teikia savo pastabas, pasiūlymus, sprendžia kitus su architekto profesine veikla susijusius klausimus, bendromis jėgomis įgyvendina ir gina su architektūra ir urbanistika susijusius viešuosius interesus. Rūmų nariams yra suteikiamos nuolaidos atsiskaitant už atestavimo paslaugas bei kvalifikacijos tobulinimo kursus, teisiniais klausimais narius konsultuoja Rūmų teisininkas.


Nario mokestis

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Architektų rūmų įstatymo pakeitimas, pagal kurį, visi atestuoti architektai tapo Rūmų nariais – t.y., buvo įkurta pilnavertė atestuotų architektų profesinė savivalda.

2019 m. kovo 29 d. Rūmų susirinkimas priėmė visiems nariams taikomą sprendimą – nustatė 184 eurų dydžio metinį mokestį, kurį sudaro 140 eurų bazinė dalis, 20 eur tikslinė nario mokesčio dalis Rūmų rezervui ir 24 eurų tikslinė nario mokesčio dalis, skirta visų Rūmų narių draudimui (plačiau apie draudimą skaitykite čia).

Pagal Rūmų statutą, nario mokesčio mokesčio mokėjimo tvarką nustato Rūmų taryba.

Įgyvendinant šių metų Rūmų narių susirinkimo sprendimus, 2019 m. Rūmų nariai turi atlikti šias nario mokesčio įmokas:
– 24 eurų tikslinę nario mokesčio dalį už draudimą iki š. m. liepos 1 d.
– 160 eurų nario mokesčio dalį už 2020 metus iki š. m. gruodžio 31 d.

Nario mokestis mokamas į Rūmų atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant Rūmų nario mokestis. Jei nario mokestį už Rūmų narį moka kitas fizinis ar juridinis asmuo, pavedime papildomai turi būti nurodyti Rūmų nario, už kurį mokamas mokestis, vardas ir pavardė.

Lietuvos architektų rūmai
Įmonės kodas 301111540
Sąskaitos Nr. LT507044060006067130
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Rūmų taryba ar jos įgaliotas Rūmų pirmininkas, nario prašymu, gali iki 50 proc. sumažinti nario mokestį nustatytam laikotarpiui, atsižvelgdama į prašymą pateikusio nario nedarbingumą, nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpį, pensijinį amžių. Kartu su prašymu sumažinti nario mokestį turi būti pateikti nurodytas aplinkybes patvirtinantys dokumentai – nedarbingumo pažymėjimas, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas, įsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo, pensininko pažymėjimas, kt. Apie priimtą sprendimą narys informuojamas elektroniniu paštu. Sumažintas nario mokestis skaičiuojamas pagal pateiktuose dokumentuose nustatytą lengvatos taikymo pagrindų laikotarpį.

Įpareigota Rūmų narių susirinkimo ir laikydamasi jame priimtų sprendimų, Taryba taip pat apibrėžė nario mokesčio nemokėjimo pasekmes. Nesumokėjus nario mokesčio iki nustatytos datos:
1.    Pagal susirinkime patvirtintą Statutą, skolingiems nariams nebus teikiamos Rūmų paslaugos (atestavimo, kvalifikacijos tobulinimo tobulinimo patikros, kursų, ekspertinio vertinimo, kt.).
2.    Skolingiems nariams negalios Rūmų narių draudimas, nebus taikomas specialus statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pasiūlymas (daugiau apie draudimą žr. čia).
3.    Atsižvelgiant į biudžeto subalansavimo ir skolų administravimo sąnaudas, nuo praleistos nario mokesčio mokėjimo datos bus skaičiuojami 0,02 proc. (0,03 eur) dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.
4.    Nesumokėjus nario mokesčio už 2 metus, narys bus šalinamas iš Rūmų narių sąrašo, inicijuojant įsiskolinimo sumos išieškojimą.

Detaliau nario mokesčio mokėjimo tvarką reglamentuoja žemiau pateiktas Rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas. Taip pat kviečiame susipažinti su VMĮ pateiktu išaiškinimu dėl juridinių asmenų atliekamų nario mokesčio mokėjimų už fizinius asmenis: