LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIŲ SĄRAŠAS


Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas numato, kad Rūmų nariai yra visi Lietuvos Respublikoje atestuoti architektai. Rūmų nariais gali būti ir architektai, kurių teisė verstis atestuoto architekto veikla pripažinta Lietuvos Respublikoje (4 str. 1 d.). Dabar galiojantis Architektų rūmų įstatymas atitinka visuotinai pripažįstamus profesinės savivaldos principus, pagal kuriuos narystė profesinės savivaldos organizacijoje yra privaloma, įgyjama kartu su profesinės kvalifikacijos (atestato) įgijimu (plačiau žr. čia). LAR nariais galima tapti tik įgijus architekto kvalifikacijos atestatą. 

Rūmų nario teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymas, taip pat Rūmų narių susirinkime patvirtintas Lietuvos architektų rūmų statutas (2017).

Rūmų nariai renka savo atstovus ir patys yra renkami į Rūmų tarybą, Architektų profesinio atestavimo komisiją, Profesinės etikos tarybą, Ekspertų komisiją, kitus Rūmų struktūrinius bei valdymo organus, per išrinktus atstovus priima sprendimus architekto kvalifikacijos bei profesinės etikos priežiūros (savi-priežiūros) srityse, dalyvauja teisėkūros veikloje, teikia savo pastabas, pasiūlymus, sprendžia kitus su architekto profesine veikla susijusius klausimus, bendromis jėgomis įgyvendina ir gina su architektūra ir urbanistika susijusius viešuosius interesus. Rūmų nariams yra suteikiamos nuolaidos atsiskaitant už atestavimo paslaugas bei kvalifikacijos tobulinimo kursus, teisiniais klausimais narius konsultuoja Rūmų teisininkas.


Nario mokestis

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Architektų rūmų įstatymo pakeitimas, pagal kurį, nuo šios datos, visi atestuoti architektai tapo Rūmų nariais, t.y. buvo įkurta pilnavertė atestuotų architektų profesinė savivalda.

2017 m. balandžio 21 d. Rūmų nariai priėmė visiems nariams taikomą sprendimą – nustatė 144 eurų dydžio metinį mokestį, kurį sudaro 120 eurų bazinė dalis ir 24 eurų tikslinė nario mokesčio dalis, skirta visų Rūmų narių draudimui (plačiau apie draudimą skaitykite čia).

Pagal Rūmų statutą, nario mokesčio mokesčio mokėjimo tvarką nustato Rūmų taryba.

2017 m. gegužės 17 d. vykusio posėdžio metu Taryba nusprendė, kad:
1.    Naujai nustatytas bazinis nario mokesčio dydis (120 eur) bus taikomas nuo 2018 metų. Už 2017 metus mokamas anksčiau nustatytas nario mokestis – 115 eurų.
2.    Nario mokestis mokamas iš anksto – iki metų, už kuriuos mokama, pradžios. T.y. 2018 metų bazinė nario mokesčio dalis (120 eur) mokama iki 2017 m. gruodžio 31 d.
3.    2017 metų nario mokestis (115 eur) mokamas iki 2017 m. liepos 1 d. Iki šios datos turi būti panaikinti ir įsiskolinimai.
4.    Rūmų nariai bus draudžiami nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. liepos 1 d., todėl draudimui skirta nario mokesčio dalis (24 eurai) taip pat mokama iki liepos 1 d. Kitų metų draudimo klausimai bus sprendžiami 2018 metų Rūmų narių susirinkime.

Apibendrinus, 2017 metais reikia atlikti šiuos nario mokesčio mokėjimus:

Iki 2017 m. liepos 1 d. – 139 eurai (115 eur ir 24 eur draudimui (draudimo sertifikatas ir taisyklės)); nario mokestį mokant po liepos 1 d., nariai savarankiškai prideda 0,03 eur dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.
Iki 2017 m. gruodžio 31 d.120 eurų.

Įpareigota Rūmų narių susirinkimo ir laikydamasi jame priimtų sprendimų, Taryba taip pat apibrėžė nario mokesčio nemokėjimo pasekmes. Nesumokėjus nario mokesčio iki nustatytos datos:
1.    Pagal susirinkime patvirtintą Statutą, skolingiems nariams nebus teikiamos Rūmų paslaugos (atestavimo, kvalifikacijos tobulinimo tobulinimo patikros, kursų, ekspertinio vertinimo, kt.).
2.    Skolingiems nariams negalios Rūmų narių draudimas, nebus taikomas specialus statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pasiūlymas (daugiau apie draudimą žr. čia).
3.    Atsižvelgiant į biudžeto subalansavimo ir skolų administravimo sąnaudas, nuo praleistos nario mokesčio mokėjimo datos bus skaičiuojami 0,02 proc. (0,03 eur) dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.
4.    Nesumokėjus nario mokesčio už 2 metus, narys bus šalinamas iš Rūmų narių sąrašo, inicijuojant įsiskolinimo sumos išieškojimą.

Neabejojame narių supratimu, kad finansiniai ištekliai yra būtini profesinės savivaldos veikimui, narių interesų atstovavimui, kitų Rūmų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, todėl tikime, kad Tarybos nustatytos poveikio priemonės liks nepanaudotos.

Nario mokestis mokamas į Rūmų atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „LAR nario mokestis“. Jei nario mokestį už LAR narį moka kitas fizinis ar juridinis asmuo, pavedime papildomai turi būti nurodyti Rūmų nario, už kurį mokamas mokestis, vardas ir pavardė.

Lietuvos architektų rūmai
Įmonės kodas 301111540
Sąskaitos Nr. LT507044060006067130
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Rūmų taryba ar jos įgaliotas Rūmų pirmininkas, nario prašymu, gali iki 50 proc. sumažinti nario mokestį nustatytam laikotarpiui, atsižvelgdama į prašymą pateikusio nario nedarbingumą, nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpį, pensijinį amžių. Kartu su prašymu sumažinti nario mokestį turi būti pateikti nurodytas aplinkybes patvirtinantys dokumentai – nedarbingumo pažymėjimas, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas, įsakymas dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo, pensininko pažymėjimas, kt. Apie priimtą sprendimą narys informuojamas elektroniniu paštu. Sumažintas nario mokestis skaičiuojamas pagal pateiktuose dokumentuose nustatytą lengvatos taikymo pagrindų laikotarpį.

Detaliau nario mokesčio mokėjimo tvarką reglamentuoja žemiau pateiktas LAR nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas. Taip pat kviečiame susipažinti su VMĮ pateiktu išaiškinimu dėl juridinių asmenų atliekamų nario mokesčio mokėjimų už fizinius asmenis:


Visiems atestuotiems architektams nuo 2017-01-01 įstatymo pagrindu tapus Rūmų nariais, iškyla klausimų dėl nuolaidų taikymo Rūmų teikiamoms mokamoms paslaugoms (atestavimui, kursams), taip pat dėl galimybės naudotis nemokamomis teisinėmis konsultacijomis, narių lėšomis anksčiau parengta rekomendacine projektavimo sutartimi ir pan. Pagal dabar galiojančią tvarką, lengvatomis gali naudotis tik nario mokestį susimokėję Rūmų nariai.


Atkreipiame dėmesį, kad pagal naujai priimtą ir nuo 2017-01-01 įsigaliojusią Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo redakciją, nebėra galimybės būti ar tapti laikinaisiais arba specialiaisiais Rūmų nariais. Laikinieji ar specialieji Rūmų nariai, kurie turi galiojantį architekto kvalifikacijos atestatą, nuo 2017-01-01 tapo Rūmų nariais. Taip pat yra svarstoma galimybė siūlyti nariams Statute numatyti Rūmų garbės nario statusą.